Mül­ler wil be­mid­de­len

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

Kar­di­naal Ger­hard Mül­ler is be­reid een be­mid­de­lings­func­tie te ver­vul­len ter be­vor­de­ring van het dia­loog tus­sen de paus en kar­di­na­len. “Ik zou de dis­cus­sie kun­nen ma­ti­gen”, stelt de oud-pre­fect van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer in ge­sprek met de Pas­sau­er Neue Pres­se. Hij lijkt te doe­len op de vier kar­di­na­len die paus Fran­cis­cus in een brief om op­hel­de­ring vroe­gen rond Amo­ris Lae­ti­tia. Zij kre­gen tot op he­den geen ant­woord, noch de door hen ge­vraag­de au­di­ën­tie. Een van de vier, Joa­chim Meis­ner, over­leed ove­ri­gens on­langs (zie pa­gi­na 18). Mül­ler zei ver­der op de laat­ste dag van zijn vijf­ja­ri­ge ter­mijn door de paus te zijn ge­ïn­for­meerd over het ein­de van zijn man­daat als pre­fect. Dit vond plaats “bin­nen een mi­nuut”, al­dus de kar­di­naal, die ook ver­tel­de dat de paus “geen re­den gaf” voor zijn be­sluit. Mül­ler om­schreef de wij­ze waar­op dit gebeurde als “on­ac­cep­ta­bel”. “De so­ci­a­le leer van de Kerk, moet ook wor­den toe­ge­past op de wij­ze waar­op me­de­wer­kers wor­den be­han­deld in het Va­ti­caan.” On­danks zijn be­den­kin­gen over de “stijl” waar­mee de paus af­scheid van hem zou heb­ben ge­no­men, ver­ze­ker­de Mül­ler loy­aal te blij­ven aan de paus en zijn af­tre­den “niet met ac­ties te be­ant­woor­den”. “Som­mi­gen zou­den mij voor de kar van een an­ti­paus­be­we­ging wil­len span­nen”, al­dus de kar­di­naal, die aan­gaf “po­la­ri­sa­tie zo­veel mo­ge­lijk te wil­len ver­hin­de­ren”. Mül­ler (69) werd op­ge­volgd door de ‘num­mer twee’ van de Con­gre­ga­tie, de Spaan­se je­zu­ïet en aarts­bis­schop Luis Fran­cis­co La­dar­ia (73). (KN/CH)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.