kn­re­ac­ties

Katholiek Nieuwsblad - - KN COLUMN -

Si­mo­nis-bi­o­gra­fie

Moet ik het laat­ste hoofd­stuk van de Si­mo­nis-bi­o­gra­fie aan­vul­len, zo­als Paul van Geest in KN 28 meent? Wel­licht, maar dan toch niet meer dan met een en­ke­le ali­nea. Want dat van de door mij ge­schets­te, ui­terst slech­te ver­stand­hou­ding tus­sen de ou­de en de ‘jon­ge’ kar­di­naal niets te mer­ken viel toen de ju­bi­le­ren­de Si­mo­nis door Eijk op 18 ju­ni jl. werd toe­ge­spro­ken, zegt min­der dan Van Geest denkt. Ove­ri­gens be­rust­te mijn bi­o­gra­fie niet, zo­als hij in zijn co­lumn stelt, voor­na­me­lijk op in­ter­views met ‘men­sen die de kar­di­naal goed heb­ben ge­kend’, maar voor­al op ve­le uren­lan­ge, soms kri­ti­sche ge­sprek­ken die ik met Si­mo­nis zelf voer­de. Mocht er weer een nieu­we druk ko­men dan zou een even­tu­e­le aan­vul­ling on­ge­veer zo moe­ten lui­den: “Ook na 2008 voel­de kar­di­naal Si­mo­nis zich nog ja­ren­lang ge­krenkt door het in zijn ogen wei­nig col­le­gi­a­le ge­drag van op­vol­ger Eijk. Zo moest hij in 2015 de vie­ring van zijn der­tig­ja­rig ju­bi­le­um als kar­di­naal zelf ter hand ne­men. De Ma­lie­baan liet niets ho­ren. Een en an­der le­ver­de Eijk veel kri­tiek op. Groot was de ver­ba­zing van Si­mo­nis, zo ver­tel­de hij mij la­ter, toen be­gin dit jaar zijn op­vol­ger zich plot­se­ling meld­de met het voor­stel de vie­ring van het zes­tig­ja­rig pries­ter­feest door het aarts­bis­dom te la­ten ver­zor­gen. Na eni­ge aar­ze­ling ging Si­mo­nis op het aan­bod in. Hier­mee en door po­si­tie­ve woor­den van kar­di­naal Eijk tij­dens de re­cep­tie na af­loop van de plech­ti­ge dienst in de Utrecht­se ka­the­draal leek de gods­vre­de ge­te­kend.” Voor­lo­pig is ech­ter een ge­zon­de do­sis scep­sis op zijn plaats. Ton Crij­nen

Naar de Mis

Na onze va­kan­tie in Frank­rijk zag ik pas het ar­ti­kel in KN van 16 ju­ni ‘Waar kan ik hier naar de Mis?’. Voor Frank­rijk is daar­voor een ge­wel­di­ge si­te: www.mes­ses.in­fo. Hier staat al­le in­for­ma­tie over zon­dags­mis­sen, maar ook door­de­week­se Mis­sen. Met een kaartje er­bij waar de kerk te vin­den is. Voor de va­kan­tie ide­aal! Ton Ver­hoe­ven, Nij­me­gen

Die­ren­leed

Pa­ter Eli­as ver­won­dert zich in KN 27 over het feit dat “uit ide­o­lo­gi­sche hoek van ac­tie­ve­lin­gen die vi­deo’s uit Bel­gi­sche abat­toirs smok­ke­len nooit iets wordt ge­hoord over men­se­lij­ke vrucht­af­drij­ving, laat staan dat ze film­pjes uit abor­tia ver­sprei­den”. Het om­ge­keer­de is ech­ter ook waar: van ker­ke­lij­ke zij­de hoor je zel­den of nooit iets over die­ren­leed. Ik vind die ’ac­tie­ve­lin­gen’ trou­wens net zo goed moe­di­ge klok­ken­lui­ders, wat zij doen wordt hun echt niet in dank af­ge­no­men. Ik vraag mij af waar­om het een te­gen­over het an­der ge­steld wordt. Het is toch ook mo­ge­lijk om eer­bied en mee­ge­voel voor al­le le­ven te heb­ben. Van­zelf­spre­kend te be­gin­nen met het men­se­lijk le­ven in al­le sta­dia, maar ook die­ren zijn schep­se­len van God. Loes van der Mark, Lei­den

Ho­mo­hu­we­lijk

Naar aan­lei­ding van het ar­ti­kel van An­nie Schreij­er-Pie­rik in KN 27: men maakt het on­no­dig moei­lijk. De Bij­bel – zo­wel het Ou­de als het Nieu­we Tes­ta­ment – is er dui­de­lijk over. Het ho­mo­hu­we­lijk kan niet. Je­zus pre­dikt wel lief­de, maar geen zon­de, en ook niet een beet­je zon­de. Iets wat goed mag lij­ken hoeft niet goed te zijn. Het hu­we­lijk is dui­de­lijk be­doeld voor man en vrouw, dat houdt het woord ‘hu­we­lijk’ al in. Het is toch ook al lang een keer uit­ge­legd dat het woord ‘ho­mo­hu­we­lijk’ een con­tra­dic­tie in zich is. Men draait een rad voor de ogen dat een ho­mo­sek­su­e­le re­la­tie een lief­des­re­la­tie is. God ziet dit als on­rein­heid (zie be­hal­ve Le­vi­ti­cus 18 ook in een brief van Pau­lus aan de Ro­mei­nen). Kun­nen wij niet meer le­zen? Zo­dra men er aan gaat tor­nen wordt het ook ver­war­rend en on­dui­de­lij­ker. Ie­der­een gaat dan ook twij­fe­len. Het is niet meer te vol­gen als zelfs chris­te­lij­ke par­tij­en gaan draai­en. Mw. M.I. Koop­man, Ven­hui­zen

Een­heid

In KN 28 maakt een ar­ti­kel van Ed Arons ge­wag van het idee van maar liefst 22 kerk­ge­noot­schap­pen om kerk­le­den er­toe over te ha­len an­de­ren uit te no­di­gen om een vie­ring mee te ma­ken. Op het eer­ste ge­zicht is dit na­tuur­lijk een lo­vens­waar­dig plan, maar na een meer aan­dach­ti­ge le­zing bleef mijn aan­dacht toch steeds weer han­gen bij het feit dat er dus maar liefst 22 kerk­ge­noot­schap­pen van al­ler­lei aard in Ne­der­land blij­ken te zijn! En dan te den­ken dat het toch een har­ten­wens van Je­zus was dat ‘ze al­len één mo­gen zijn’. Dus dat be­te­kent dat ve­len zijn weg heb­ben ver­la­ten en zich om al­ler­lei re­de­nen heb­ben te­rug­ge­trok­ken ach­ter mu­ren die zij ei­gen­han­dig heb­ben op­ge­trok­ken en heb­ben toe­ge­ge­ven aan de men­se­lijk ge­dach­te het wel be­ter te we­ten dan de an­de­ren. Dit stemt droe­vig, want hoe sterk had de chris­ten­heid niet kun­nen zijn als al­len waar­lijk één wa­ren ge­ble­ven. Wil­lem Vi­zee, Tiel

Zout der aar­de

Ma­ris­ka Or­bán schreef een prach­tig com­men­taar in KN 28. Daar­in zegt ze on­ver­bloemd dat we als ka­tho­lie­ken meer het zout van de aar­de moe­ten zijn. Wij moe­ten ons niet te­rug­trek­ken op ons ei­gen ei­land en ons ge­deisd hou­den. Nee, wij moe­ten de zoe­ken­de ge­lo­vi­gen in vuur en vlam pro­be­ren te zet­ten voor onze Hei­land Je­zus Chris­tus. Te­ge­lijk moe­ten wij er­over wa­ken dat de ge­loofs­leer en de tra­di­tie van de Hei­li­ge kerk niet wordt on­der­ge­sneeuwd. Wie zou­den wij zijn als wij ons als ka­tho­lie­ken niet kon­den la­ven aan de hei­li­ge Eucha­ris­tie? Zou onze vreug­de niet weg­smel­ten als wij de barm­har­ti­ge ro­zen­krans niet op re­gel­ma­tig tijd­stip tot ons kun­nen ne­men? Ik ben er­van over­tuigd dat als wij van­daag nog de ca­ta­com­ben ver­la­ten, wij het heils­plan van de Heer weer in­te­graal zicht­baar la­ten wor­den. Moed, durf en lef zijn de sleu­tel­woor­den. De nieu­we evan­ge­li­sa­tie zal op­nieuw ge­luk­ki­ge men­sen van ons ma­ken. Luc Ver­rey­c­ken, Aar­schot

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.