Bis­schop­pen:B ‘Ma­du­ro wil mar­xis­tischem dic­ta­tuur’

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

DeD Ve­ne­zo­laan­se bis­schop­pen heb­ben de be­vol­king ge­waar­schuwd voor de door pre­si­dent Ma­du­ro ge­las­te grond­wet­ge­ven­de ver­ga­de­ring. Die is een po­ging om een mar­xis­tisch-com­mu­nis­ti­sche mi­li­tai­re dic­ta­tuur in het land te ves­ti­gen, zei de voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, aarts­bis­schop Diego Pa­dron, vol­gens lo­ka­le me­dia. In een la­te­re ver­kla­ring rie­pen de bis­schop­pen Ma­du­ro op de ver­ga­de­ring te schrap­pen en de on­af­han­ke­lijk­heid van de par­le­men­ta­ri­ërs te res­pec­te­ren. De op­po­si­tie heeft op­ge­roe­pen tot een on­af­han­ke­lijk re­fe­ren­dum over Ma­du­ro’s voor­ne­men. Dat zou op 16 ju­li moe­ten plaats­vin­den. De grond­wet­ge­ven­de ver­ga­de­ring be­gint als het aan Ma­du­ro ligt op 30 ju­li. In Ve­ne­zu­e­la wordt al en­ke­le maan­den mas­saal ge­de­mon­streerd te­gen de re­ge­ring van Ni­co­las Ma­du­ro. Die pro­beer­de in april het par­le­ment, waar­in de op­po­si­tie een meer­der­heid heeft, langs ju­ri­di­sche weg bui­ten­spel te zet­ten. Bij de de­mon­stra­ties, waar­te­gen po­li­tie en or­de­troe­pen met grof ge­weld op­tra­den, zijn vol­gens een ngo in­mid­dels on­ge­veer ne­gen­tig do­den ge­val­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.