Ve­ne­zu­e­la: bis­schop­pen ach­ter re­fe­ren­dum op­po­si­tie

Katholiek Nieuwsblad - - KN VARIA -

De Ve­ne­zo­laan­se bis­schop­pen heb­ben het on­of­fi­ci­ë­le re­fe­ren­dum in hun land, dat af­ge­lo­pen zon­dag plaats­vond, ge­steund. Het re­fe­ren­dum was een ini­ti­a­tief van de op­po­si­tie, die wil­de we­ten hoe de be­vol­king denkt over het voor­ne­men van pre­si­dent Ma­du­ro een grond­wet­ge­ven­de ver­ga­de­ring te hou­den. Aan het re­fe­ren­dum na­men meer dan ze­ven mil­joen Ve­ne­zo­la­nen deel, on­der wie blij­kens fo­to’s op de Twit- ter-feed van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie ook ver­schil­len­de bis­schop­pen. Meer dan 98% van de deel­ne­mers aan de sym­bo­li­sche stem­bus­gang stem­de te­gen Ma­du­ro’s voor­stel om de grond­wet te ver­an­de­ren. De Ve­ne­zo­laan­se bis­schop­pen waar­schuw­den de be­vol­king eer­der al voor de grond­wet­ge­ven­de ver­ga­de- ring. Vol­gens aarts­bis­schop Diego Pa­dron is die een po­ging van de re­ge­ring om een mar­xis­ti­sche dic­ta­tuur in het land te ves­ti­gen. In Ve­ne­zu­e­la wordt al maan­den mas­saal ge­de­mon­streerd te­gen de re­ge­ring, die met har­de hand re­a­geert. Daar­bij vie­len vol­gens een ngo in­mid­dels on­ge­veer ne­gen­tig do­den. Een er­van viel re­cen­te­lijk na een Mis in Ca­tia, toen ge­wa­pen­de aan­han­gers van Ma­du­ro het vuur open­den op deel­ne­mers aan het re­fe­ren­dum die bui­ten de kerk ston­den. (CC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.