Ge­lo­ven maakt an­ders

Katholiek Nieuwsblad - - KN INSPIRATIE -

De term wordt ge­bruikt voor kun­ste­naars, kerk­lei­ders, we­ten­schap­pers, po­li­ti­ci. Het gaat daar­bij om men­sen die uit­zon­der­lijk be­gaafd zijn en soms zeer oor­spron­ke­lijk. Hun cul­tuur is vaak nog­al veel­zij­dig. An­de­ren ver­won­de­ren zich dik­wijls over hen en vra­gen zich af: ‘Waar heb­ben zij dit toch van­daan?’ Paus Jo­han­nes Pau­lus II heeft over bij­na al­le gro­te the­ma’s van het ka­tho­lie­ke ge­loof ge­schre­ven, maar hij be­woog zich – met na­me in zijn jon­ge ja­ren – ook in­ten­sief op het ter­rein van the­a­ter en po­ë­zie. Paus Be­ne­dic­tus XVI heeft een om­vang­rijk the­o­lo­gisch oeu­vre op zijn naam staan, maar blijkt even­eens een be­wo­gen en vir­tu­oos mu­si­cus. Heel ver­schil­len­de di­men­sies van het le­ven kun­nen op die ma­nier wor­den ver­kend. De Frans­man Jean Guit­ton (1901-1999) heeft in 1954 een boek­je ge­schre­ven over het ge­ni­a­le van de hei­li­ge The­re­sia van Li­sieux, dat twee de­cen­nia ge­le­den bij ge­le­gen­heid van haar kerk­le­raar­schap her­drukt is. Daar­in legt hij ver­bin­din­gen met twee an­de­re kar­me­li­taan­se vrou­wen: Eli­sa­beth van Dijon – hei­lig ver­klaard in 2016, en Edith Stein – hei­lig ver­klaard in 1998. Ook al zijn ze al­le­maal God­zoe­kers, ze zijn al­le drie heel ver­schil­len­de per­soon­lijk­he­den en ze bren­gen ie­der op on­der­schei­den wij­ze de uit­spraak van Je­zus in beeld: “Ie­de­re Schrift­ge­leer­de die on­der­we­zen is in het Rijk van God, is als een huis­va­der die uit zijn schat nieuw en oud te voor­schijn haalt” (Mt. 13,52). Thé­rè­se (+1897) is de eer­ste en de meest be­ken­de van de drie. Haar au­to­bi­o­gra­fisch ge­schrift Ge­schie­de­nis van een ziel be­hoort tot de meest ge­le­zen spi­ri­tu­e­le we­reld­li­te­ra­tuur: het lijkt kin­der­lijk, maar ver­woordt iets van de hun­ke­ring naar God, die ook van­daag bij tal­lo­ze men­sen ver­lan­gen wekt

GENIE.

meer van God te we­ten en van Je­zus te gaan hou­den. Kind­schap Gods en gren­ze­loos ver­trou­wen in de ge­na­de­wer­king van Je­zus Chris­tus her­ken­nen veel men­sen dank­zij The­re­sia als een ook voor hen be­gaan­ba­re weg. Je ont­dekt het le­ven in de we­reld als een ‘kans van God’. De ou­ders Mar­tin en zus Le­o­nie, het ‘le­lij­ke eend­je’ van de fa­mi­lie, ko­men steeds va­ker voor het voet­licht. Een po­si­tie­ve spi­ri­tu­a­li­teit zou je dit kun­nen noe­men, die onze ge­voe­lens niet ver­drukt maar wel om­vormt. Eli­sa­beth (1880-1906), met een groot ta­lent als pi­a­nis­te, werd me­de door The­re­sia’s boek ge­sti­mu­leerd zich he­le­maal aan God te ge­ven. Van­uit haar kloos­ter schrijft ze brie­ven aan vrien­din­nen, over hun le­vens­roe­ping, hun kin­de­ren en nog veel meer. Ze is min­der ori­gi­neel dan Thé­rè­se, maar weet voor­al tek­sten van Pau­lus op sterk door­leef­de ma­nier dich­ter­bij te bren­gen. Haar eni­ge zus Mar­gué­ri­te, jong we­du­we en moe­der van ne­gen kin­de­ren, wordt blij­kens een bi­o­gra­fie die van haar be­staat dank­zij Eli­sa­beth uit­ge­daagd tot een diep ge­lo­vig le­ven in de sa­men­le­ving. De Jo­din Edith Stein (1881-1942) is een be­roeps­fi­lo­so­fe. Ze ver­kent al­le denk­we­gen en kiest op der­tig­ja­ri­ge leef­tijd re­so­luut voor de ka­tho­lie­ke Kerk. Haar be­wust ge­lo­vi­ge Jood­se moe­der heeft daar gro­te moei­te mee, haar zus Ro­sa volgt Edith la­ter in haar keu­ze en sterft sa­men met haar in de gas­ka­mer van Auschwitz. Haar ver­za­mel­de wer­ken vor­men een in­druk­wek­ken­de rij in de boe­ken­kast. Ge­ni­a­li­teit is veel­vor­mig en laat an­de­re men­sen zel­den on­be­roerd.

Mgr. Jo­ris Schrö­der

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.