Vol vuur voor­uit!

120 week kin­de­ren vol en­thou­si­as­me na­men de­ze deel aan het Em­ma­nu­el Zo­mer­kamp. “Als je met kin­de­ren kind van God kunt zijn, is Hij heel dicht­bij.”

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Ma­ris­ka Or­bán

120 en­thou­si­as­te jon­ge­ren na­men deel aan het Eman­nu­el Zo­mer­kamp.

Even mie­zert het, maar al gauw breekt in Hel­voirt za­ter­dag­mid­dag de zon door. Over­al in en om be­zin­nings­cen­trum Em­maus han­gen fel­ge­kleur­de bal­lon­nen. Lei­ding, ver­kleed als bran­den­de vlam­men die het vuur van de Hei­li­ge Geest voor­stel­len, zwaai­en naar de en­thou­si­as­te kin­de­ren die in vol be­pak­te au­to’s bin­nen ko­men rij­den. Als de bed­den zijn op­ge­maakt en de kof­fers zijn uit­ge­pakt, ver­za­me­len de kin­de­ren, lei­ding en een enor­me berg ou­ders met rond­schar­re­len­de klei­ne broer­tjes en zus­jes zich op het veld. In een hal­ve cir­kel staat de fa­na­tie­ke lei­ding vro­lijk de lied­jes te zin­gen. “Wel­kom in het Huis van de Va­der”, joe­len ze in koor. Daar­na mo­gen de kin­de­ren hun ou­ders uit­zwaai­en.

Leef­tijds­ge­no­ten

Er zijn dit jaar 45 kin­de­ren voor de eer­ste keer, zo­als een vro­lijk meis­je van acht jaar met een schat­tig bril­le­tje. Haar ou­de­re zus­sen en broers wa­ren haar voor. Ze is de der­de van het ge­zin dat op kamp gaat. “Ze is he­le­maal niet ner­veus, al­leen enorm op­ge­won­den”, lacht haar moe­der ter­wijl ze haar jong­ste zoon­tje een stuk­je ba­naan geeft. Een an­der jon­ge­tje joelt naar zijn ou­ders: “Doei doei. Wij gaan jul­lie níet mis­sen!” Een jon­gen uit groep acht kijkt wat sip. “Mijn vrien­den van vo­rig jaar zijn er niet. Zijn er wel leef­tijds­ge­no­ten van mij?”, vraagt hij. Met­een duikt een be­trok­ken lei­der op. Hij stelt de jon­gen snel ge­rust: “Ik zoek zo wat acht­ste-groe­pers voor je op. Zul­len we zo eerst voet­bal­len?” De ogen van de tie­ner be­gin­nen te stra­len. “Ja!”, ant­woordt hij gre­tig.

Thuis bij God

Aan het ein­de van het eer­ste bos­spel ver­za­me­len de kin­de­ren zich in de bo­ven­zaal. Daar speelt de lei­ding de mu­si­cal Vol vuur voor­uit. Dood­stil kij­ken de 120 kin­de­ren naar de mu­si­cal. Die gaat over de kern van het chris­te­lijk ge­loof. Het be­gint met Ma­ria Mag­da­le­na die ont­dekt dat het graf leeg is. De ver­ha­len van Pa­sen, He­mel­vaart en Pink­ste­ren pas­se­ren de re­vue. Met bran­dend vuur en het ge­luid van de wind wor­den de apos­te­len aan­ge­sto­ken door de Hei­li­ge Geest en zijn ze op­eens dap­pe­re apos­te­len die het Goe­de Nieuws ver­kon­di­gen. Pet­rus en Jo­han­nes wor­den ge­van­gen ge­no­men en door een en­gel weer be­vrijd.

Uit­gangs­punt

“Ons uit­gangs­punt is dat het kamp ge­schikt moet zijn voor kin­de­ren die nog nooit in de kerk zijn ge­weest, zo­dat de deel­ne­mer­tjes al hun vriend­jes en vrien­din­ne­tjes kun­nen uit­no­di­gen voor het vol­gen­de kamp”, legt An­ja Ver­gou­wen uit. Zij schrijft ook de lied­jes van de mu­si­cal. De er­va­ring leert dat ou­ders en kin­de­ren door de me­lo­die en de tek­sten ge­raakt wor­den. Hoe doet ze dat? “Ik lees al­tijd eerst aan­dach­tig de bij­bel-

De kin­de­ren ge­nie­ten vol over­ga­ve van het Em­ma­nu­el Zo­mer­kamp.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.