Be­ne­dic­tus over Meis­ner

Katholiek Nieuwsblad - - KN WERELDKERK -

“De Kerk heeft be­hoef­te aan over­tui­gen­de her­ders die de dic­ta­tuur van de tijd­geest we­ten te weer­staan.” Dat schrijft eme­ri­tus-paus Be­ne­dic­tus XVI in een brief die za­ter­dag werd voor­ge­le­zen tij­dens de be­gra­fe­nis van kar­di­naal Meis­ner, die op 5 ju­li op 83-ja­ri­ge leef­tijd over­leed. “We we­ten dat het voor hem, ge­pas­si­o­neer­de en spi­ri­tu­e­le her­der, moei­lijk was om zijn ta­ken neer te leg­gen, juist op een mo­ment dat de Kerk be­hoef­te heeft aan over­tui­gen­de her­ders die de dic­ta­tuur van de tijd­geest we­ten te weer­staan.” In fe­bru­a­ri 2014 ging Meis­ner met eme­ri­taat en dat vond hij moei­lijk, zo liet de eme­ri­tus-paus door­sche­me­ren. “Maar ook dat ont­roert me: dat hij heeft ge­leerd om zich over te ge­ven in de laat­ste pe­ri­o­de van zijn le­ven. En hij heeft het we­ten te le­ven in de die­pe we­ten­schap dat de Heer zijn Kerk niet ver­laat ook al dreigt het boot­je soms om te slaan.” Be­ne­dic­tus her­in­ner­de ook aan de WJD van 2005 in Keu­len. “Som­mi­ge ex­perts op het ge­bied van de pas­to­raal en de li­tur­gie von­den dat de stil­te in de ogen van de Heer niet be­reikt kon wor­den met een groot aan­tal men­sen te­ge­lijk. Som­mi­gen van hen wa­ren ook van me­ning dat de eu­cha­ris­ti­sche aan­bid­ding iets ge­da­teerds was.” Maar be­na­drukt Be­ne­dic­tus, “de eu­cha­ris­ti­sche aan­bid­ding bij de We­reld­jon­ge­ren­da­gen in Keu­len is een in­ner­lijk eve­ne­ment ge­wor­den dat niet al­leen voor de kar­di­naal ge­denk­waar­dig was”. Meis­ner stierf ter­wijl hij zijn bre­vier bad. “Het soort dood dat hem is ge­ge­ven, laat zien hoe hij heeft ge­leefd: in de aan­we­zig­heid van de Heer en in ge­sprek met Hem.” (KN/La Stam­pa)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.