Zus­ters hou­den gas­pijp te­gen

Katholiek Nieuwsblad - - KN ACTUEEL - Een on­ge­wo­ne, maar ef­fec­tie­ve ma­nier van pro­tes­te­ren: in de Ame­ri­kaan­se staat Pen­n­syl­vania dwars­bo­men zus­ters de aan­leg van een ki­lo­me­ters­lan­ge gas­pijp over hun grond­ge­bied, door de bouw van een open­lucht­ka­pel pre­cies waar de lei­ding moest ko­men. Mid­den i

“Dit sym­bo­li­seert wat we ei­gen­lijk al wis­ten: dit is hei­li­ge grond”, zo ver­klaar­de Ja­net McCann van de Zus­ters Aan­bid­sters van het Bloed van Chris­tus te­gen de Wa

shing­ton Post. Eer­der wis­ten Na­ti­ve Ame­ri­cans ook al eens de aan­leg van een pijp­lei­ding te­gen te hou­den door te stel­len dat het land waar­op de lei­ding zou ko­men hei­li­ge grond was voor hen. Een rech­ter moet nu be­slis­sen of dat bij de zus­ters ook als gel­dig ar­gu­ment kan wor­den aan­ge­voerd. De zo­ge­he­ten At­lan­tic Sun­ri­se­pijp­lei­ding moet de gas­dis­tri­bu­tie van­af de zui­de­lij­ke Golf van Mexi­co naar de noor­de­lij­ke ste­den van de Ame­ri­kaan­se oost­kust mo­ge­lijk ma­ken. Te­gen­stan­ders wij­zen op de ge­va­ren voor mens en mi­li­eu, en op het feit dat de re­gio’s die de lei­ding door­kruist er zelf niet eco­no­misch van pro­fi­te­ren. Bij de in­wij­ding van de ka­pel zei zus­ter Ja­net McCann: “Als vrou­we­lij­ke re­li­gi­eu­zen bin­nen de ka­tho­lie­ke Kerk, roept ons ge­loof ons op om op te staan wan­neer de prin­ci­pes die wij hei­lig ach­ten wor­den ge­schon­den op ons ei­gen land. Als het land waar­op wij le­ven uit­ge­buit dreigt te wor­den, moe­ten wij ons ver­we­ren te­gen het machts­mis­bruik. Dit is geen po­li­tiek sta­te­ment, maar een gees­te­lijk stand­punt van men­sen van ge­loof.” (KN/Was­hing­ton Post/ CNN)

“Dit is hei­lig land”, al­dus zr. Ja­net McCann (in­zet). Een bord bij de ge­ïm­pro­vi­seer­de ka­pel licht het eco­lo­gi­sche stand­punt van de zus­ters toe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.