GEEF Ka­tho­liek Nieuws­blad drie maan­den CA­DEAU!

Katholiek Nieuwsblad - - KN VARIA -

Daar­om heb­ben we een aan­trek­ke­lij­ke sug­ges­tie voor u. U mag drie maan­den Ka­tho­liek Nieuws­blad ca­deau ge­ven. Ui­ter­aard is dit ge­heel vrij­blij­vend. De ont­van­ger krijgt zon­der eni­ge ver­plich­ting 12x Ka­tho­liek Nieuws­blad thuis­ge­stuurd. U be­taalt daar­voor € 21,-.

Om­dat wij het ook fijn vin­den om een ca­deau­tje weg te ge­ven ont­vangt u het boek ‘Eeu­wigh gaat voor Oo­gen­blick’ van An­toi­ne Bo­dar wan­neer u de krant 12 we­ken aan ie­mand ca­deau geeft.

Ga naar of bel om uw ca­deau door te ge­ven. Wij zor­gen dat de krant dan zo snel mo­ge­lijk ca­deau wordt ge­ge­ven.*

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.