Van voet­bal­ler tot pries­ter

Katholiek Nieuwsblad - - KN INSPIRATIE - Fran­ce­s­co Pa­loni

Als jo­chie wil­de Phi­lip Mul­ry­ne niets an­ders dan prof­voet­bal­ler wor­den. Dat werd hij ook, maar lang­zaam groei­de in hem een heel an­de­re wens. Op 8 ju­li werd Mul­ry­ne in Du­blin pries­ter ge­wijd.

St.-Pau­lus schrijft het in zijn eer­ste brief aan de Korin­ti­ërs: “En de at­le­ten ont­zeg­gen zich bij de trai­ning al­ler­lei din­gen. Zij doen dit om een ver­gan­ke­lij­ke krans, wij om een on­ver­gan­ke­lij­ke.” Een sym­bo­li­sche sa­men­hang tus­sen sport en ge­loof die zich ten vol­le ver­we­zen­lijk­te in het le­ven van Phi­lip Mul­ry­ne. Ja­ren­lang was hij prof­voet­bal­ler, on­der meer voor de En­gel­se voet­bal­club Man­ches­ter Uni­ted. Op 31-ja­ri­ge leef­tijd nam het le­ven van de Noord-Ier een ra­di­ca­le wen­ding toen hij be­sloot pries­ter en do­mi­ni­caan te wor­den.

Met Da­vid Beck­ham

Mur­ly­nes voet­bal­car­ri­è­re be­gon op veer­tien­ja­ri­ge leef­tijd toen hij werd ge­scout door Man­ches­ter Uni­ted. De jon­ge spe­ler, die de voet­bal­kun­sten on­der de knie kreeg bij de voet­bal­club van zijn pa­ro­chie, kon ech­ter niet bij de En­gel­se top­club door­bre­ken. Zijn eni­ge of­fi­ci­ë­le wed­strijd da­teert van 1997, toen hij het veld deel­de met voet­bal­ster Da­vid Beck­ham. Wel kwam hij re­gel­ma­tig uit voor het na­ti­o­naal elf­tal van Noord-Ier­land (27 in­ter­lands) en speel­de hij voor an­de­re clubs op het een na hoog­ste ni­veau in En­ge­land. Toen het ein­de van zijn car­ri­è­re na­der­de, be­gon Mur­ly­ne zich af te vra­gen wat hij met zijn le­ven moest. Tij­dens een re­trai­te in 2009 nam hij een be­sluit dat je niet vaak te­rug­ziet bij (oud-)prof­voet­bal­lers: hij be­sloot aan een pries­ter­op­lei­ding te be­gin­nen. Vol­gens Ca­tho­lic News Ag­en­cy had de Ier­se bis­schop Noel Tre­a­nor een groot aan­deel in Mul­ry­nes be­sluit zijn pries­ter­roe­ping te vol­gen.

‘Won­der­baar­lij­ke ge­na­de’

Maar de wen­ding in het le­ven van de spor­ter was nog niet ra­di­caal ge­noeg. Tij­dens zijn se­mi­na­rie­ja­ren ont­dek­te Mur­ly­ne ook nog eens ge­roe­pen te zijn om do­mi­ni­caan wor­den. Hier­mee ging de oud-prof­spe­ler de­fi­ni­tief over van de gla­mour van het prof­voet­bal naar een le­ven in het te­ken van kuis­heid, ar­moe­de en ge­hoor­zaam­heid. In een vi­deo-in­ter­view dat in 2016 ge­pu­bli­ceerd werd door de Dai­ly Mail leg­de Mur­ly­ne zijn keu­ze uit. Hij werd voor­al aan­ge­trok­ken door de ide­a­len van de do­mi­ni­caan­se spi­ri­tu­a­li­teit: “Je­zelf he­le­maal aan God ge­ven door de pro­fes­sie van de evan­ge­li­sche ra­den (ge­hoor­zaam­heid, kuis­heid en ar­moe­de – fp), Zijn voor­beeld na te vol­gen en on­danks onze zwak­he­den en ge­bre­ken, in Hem te ver­trou­wen op­dat Hij ons ver­an­dert door Zijn ge­na­de.” In een an­der, re­cen­ter vi­deo-in­ter­view met de BBC ver­tel­de Mur­ly­ne: “Het is een soort mys­te­rie. El­ke roe­ping – en ze- ker die tot het pries­ter­schap – is een roe­ping die soms moei­lijk is uit te leg­gen. Er was een groei­en­de wens in mij, die ik nog niet voel­de toen ik jon­ger was. Toen wil­de ik al­leen maar voet­bal­len: dat was mijn droom.” De oud-prof­voet­bal­ler is er­van over­tuigd dat zijn ver­le­den in po­si­tie­ve zin zal bij­dra­gen aan zijn toe­kom­stig le­ven. “Ik ben er ze­ker van dat ve­le ga­ven en waar­des die ik door het voet­bal heb ont­van­gen, mij goed van pas zul­len ko­men als pries­ter. Ik be­schouw het als een won­der­baar­lij­ke ge­na­de.”

‘He­mel­se roe­ping’

Het ver­band tus­sen sport en ge­loof werd ook aan­ge­haald door aarts­bis­schop Jo­seph Di Noia, die Mul­ry­ne op 8 ju­li in de Saint Sa­vi­or’s Church te Du­blin tot pries­ter wijd­de. De Ame­ri­kaan­se bis­schop, zelf do­mi­ni­caan, was spe- ci­aal over­ge­ko­men voor de­ze bij­zon­de­re ge­le­gen­heid. “Jouw er­va­ring als spor­ter heeft je ge­hol­pen om je voor te be­rei­den op dit mo­ment”, zei Di Noia in zijn ho­mi­lie, die hij af­sloot met een an­der, zeer pas­send ci­taat van Sint-Pau­lus: “Ver­ge­tend wat ach­ter me ligt, mij uit­strek­kend naar wat voor me ligt, storm ik af op het doel: de prijs van Gods he­mel­se roe­ping.” De Lord’s play­er, zo­als Mul­ry­ne door En­gel­se me­dia wordt ge­noemd, zal zich aan­slui­ten bij een do­mi­ni­caan­se ge­meen­schap die ac­tief is op een mid­del­ba­re school in Ier­land. Het nieuws over zijn pries­ter­wij­ding ging de he­le we­reld over en be­reik­te ook Ne­der­land. De man die ooit 60.000 eu­ro per maand ver­dien­de, gaat nu een ge­heel nieuw le­ven te­ge­moet. Iets wat hij om­schrijft als “een nieuw hoofd­stuk in mijn le­ven”.

Aarts­bis­schop Jo­seph Di Noia (rechts) fe­li­ci­teert de net ge­wij­de Phi­lip Mul­ry­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.