Op de fiets naar Fa­ti­ma voor het goe­de doel

De­ze za­ter­dag, 15 ju­li, ver­trekt van­uit Den Bosch een deel van in to­taal 65 fiet­sers van de ka­tho­lie­ke reis­or­ga­ni­sa­tie VNB die op fiets­be­de­vaart gaan naar Lour­des, San­tia­go of Fa­ti­ma.

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

De spon­sor­gel­den die met de fiets­tocht wor­den op­ge­haald komen ten goe­de aan de Vin­cen­ti­us­ver­e­ni­ging, die met de op­breng­sten op haar beurt een be­de­vaart voor min­der draag­krach­ti­ge pel­grims naar Lour­des wil fi­nan­cie­ren. Om al­le fiet­sers en vrij­wil­li­gers die in ac­tie komen een hart on­der de riem te ste­ken is er voor­af­gaand aan hun ver­trek een vie­ring in de Sint-Jans­ka­the­draal. Vol­gend op de­ze vie­ring wor­den de deelnemers ge­ze­gend en uit­ge­zwaaid. Ie­der­een is uit­ge­no­digd om de­ze fes­ti­vi­tei­ten bij te wo­nen. Spor­tie­ve­lin­gen die graag een stuk van de rou­te mee wil­len fiet­sen kun­nen vrij aan­slui­ten tot in Hil­va­ren­beek of in Arendonk.

Eind­punt Fa­ti­ma

Het is niet voor het eerst dat VNB een spon­sor­fiets­tocht or­ga­ni­seert. Henk Smits: “We heb­ben eer­der spon­sor­fiets­toch­ten ge­or­ga­ni­seerd naar on­der an­de­re Ro­me, Lour­des en San­tia­go. Aan­ge­zien dit jaar in Fa­ti­ma het 100-ja­rig ju­bi­le­um wordt ge­vierd en naar het be­de­vaar­toord per fiets af­rei­zen een be­le­ving voor het le­ven is, is de­ze be­stem­ming ge­ko­zen als eind­punt van de reis.” De groep ver­trekt ge­za­men­lijk naar Lour­des, dat uit­ein­de­lijk een reis­be­stem­ming is voor een deel van het ge­zel­schap. De over­ge­ble­ven deelnemers rij­den ge­za­men­lijk door naar het Spaan­se San­tia­go, even­eens het eind­punt voor een groep van de reis. De laat­ste groep reist door naar het Por­tu­ge­se Fa­ti­ma en hoopt hier na, in to­taal 29 da­gen on­der­weg te zijn ge­weest, de reis op een po­si­tie­ve en in­spi­re­ren­de ma­nier af te slui­ten. De deelnemers heb­ben dan mi­ni­maal 3000 km af­ge­legd met in to­taal meer dan 40.000 hoog­te­me­ters.

Uit­zwaai­en

De fees­te­lijk­he­den rond­om het ver­trek van de fiet­sers en vrij­wil­li­gers be­gin­nen za­ter­dag om 8.30 uur in de Sint-Jans­ka­the­draal in ‘s-Her­to­gen­bosch. Bis­schop Gerard de Kor­te gaat hier voor in de vie­ring die voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk is. Daar­na wor­den de rei­zi­gers ge­ze­gend. Om 9.00 uur wor­den de fi et­sers en vrij­wil­li­gers uit­ge­zwaaid en ver­trek­ken zij rich­ting het Bel­gi­sche Scher­pen­heu­vel dat het eind­punt is van de eer­ste etap­pe. Zo­als ie­der jaar stelt de VNB tij­dens de pel­gri­ma­ge een the­ma cen­traal op ba­sis waar­van een ver­die­pings­pro­gram­ma of pas­to­raal pro­gram­ma wordt vorm­ge­ge­ven. Het the­ma van de spon­sor­fiets­toch­ten van dit jaar is ‘Ken jij mij – Ken je Mij’.

Car­toon : VNB

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.