700 deel­ne­mers Ce­le­bra­te

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

In het Gro­ning­se Stads­ka­naal na­men af­ge­lo­pen week ze­ven­hon­derd vol­was­se­nen, jon­ge­ren, tie­ners en kin­de­ren deel aan het jaar­lijk­se Ce­le­bra­te-fes­ti­val van de Ka­tho­lie­ke Cha­ris­ma­ti­sche Ver­nieu­wing (KCV). Het fes­ti­val had dit jaar als the­ma ‘be­le­ven en door­ge­ven’, ver­telt KCV-voor­zit­ter Ger­lo Sog­toen (53). “We heb­ben zon­dag het 50-ja­rig ju­bi­le­um van de KCV ge­vierd met on­der meer een hei­li­ge Mis met mgr. Lie­sen. Het ju­bi­le­um is eer­der dit jaar in­ter­na­ti­o­naal ook met paus Fran­cis­cus in het Va­ti­caan ge­vierd.” Mgr. Lie­sen ging in zijn preek in op het the­ma van het fes­ti­val. Vol­gens Sog­toen is er bin­nenn de KCV dank­baar­heid voor de af­ge­lo­pen vijf­tig jaar. “We zijn dank­baar voor al­les wat God heeft ge­daan. We mer­kenm dat we on­der­deel zijn van de Kerk en dat, hoe­welw de Kerk in Ne­der­land klei­ner wordt, de uit­da­ging omo ons ge­loof uit te dra­gen niet min­der groot is. We mo­gen op Ce­le­bra­te be­le­ven hoe mooi het is om een re­la­tie met God mid­den in de­ze we­reld te heb­ben en dat we ver­vol­gens van Zijn lief­de mo­gen ge­tui­gen in de we­reld. Dat we com­pas­sie heb­ben met de men­sen om ons heen.” Tij­dens Ce­le­bra­te had­den de vol­was­se­nen, jon­ge­ren, tie­ners en kin­de­ren hun ei­gen pro­gram­ma. De spre­kers gin­gen die­per in op hoe chris­te­nen hun ge­loof kun­nen be­le­ven en door­ge­ven, met aan­dacht voor evan­ge­li­sa­tie. Naast in­hou­de­lij­ke ver­die­ping, lof­prij­zing en ge­bed was er tijd voor ont­moe­ting, sport en spel en ont­span­ning. Ce­le­bra­te trok ook de aan­dacht van NPO Ra­dio. Die in­ter­view­de dins­dag vier jon­ge­ren die mee­wer­ken aan het 4U! tie­n­er­fes­ti­val van Ce­le­bra­te. (PB)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.