In Ma­lei­sië

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Mar­tin Jans­sen, Am­man

Het chris­ten­dom lijkt er te groei­en te­gen de ver­druk­king in.

In een zo­mer­se­rie be­licht Ka­tho­liek Nieuws­blad lan­den waar­van min­der be­kend is dat de chris­te­nen er on­der druk staan. De­ze week Ma­lei­sië, waar on­danks de te­gen­wer­king het aan­tal chris­te­nen toch lijkt toe te ne­men.

What’s in a na­me? Die vraag zal pries­ter La­wren­ce And­rew on­ge­twij­feld door het hoofd zijn ge­scho­ten toen hij in 1998 een ver­ze­geld schrij­ven kreeg van de Ma­lei­si­sche mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken. And­rew was in­der­tijd hoofd­re­dac­teur van de ka­tho­lie­ke krant The Herald en in de brief werd hem drin­gend ver­zocht om in de Ma­lei­si­sche edi­tie niet lan­ger het woord Al­lah voor God te ge­brui­ken. Het was het be­gin van een ja­ren­lan­ge ju­ri­di­sche strijd die de Kerk in 2009 ver­loor: niet-mos­lims moch­ten bij wet niet lan­ger het woord Al­lah ge­brui­ken in hun pu­bli­ca­ties, de Bij­bel in­be­gre­pen.

Per de­fi­ni­tie

Ma­lei­sië is een fe­de­ra­tie van der­tien sta­ten. De de­mo­gra­fi­sche sa­men­stel­ling van het land is on­ge­mak­ke­lijk. Ma­lei­si­sche bur­gers wor­den langs et­ni­sche en re­li­gi­eu­ze lij­nen in twee ca­te­go­rie­ën ver­deeld. Ruim 60% van de be­vol­king wordt als Bu­mi­pu­te­ra be­schouwd, ‘zoon van

Een mos­lima viert de na­ti­o­na­le feest­dag van Ma­lei­sië. Het land is se­cu­lier, maar maakt een is­la­mi­se­rings­pro­ces door.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.