Ziel­tjes win­nen

Katholiek Nieuwsblad - - KNSTACCATO -

Mis­sie en zen­ding heb­ben het van­daag niet ge­mak­ke­lijk: zijn al­le gods­dien­sten niet even goed? Moe­ten we niet to­le­rant zijn? Ge­loof uit­dra­gen en ziel­tjes win­nen staan in een kwaad dag­licht. Even­wel, wat echt lek­ker is, smaakt al­tijd naar meer, want het wekt ver­lan­gen. Dat geldt voor rei­zen en voor lief­de. Dat geldt bij­ge­volg ook voor het chris­te­lijk ge­loof. Wie over­tuigd ka­tho­liek is, wil zijn ge­loof uit­dra­gen, dicht­bij en ver­af. Evan­ge­li­sa­tie en mis­si­o­ne­ring be­ho­ren dan ook tot het we­zen van het ge­loof en zijn bij uit­stek te­ken van vi­taal ker­ke­lijk le­ven, ook in West-Eu­ro­pa, waar de Kerk steeds meer mar­gi­naal wordt. Waar­om pre­cies? Wat is de ar­gu­men­ta­tie bij dit al­les? Va­leer Nec­ke­brou­ck heeft zelf mis­sie-er­va­ring in ‘jon­ge lan­den’ en is eme­ri­tus­hoog­le­raar van de Ka­tho­lie­ke Uni­ver­si­teit Leu­ven. Ge­de­gen the­o­rie­vor­ming en pas­to­ra­le er­va­ring gaan bij hem hand in hand. Dat is voel­baar in de­ze bun­del, met een veel­heid aan li­te­ra­tuur­ver­wij­zin­gen voor wie zelf ver­der wil zoe­ken. Bij­na al­les komt aan de or­de: evan­ge­li­se­ren door woord en door ge­tui­ge­nis, Gods uni­ver­se­le heils­wil, ge­sprek met de niet-chris­te­lij­ke gods­dien­sten, weer­stand en te­gen­wer­pin­gen, bui­ten de Kerk geen heil? Al­les­zins le­zens­waar­dig (Joris Schrö­der). Va­leer Nec­ke­brou­ck, Gaat en on­der­wijst – Grond­vra­gen over evan­ge­li­sa­tie, Uitg. Ha­le­wijn, pb., 215 pp., € 21,50, ISBN 978 90 8528 414 7

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.