Het Ba­by­huis

Vijf uur reis­de ze er­voor. Hoog­zwan­ger, en doods­bang. Niet we­tend wat te doen met het kind­je dat in haar groei­de. Het Ba­by­huis in Dord­recht bleek de red­ding voor Mi­rel­le (23) en haar ba­by, net als voor 69 an­de­re vrou­wen. Nu komt er bin­nen­kort ook een Ba­by

Katholiek Nieuwsblad - - FRONT PAGE - Sjou­kje Dijkstra In­fo: www.het-ba­by­huis.nl

Bar­ba­ra Mul­ler hielp al ze­ven­tig moe­ders in nood in het Ba­by­huis.

In het Ba­by­huis heerst een se­re­ne rust. Naast het trap­pen­huis staat het schuur­tje vol met kin­der­wa­gens. De ruim­te er­ach­ter is een ver­ga­der­ruim­te, met een deur die leidt naar een prach­ti­ge tuin, die ze er sa­men met het aan­gren­zen­de ge­bouw net bij heb­ben ge­kre­gen. Dit be­te­kent uit­brei­ding met nog min­stens drie units, waar moe­ders tij­de­lijk met hun ba­by kun­nen wo­nen. Mo­men­teel is er in Dord­recht plaats voor ze­ven moe­ders en hun kind, plus een acht­ste plek voor acu­te nood­ge­val­len.

Schoe­nen uit

Opricht­ster Bar­ba­ra Mul­ler laat trots al­les zien waar ze zich al drie jaar lang voor in­zet. De ge­zel­li­ge zit­hoe­ken, de boxen. De was­ka­mer, de ver­schoon­ka­mer. Een moe­der zit op de bank en geeft haar kind de borst. Een an­de­re moe­der legt net haar kind te sla­pen. “Zij is druk be­zig met ver­hui­zen”, lacht Mul­ler, ter­wijl ze de jon­ge vrouw het naam­bord­je geeft van haar en haar ba­by. “Neem maar mee als aan­den­ken.” Hier wo­nen de moe­ders met hun ba­by’s meer zelf­stan­dig en doen ze veel zelf, als voor­be­rei­ding op het zelf­stan­dig wo­nen. “Soms wach­ten ze hier dan ook op een wo­ning en krij­gen ze daar­naast be­han­de­ling.” Be­ne­den wor­den ze echt vol­op be­ge­leid. Zo zijn er een co­ör­di­na­tor zorg, een pe­da­goog, een ge­drags­des­kun­di­ge, een ba­by-fy­si­o­the­ra­peut, een kraam­ver­zor­gen­de en 24 uur per dag een vrij­wil­li­ger, die helpt bij al­ler­han­de za­ken.

‘Naas­ten­lief­de’

In het be­gin werd Mul­ler ver­ket­terd. “Van­we­ge de Von­de­lin­gen­ka­mer (een van haar an­de­re ini­ti­a­tie­ven – sd) werd ik zelfs mis­da­dig ge­noemd, om­dat ik kin­de­ren het recht op af­stam­ming zou ont­ne­men. Maar wij ge­ven von­de­lin­gen juist le­ven, om­dat je eerst moet le­ven om te kun­nen ach­ter­ha­len wie je ou­ders zijn.” Nu helpt ze sa­men met haar team moe­ders die soms nog niet klaar wa­ren om ma­ma te zijn. Vrou­wen die hulp no­dig heb­ben bij de zorg, tie­ner­moe­ders, vrou­wen die met hui­se­lijk of eer­wraak ge­re­la­teerd ge­weld te ma­ken heb­ben, vrou­wen met een be­per­king. Mul­ler is be­vlo­gen en heeft zelfs plan­nen voor een Ba­by­huis in Ca­na­da, maar eerst komt er een nieu­we ves­ti­ging in zo­wel Rot­ter­dam als Lei­den. “Rot­ter­dam, om­dat veel vrou­wen van daar nu naar Dord­recht ko­men en het ook mijn is. In Lei­den kre­gen we een ge­bouw in de schoot ge­wor­pen naast de ka­tho­lie­ke Lo­de­wijk­kerk, en daar­mee zijn we nu in een ver­ge­vor­derd sta­di­um. Dit is mo­ge­lijk ge­maakt door het en­thou­si­as­me en de mee­wer­ken­de hou­ding van het kerk­be­stuur. De klik tus­sen het Ba­by­huis en de kerk is van­zelf­spre­kend. Dit werk is ge­ba­seerd op dia­co­nie en naas­ten­lief­de.”

Bui­ten­spo­rig

Drie jaar al leidt ze het Ba­by­huis, dat er al­les aan doet om moe­der en kind sa­men te hou­den op mo­men­ten dat het ei­gen­lijk niet gaat. Voor­heen werk­te Mul­ler als lei­ding­ge­ven­de bij de Kin­der­be­scher­ming. Ze start­te het Ba­by­huis van­uit de over­tui­ging dat te veel moe­ders en kin­de­ren on­no­dig ge­schei­den wor­den. “El­ke drie uur spreekt de kin­der­rech­ter een maat­re­gel uit, waar­bij in veel ge­val­len het kind ge­schei­den wordt van de moe­der. Dat is bui­ten­spo­rig. Het is trau­ma­tisch, en in de mees­te ge­val­len ook on­no­dig”, denkt Mul­ler. Hier­mee schopt ze te­gen hei­li­ge huis­jes aan, wat haar niet al­tijd in dank wordt af­ge­no­men. Ze­ker in het be­gin niet, toen de in­stan­ties het Ba­by­huis nog niet goed ken­den. Ze ver­telt over een kind dat voor zijn eer­ste le­vens­jaar naar ze­ven ver­schil­len­de pleeg­ge­zin­nen ging, “om­dat het niet bij ons ge­plaatst mocht wor­den. Dat is dus wat wij uit al­le macht wil­len voor­ko­men. Ons doel is vei­li­ge hech­ting, dat moe­ders en ba­by’s bij el­kaar blij­ven. Dat lukt bij slechts 6% van al­le plaat­sin­gen niet en dan wil­len we dat er een sta­biel pleeg­ge­zin komt.” Van de 75 vrou­wen in drie jaar tijd wa­ren er vijf die niet door het Ba­by­huis ge­hol­pen kon­den wor­den. “Als er drank en drugs in het spel zijn, of de moe­der psy­chisch ziek is, moe­ten we kie­zen voor de vei­lig­heid van haar, haar kind en de an­de­re moe­ders en kin­de­ren.”

‘Spon­so­ring en do­no­ren’

Mul­ler pro­beert de ge­meen­te ook te la­ten zien wat het Ba­by­huis fi­nan­ci­eel op­le­vert. “Wan­neer moe­der en kind ge­schei­den wor­den, kost dat ge­mid­deld 90.000 eu­ro per kind per jaar. Ruw­weg heb­ben wij dus al 6,7 mil­joen eu­ro be­spaard met de ze­ven­tig vrou­wen die we ge­hol­pen heb­ben. Dit gaan we straks ook be­spa­ren in Rot­ter­dam en Lei­den. Mo­men­teel dekt de ge­meen-

te een der­de van de be­gro­ting. Voor het gro­te deel is het Ba­by­huis af­han­ke­lijk van spon­so­ring en do­no­ren. Het is heel hard no­dig.”

Oor­deel

“In­mid­dels we­ten in­stan­ties als de Kin­der­be­scher­ming en Jeugd­zorg het Ba­by­huis zelf te vin­den, en krij­gen we zelfs za­ken door met de vraag: kun­nen jul­lie eens kij­ken of jul­lie wat kun­nen doen?” De sa­men­wer­king ver­loopt vaak voor­spoe­dig. Een en­ke­le keer loopt het Ba­by­huis te­gen mu­ren aan. Zo dien­de het on­langs een klacht in over hoe de Kin­der­be­scher­ming om­ging met de zaak van Mi­rel­le. “Dat wordt dan in­tern be­spro­ken. We ho­pen dat men daar­van leert”, zegt Mul­ler. Bij Mi­rel­le vel­de de Kin­der­be­scher­ming van­af het be­gin het oor­deel dat ze geen ca­pa­be­le moe­der zou zijn. “Zon­der dat ze ooit de moei­te heb­ben ge­no­men om bij haar te kij­ken, hoe ze het deed met haar kind in het Ba­by­huis”, al­dus Mul­ler. Mi­rel­le zit er­bij en haar ogen vlam­men als het hier­over gaat. Het heeft haar diep ge- kwetst en nog steeds voelt ze de angst als ze haar ba­by hoort hui­len, om­dat het haar doet den­ken aan de tijd in het zie­ken­huis toen de Kin­der­be­scher­ming haar kind dreig­de weg te ha­len. Nu is haar er­va­ring hét suc­ces­ver­haal van het Ba­by­huis. “Ik kop­pel aan de Kin­der­be­scher­ming ge­re­geld te­rug hoe goed ze het nu doet”, zegt Mul­ler. Een woord­voer­der van de Raad voor de Kin­der­be­scher­ming zegt dat het goed is dat dit ge­beurt. Hij kan niet spe­ci­fiek op Mi­rel­les zaak in­gaan van­we­ge pri­va­cy­wet­ge­ving en cli­ënt­be­scher­ming. Hij kan wel ver­tel­len hoe de klach­ten­pro­ce­du­re door­gaans in zijn werk gaat: “De eer­ste stap is een pret­tig ge­sprek, waar­bij we met de kla­ger om ta­fel gaan om te kij­ken wat je kunt op­los­sen. Lukt dat niet dan vol­gen we de pro­ce­du­re, waar­bij ook ge­ke­ken wordt of de klacht te­recht is. Daar­over ge­ven we te­rug­kop­pe­ling aan de cli­ënt, die dan van ons zal ho­ren wat er nu pre­cies is ge­beurd, waar­om en wat er aan gaat ge­beu­ren om het in de toe­komst te voor­ko­men.”

‘Oer­moe­der’

Van Mi­rel­le’s ver­haal wordt mo­men­teel een stu­die ge­maakt, door de psy­cho­loog die haar be­ge­leid­de. Hij vond het bij­zon­der om te zien hoe zij tij­dens de wee­ën de Kin­der­be­scher­ming te woord stond. Op dat mo­ment wist Mi­rel­le nog niet wat ze zou doen: haar kind hou­den of niet. “Ik dacht: laat eerst mijn kind nu maar ko­men. Dan weet ik het.” Mul­ler knikt. “Al­leen wil­de de Kin­der­be­scher­ming haar die kans niet ge­ven. Die had­den van­af dag één hun oor­deel klaar. Ter­wijl ik nog nooit zo’n oer­moe­der heb ge­zien! Ze had het ge­luk dat ze een kei­zer­sne­de moest on­der­gaan. Daar­door moesten zij en de ba­by lan­ger in het zie­ken­huis blij­ven, an­ders was de klei­ne di­rect naar het pleeg­ge­zin ge­gaan, dat al on­der­weg was naar het zie­ken­huis. Daar­door heeft ze van­af het be­gin haar moe­der­hart kun­nen vin­den. El­ke keer als ze hem hoor­de hui­len, ging ze weer in haar rol­stoel naar hem toe. Ook om­dat ze bang was dat hij zou wor­den weg­ge­haald.”

Thuis in het Ba­by­huis

Met haar in­mid­dels zes maan­den ou­de kind op haar arm staat ze trots in de leef­ruim­te van het Ba­by­huis. Hier heeft ze al die tijd ge­woond. Het was haar red­ding. In­mid­dels heeft ze een nieuw huis, vlak­bij. Zo kan ze ook re­gel­ma­tig aan ko­men waai­en, en dat zal ze ook doen, zegt ze. Ze weet zich hier om­ringt door haar ‘fa­mi­lie’. Zo voelt het ten­min­ste: “Dit is mijn ba­sis. Dat zal ik hem ook al­tijd mee­ge­ven”, zegt ze met een knik­je naar haar zoon­tje. Dat ze nu zo­ver is, had ze ruim zes maan­den ge­le­den nog niet kun­nen be­den­ken.

ho­me­to­wn

Bar­ba­ra Mul­ler richt­te het Ba­by­huis op: “Ik werd mis­da­dig ge­noemd.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.