Ha­gen­preek

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE - Pa­stoor Mi­chel Ha­gen Zie ha­gen­pre­ken.nl, @Ha­gen­pre­ken op Twit­ter en Pa­stoor Mi­chel Ha­gen op Fa­ce­book.

GODS WOORD – Een zaai­er ging uit om te zaai­en. Er viel wat op de weg en de vo­gels pik­ten het op. Er viel wat op de rots­bo­dem, waar het na een poos­je ver­dor­de. Er viel wat tus­sen de dis­tels en de doorn­strui­ken, daar kon het geen vrucht dra­gen. Er was ook een deel dat op goe­de grond viel (Mt. 13,1 - 23). Hoe groot is de kracht van Gods Woord en hoe weer­loos is het te­ge­lijk? Hoe vaak ge­beurt het? Goe­de woor­den te­gen do­ven­mans­oren ge­spro­ken. Woor­den van wijs­heid die in het lucht­le­di­ge ver­dwij­nen. Hoe vaak heeft God een ver­bond met ons men­sen ge­slo­ten, maar werd zijn Woord door ons niet be­aamd? Gro­ter dan de weer­lo­ze on­macht van Gods Woord is Gods barm­har­ti­ge lief­de, Gods ge­duld en lank­moe­dig­heid. God blijft wach­ten tot­dat zijn Woord vrucht draagt. Het Woord is vlees ge­wor­den en heeft on­der ons ge­woond (Joh. 1,14). Met Chris­tus is het niet an­ders dan met elk woord van God dat ooit eer­der tot ons is ge­ko­men. Ook Je­zus’ woord wordt dik­wijls niet ge­hoord. Woor­den van ver­ge­ving, mach­ti­ge woor­den die on­ze ziel ge­ne­zen. Woor­den van hoop die toe­komst schep­pen. Woor­den van troost die uit­zicht bie­den. Woor­den van wijs­heid die rich­ting ge­ven. Veel van de­ze woor­den blij­ven zon­der vrucht, net als in de pa­ra­bel van de zaai­er. Wie de pa­ra­bel hoort, maar niet be­grijpt (het ene oor in en het an­de­re oor uit laat gaan), die mist de kracht en de vrucht­baar­heid. Hij is als die weg waar­op de vo­gels komen die het woord mee­pik­ken zo­dat het ver­dwijnt. Wie de­ze pa­ra­bel in zijn hart toe­laat, is als de vrucht­ba­re grond, die leert de pa­ra­bel te ver­staan, die her­kent de dis­tels en de door­nen, die zoekt diep­gang en laat zijn hart niet tot een har­de steen wor­den, die is ont­van­ke­lijk als rul­le aar­de, door de re­gen ge­drenkt en door de zon be­sche­nen, die gaat het avon­tuur aan met Gods Woord, met Gods Zoon, met Gods Kerk. Er zijn veel dis­tels en door­nen. Een er­van is de de­va­lu­a­tie van het woord die is op­ge­tre­den door de gro­te stroom van woor­den. De ra­dio, re­cla­me met pos­ters, te­le­vi­sie, han­del, kunst, po­li­tiek, so­ci­a­le me­dia, de woor­den stro­men je te­ge­moet. Daar­bij de druk­te van de din­gen, het moe­ten van de­ze tijd, het keu­ze­pro­bleem om­dat er zo’n groot aan­bod is. De dwang van het mee moe­ten doen; ze ver­druk­ken het Woord van God. Van­ouds heeft het ge­klon­ken Sje­ma Is­ra­ël, ‘Hoor Is­ra­ël’ (Dt. 6,3). Luis­ter, ver­sta, neem op, ont­vang, be­grijp en doe. Op­nieuw zegt God: “Hoor mijn volk wat Ik u zeg­gen ga.” “Dit is mijn wel­be­min­de Zoon, luis­ter naar Hem” (Mt. 17,5). Geef Gods Woord de ruim­te! Lees da­ge­lijks uit het Evan­ge­lie, als da­ge­lijks Brood. Kauw op de woor­den, want dat is de be­doe­ling. Me­di­teer, con­tem­pleer, bid en ver­sta wat God tot u wil zeg­gen. Laat zijn Woord in u tot vol­le was­dom komen, want dan komt Chris­tus zelf in u tot le­ven. Gods Woord wordt u aan­ge­reikt. Neem het aan, en vraag mét Gods Woord ook de ge­na­de om het te ver­staan, niet om het ei­gen­mach­tig uit te leg­gen, als­of we al­le­maal paus zijn, nee om te ver­staan wat het voor uzelf zegt, in uw le­ven, waar de kracht zit voor u, zo­dat u er­uit kunt le­ven. En leef dan door Hem die u tot le­ven brengt. Gods Woord, Chris­tus de Heer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.