Horizontaal

Katholiek Nieuwsblad - - KN VARIA -

1 Ger­maan, 5 brief­pa­pier voor kor­te aan­te­ke­nin­gen, 8 kort­om, 11 deel­tijds, 12 Die geef ik aan de ba­by als

ik de zaak op­licht!, 14 tro­pi­sche vet­plant, 15 be­roep, 17 zaad, 19 ge­nees­mid­del, 21 zuur­ach­tig, 23 Sp­at­lap, 25 vrouw van Ja­kob, 27 als­maar, 29 ge­luid van gan­zen, 31 in­voer, 33 hoe­wel, 34 lief­des­god, 36 ver­laag­de toon, 37 slech­te tijd, 40 ko­nings­staf, 42 dag wor­den, 43 apos­tel, 44 Ame­ri­kaan­se schrij­ver, 45 op de ver­mel­de dag, 46 bol­ge­was, 47 ge­wrichts­aan­doe­ning, 49 West-Eu­ro­pe­aan, 50 on­ge­bon­den soep, 53 deel van een boer­de­rij, 55 schrijf­be­hoef­te, 56 vreem­de munt, 58 etenbe­rei­der, 61 Kle­ding om ca­deau te ge­ven, 63 In­do-Ger­maan, 65 re­ke­ning, 67 een wei­nig, 68 ver­pak­king, 69 of­fi­ciers­kan­ti­ne, 70 Zwit­ser­se schil­der, 71 vocht­deel­tje.

Ver­ti­caal

1 on­ge­wens­te post via e-mail, 2 slang­vor­mi­ge vis, 3 op­een­ge­pak­te bla­de­ren, 4 bij­na lood­recht, 5 ge­vechts­vlieg­tuig, 6 Ara­bi­sche vorst, 7 ge­nees­heer, 8 op de­zelf­de wij­ze, 9 ge­le­gen­heids­vers, 10 blad­groen­te, 13 func­tie, 16 Het komt Piet zijn neus uit, 18 be­sproei­en, 20 dak­be­dek­king, 22 stan­num (sym­bool), 24 plaats in Span­je, 26 Zuid-Ame­ri­kaan­se berg­ke­ten, 28 In­di­aas kle­ding­stuk, 29 slui­ting van een riem, 30 zwem­vo­gel, 32 mid­dels, 35 win­ter­groen­te, 37 cos­me­tisch smeer­sel, 38 kunst­leer, 39 Met haar zit het

wel goed, 41 rui­ker, 42 kil­heid, 44 dun kwast­je, 47 vo­gel, 48 vaar­tuig van Noach, 50 bil­len, 51 dreu­mes, 52 gram­mo­foon­plaat (afk.), 54 gelds­waar­dig pa­pier, 57 smeer­stof, 59 aan­schaf, 60 An­ten­ne die als een paal

bo­ven wa­ter staat, 62 gra­vu­re, 64 af­slag­plaats bij het golf­spel, 66 af­ge­slo­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.