Vijf­tien Ma­ria­beel­den rei­zen van Frank­rijk naar Irak

Katholiek Nieuwsblad - - ACTUEEL -

De Fran­se hulp­or­ga­ni­sa­tie l’Oeu­vre d’Orient heeft een op­val­lend ini­ti­a­tief ge­lan­ceerd: in de af­ge­lo­pen we­ken zijn vijf­tien Ma­ria­beel­den per vracht­wa­gen on­der­weg ge­weest naar door Isla­mi­ti­sche Staat ver­woest ge­bied in Irak. Ze ver­van­gen door IS stuk­ge­maak­te beel­den.

Al tien da­gen kon­den de vrien­den van de Fran­se hulp­or­ga­ni­sa­tie via fo­to’s enigs­zins cryp­ti­sche beel­den vol­gen op Twit­ter on­der de hashtag #deLour­desaNi­ni­ve, ‘Van Lour­des naar Ni­ni­ve’. Daar­in werd de ver­woes­ting ge­toond die IS had aan­ge­richt on­der de in­ven­ta­ris van de chris­te­lij­ke ge­meen­schap­pen. Ook kon­den ze de vijf­tien vracht­wa­gens met hun ‘ mys­te­ri­eu­ze’ vracht vol­gen op hun weg naar Noord-Irak. Op 20 ju­li kwa­men ze aan en werd de bij­zon­de­re la­ding ont­huld: de vijf­tien Ma­ria­beel­den, af­kom­stig uit Lour­des had­den hun doel be­reikt. Ze zijn al­le ge­ze­gend in An­ka­wa, een voor­stad van Er­bil in het Koer­di­sche deel van Irak, door de plaat­se­lij­ke gees­te­lijk­heid, in sa­men­wer­king met pries­ter Ro­dolp­he Vig­ne­ron van l’Oeu­vre d’Orient. Voor­dat al­le beel­den hun de­fi­ni­tie­ve be­stem­ming be­reik­ten in de door ji­ha­dis­ten ge­ru­ï­neer­de ker­ken, zijn ze in pro­ces­sie door Chal­deeuw­se en Sy­ri­sche chris­te­nen langs ver­schil­len­de dor­pen en ste­den ge­dra­gen, waar­on­der de chris­te­lij­ke plaat­sen Qa­ra­qosh, Ka­ram­less en Bar­tel­la. De Fran­se hulp­or­ga­ni­sa­tie ziet hier­mee de be­lof­te van Je­re­mia 31,16-17 uit­ko­men: “Er is uit­komst voor uw lij­den, uw kin­de­ren ke­ren te­rug uit het land van de vij­and. Er is hoop voor de toe­komst: ze ko­men te­rug naar hun ei­gen land.” De niet on­ge­vaar­lij­ke reis werd be­ge­leid door twee isla­mi­ti­sche chauf­feurs, om de ri­si­co’s zo klein mo­ge­lijk te hou­den. De Ma­ria­beel­den, an­der­hal­ve me­ter hoog, staan voor de so­li­dai­re band tus­sen Frank­rijk en Irak. Ze zijn te­vens een beeld van de hoop van al­le chris­te­nen we­reld­wijd om Je­re­mia’s an­de­re woor­den wer­ke­lijk­heid te zien wor­den: “Ik breng hen te­rug naar de­ze plaats en laat hen vei­lig wo­nen” ( Jer. 32,37). (Ale­teia)

De vijf­tien Ma­ria­beel­den kwa­men op 20 ju­li aan in Irak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.