Mar­kan­te eme­ri­tus-pa­stoor Louis Ber­ger (82) over­le­den

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

In zijn woon­plaats Den Haag is vrij­dag 7 ju­li na een ziek­bed, ge­sterkt door het sa­cra­ment der zie­ken, eme­ri­tus-pa­stoor Louis Ber­ger op 82-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den. Dat meldt de web­si­te van de Haag­se pa­ro­chie De Vier Evan­ge­lis­ten, waar­van Ber­ger on­ge­veer twin­tig jaar pa­stoor was. Louis Ber­ger was een mar­kan­te pries­ter die on­der meer be­vriend was met wij­len Pim For­tuyn. Ze had­den el­kaar le­ren ken­nen bij het tv-pro­gram­ma Bu­si

nessclass van Har­ry Mens. Vol­gens Ber­ger had­den For­tuyn en hij goe­de en lan­ge ge­sprek­ken. “Ik was een spar­ring­part­ner voor hem. We voer­den gro­te de­bat­ten. De von­ken sloe­gen er van­af. Men­sen zeg­gen: die Ber­ger en For­tuyn heb­ben iets ge­meen. Blijk­baar heb­ben we de­zelf­de ma­nier van op­tre­den. Of ik ook zo van po­la­ri­se­ren houd? Zá­lig”, zei Ber­ger in 2002 in

NRC Han­dels­blad.

Ber­ger gaf op la­te­re leef­tijd ge­hoor aan zijn pries­ter­roe­ping, na­dat zijn hu­we­lijk door de ker­ke­lij­ke recht­bank nie­tig was ver­klaard. Hij was ruim 27 jaar pries­ter. Vrij­dag­avond is de avond­wa­ke. De uit­vaart­mis is za­ter­dag om 11.00 uur in de An­to­ni­us Abt-kerk (Sche­ve­ningse­weg). Aan­slui­tend vindt de be­gra­fe­nis plaats op de Sint-Pet­rus’ Ban­den-be­graaf­plaats.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.