Ro­me snakt naar wa­ter

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Mar­ta Pe­tro­sil­lo, Ro­me

Het Va­ti­caan heeft af­ge­lo­pen dins­dag al zijn fon­tei­nen af­ge­slo­ten, waar­on­der die op het Sint-Pie­ters­plein, van­we­ge de aan­hou­den­de droog­te waar Ita­lië on­der ge­bukt gaat. Door schaar­se re­gen­val en de slech­te kwa­li­teit van de aqua­duc­ten lij­den boe­ren in heel het land gro­te scha­de, en gaat het wa­ter op rant­soen in het snik­he­te Ro­me. El­ders in de we­reld leidt de droog­te tot nog ern­sti­ger pro­ble­men: in de Hoorn van Afri­ka drei­gen mil­joe­nen men­sen van hon­ger en dorst om te ko­men. De voed­sel- en wa­ter­cri­sis is me­de te wij­ten aan men­se­lijk han­de­len, stelt een Soe­da­ne­se bis­schop in dit num­mer van KN

Ve­le mil­joe­nen men­sen in met na­me de Hoorn van Afri­ka drei­gen van hon­ger om te ko­men. Niet zel­den is de voed­sel- en wa­ter­cri­sis me­de te wij­ten aan men­se­lijk han­de­len. “De ver­schil­len­de in­ter­na­ti­o­na­le spe­lers heb­ben ie­der hun ei­gen agen­da.”

Het is de groot­ste voed­sel­cri­sis sinds de Twee­de We­reld­oor­log: ve­le mil­joe­nen men­sen in Ethio­pië, Ke­nia, Ni­ge­ria, So­ma­lië, Je­men en Oe­gan­da heb­ben geen wa­ter en voed­sel om te over­le­ven. En de si­tu­a­tie dreigt de ko­men­de maan­den al­leen maar er­ger te wor­den als ge­volg van de droog­te, de prijs­stij­gin­gen en het feit dat het haast on­mo­ge­lijk is om hulp­goe­de­ren het ge­bied bin­nen te krij­gen. De­ze cri­sis wordt na­me­lijk niet al­leen ver­oor­zaakt door na­tuur­ver­schijn­se­len, maar ook en voor­al door de mens zelf. Door het aan­wak­ke­ren van con­flic­ten en on­rust wor­den mil­joe­nen le­vens in de waag­schaal ge­steld, in het bij­zon­der die van kin­de­ren. Er heerst of­fi­ci­eel hon­gers­nood in Zuid-Soe­dan, Ni­ge­ria, So­ma­lië en Je­men, zo werd een aan­tal maan­den ge­le­den be­kend­ge­maakt. Meer dan twin­tig mil­joen men­sen zijn in de­ze lan­den di­rect ge­raakt, waar­on­der 1,4 mil­joen kin­de­ren die mo­ge­lijk voor het ein­de van dit jaar zul­len om­ko­men van de hon­ger.

Be­dor­ven

In Je­men, waar al meer dan twee jaar een oor­log woedt, heb­ben min­stens 18,8 mil­joen men­sen, of­wel twee der­de van de be­vol­king, hulp no­dig. De be­lang- rijk­ste oor­zaak voor de hon­gers­nood daar zijn de blok­ka­des die zijn op­ge­wor­pen door de in­ter­na­ti­o­na­le co­a­li­tie on­der lei­ding van Sa­oe­di-Ara­bië in de strijd te­gen de Hout­hi’s, een sjii­ti­sche re­bel­len­groep. Door die blok­ka­des kun­nen voed­sel­trans­por­ten het land vrij­wel niet be­rei­ken. Er is toe­stem­ming no­dig voor de in­voer van voe­dings­mid­de­len, maar dat is een lang­du­rig pro­ces en als ge­volg daar­van is het groot­ste deel van het voed­sel be­dor­ven te­gen de tijd dat het aan­komt in Je­men. Naar schat­ting sterft er op het Ara­bisch schier­ei­land el­ke tien mi­nu­ten een kind aan een ziek­te die nor­maal ge­zien te be­han­de­len is. Een half mil­joen kin­de­ren on­der de vijf jaar lijdt er aan acu­te on­der­voe­ding. In Ni­ge­ria is de si­tu­a­tie niet veel be­ter. Voor­al niet in het noord­oos­ten van het land, waar meer dan twee mil­joen men­sen door de hon­gers­nood ge­trof­fen zijn. Waar­schijn­lijk was er eind 2016 al spra­ke van hon­gers­nood

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.