‘ Vind rust in de Heer’

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

“Je­zus weet hoe moei­lijk het le­ven kan zijn.” Dat zei paus Fran­cis­cus zon­dag bij het an­ge­lus­ge­bed op het Sint-Pie­ters­plein. Fran­cis­cus re­flec­teer­de op de evan­ge­lie­le­zing van de dag waar­in Chris­tus zegt “Komt al­len tot Mij die uit­ge­put zijt en on­der las­ten ge­bukt, en Ik zal u rust en ver­lich­ting schen­ken”. “La­ten we le­ren naar Je­zus te gaan. En la­ten we, ter­wijl we in de­ze zo­mer­maan­den eni­ge res­pijt zoe­ken van die din­gen die het li­chaam ver­moei­en, niet ver­ge­ten wa­re rust te vin­den in de Heer.” Je­zus, zei de paus, richt zijn uit­no­di­ging tot ie­der­een die zich moe of be­last door het le­ven voelt, nie­mand uit­ge­zon­derd. “Je­zus weet hoe moei­lijk het le­ven kan zijn.” Ook, ver­volg­de Fran­cis­cus, weet Hij hoe­veel din­gen ons hart ver­moeid kun­nen ma­ken. Ge­con­fron­teerd met al de­ze las­ten van het le­ven is het eer­ste woord van Je­zus’ uit­no­di­ging “Kom”, zei de paus. Als al­les scheef loopt, is het een ver­gis­sing om te blij­ven waar we zijn. Het mag evi­dent lij­ken om ons op mo­men­ten van duis­ter­nis in ons­zelf te ke­ren en te tob­ben over de on­recht­vaar­dig­he­den van het le­ven, de on­dank­baar­heid van an­de­ren of het kwaad van de we­reld, ver­volg­de hij. Maar Je­zus wil ons uit dit “drijf­zand” trek­ken, al­dus Fran­cis­cus. De weg er­uit ligt in de re­la­tie, in het uit­ste­ken van on­ze hand en het ver­hef­fen van on­ze blik naar De­ge­ne die echt van ons houdt. Wie naar Je­zus komt, ont­vangt een vre­de die zelfs in be­proe­vin­gen en moei­lijk­he­den blijft. Dat be­looft Hij ons zelf, voeg­de de paus toe, het vers her­ha­lend “Leer van Mij... en je zult rust vin­den voor je le­ven”. (Ra­dio Va­ti­caan)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.