Vir­ga Jes­se

In au­gus­tus staat heel Has­selt (B) ruim twee we­ken op zijn kop van­we­ge de Vir­ga Jes­se­fees­ten die eens in de ze­ven jaar wor­den ge­vierd. Pas op: u komt ogen en oren te­kort.

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Jan Pee­ters

Het gro­te feest van Ma­ria van Jes­se staat in Has­selt voor de deur.

Om enig idee te heb­ben van de Has­selt­se Vir­ga Jes­se­fees­ten, die van 4 tot en met 20 au­gus­tus wor­den ge­hou­den: de pro­gram­ma­gids telt maar liefst 176 pa­gi­na’s en het ac­ti­vi­tei­ten­over­zicht is klein ge­drukt. Het draait al­le- maal om een veer­tien­de-eeuws ge­po­ly­chro­meerd Ma­ria­beeld met de naam Vir­ga Jes­se. Dat be­te­kent zo­veel als scheut van Jes­se, de stam­va­der van Da­vid en daar­mee ook van Je­zus. Het is een term die de pro­feet Je­sa­ja ge­bruik­te. Al in 1314 werd er een broe­der­schap ter ver­e­ring van On­ze-Lie­ve-Vrouw op­ge­richt en twin­tig jaar la­ter werd een spe­ci­a­le ka­pel te ha­rer ere ge­bouwd.

Hol­lands lin­kje

Dat de Vir­ga Jes­se­fees­ten om de ze­ven jaar ge­vierd wor­den heeft een Hol­lands lin­kje: in 1675 werd de stad door Hol­land­se troe­pen be­zet en kon er van Ma- ria­ver­e­ring geen spra­ke meer zijn. Toen de Hol­lan­ders na zes jaar de stad ver­lie­ten, werd een groot­se Ma­ria­pro­ces­sie ge­hou­den en daar­mee een tra­di­tie ge­ves­tigd. Al­leen tij­dens de Fran­se (acht­tien­de eeuw) en de Duit­se (1940) be­zet­ting moest er­van wor­den af­ge­zien. In 1728 maak­te de Cler­c­ken­ka­pel plaats voor het hui­di­ge kerk­ge­bouw, dat in 1998 door paus Jo­han­nes Pau­lus II tot ba­si­liek werd ver­he­ven. On­der de Fran­se be­zet­ting werd de kerk ont­wijd en tot ‘tem­pel van de re­de’ ge­bom­bar­deerd. De ba­si­liek is de he­le dag door ge­o­pend en er is di­rect naast het eeu­wen­ou­de beeld een spe­ci­a­le de­vo­tie- ka­pel in­ge­richt waar vei­lig kaar­sen kun­nen wor­den ge­brand. Dat heet: zon­der dat de wal­men van de ve­le dui­zen­den brand­of­fer­tjes het in­te­ri­eur aan­tas­ten.

‘De es­sen­tie’

Het is een van de ver­nieu­win­gen die tel­kens op­nieuw wor­den aan­ge­bracht, ver­telt Luc Smeets, ver­ant­woor­de­lij­ke voor de com­mu­ni­ca­tie rond de Vir­ga Jes­se­fees­ten.J Zo pro­beert de or­ga­ni­sa­tie con­se­quent ver­die­ping te zoe­ken. Na­tuur­lijk heb­ben de Vir­ga Jes­se­fees­ten een gro­te cul­tu­re­le en fol­klo­ris­ti­sche com­po­nent, be­ves­tigt Smeets, maar dat is niet de kern. “Het gaat ons om de es­sen­tie er­van, dat Vir­ga Jes­se de schou­der en schoot is van de Has­se­la­ren. Het is een beeld, een plek waar Has­se­la­ren te­recht kun­nen in wel en wee. Waar ze dank kun­nen zeg­gen, maar ook hun zor­gen uit kun­nen spre­ken.”

‘Bron van hoop’

“De Vir­ga Jes­se is een bron van hoop en te­ken van ver­bon­den­heid, van brug­gen ma­ken. Dat is voor ons de ro­de draad ge­wor­den van de Vir­ga Jes­se­fees­ten. Dank zeg­gen, om­dat we het goed heb­ben, maar ook van hoop in de­ze soms moei­lij­ke tij­den waar­in sterk ge­po­la­ri­seerd wordt. We heb­ben rond de om­me­gang, die vier keer wordt ge­hou­den, een heel feest ge­bouwd. We gaan de Vir­ga Jes­se ook weer op­nieuw zelf dra­gen. Daar­voor is een dra­gers­gil­de op­ge­richt. Dat is voor­al te dan­ken aan de nieu­we de­ken die de de­vo­tie, de be­trok­ken­heid van de Has­se­la­ren bij On­ze-Lie­ve-Vrouw dich­ter­bij wil bren­gen. Om die re­den staat ook het beeld in de ba­si­liek weer op zijn ou­de plaats zo­dat ze de men­sen weer aan­kijkt.”

‘Door­ge­ven’

Ter voor­be­rei­ding is een ou­de ca­ra­van ge­huurd en in de kleu­ren van de nieu­we huis­stijl ge­zet. Daar­mee is de wij­ken in­ge­trok­ken om de Has­se­la­ren er­op te wij­zen dat het hun feest is en niet zo­zeer dat van het or­ga­ni­se­rend co­mi­té. “Jul­lie moe­ten het door­ge­ven aan de vol­gen­de ge­ne­ra­tie. Wij kun­nen al­leen maar de Has­se­la­ren aan­spo­ren iets van hun feest te ma­ken.” Ie­der­een doet dat op zijn ei­gen ma­nier, de een meer di­rect re­li­gi­eus, de an­der ziet het meer als raak­vlak. Er zijn naast de vier om­me­gan­gen con­cer­ten, ex­po’s, te veel om op te noe­men. Jon­ge­ren gaan ko­ken en hun gas­ten wordt ge­vraagd om een vrij­wil­li­ge bij­dra­ge voor het goe­de doel, de Da­mi­aan­ac­tie. “Voor ons is ook de so­ci­a­le di­men­sie een be­lang­rijk as­pect”, be­na­drukt Smeets. Heel be­wust zal ook al­les ge­daan wor­den om de ge­meen­schaps­vor­ming rond de Vir­ga Jes­se­fees­ten niet stil te la­ten val­len maar op al­le mo­ge­lij­ke ma­nie­ren le­vend te hou­den. Zo pleegt ie­de­re stads­wijk, een zo­ge­he­ten ‘rot’, ei­gen ver­sie­ring te ver­zor­gen. De saam­ho­rig­heid die daar­bij groeit wil men warm hou­den. Smeets: “Wij vin­den het be­lang­rij­ker dat we na ze­ven jaar de­ze tra­di­tie op­nieuw op de kaart zet­ten in een tijd waar­in ve­len zeg­gen dat het met re­li­gie ge­daan is. In die zin zijn de Vir­ga Jes­se­fees­ten zelf ook een te­ken van hoop.”

In­fo over het pro­gram­ma en de pen­del­bus­sen die van­af par­keer­ter­rei­nen bui­ten de stad wor­den in­ge­zet: www.vir­ga­jes­se­fees­ten.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.