Ka­tho­lie­ke ‘street art’ in Ma­ria­be­de­vaarts­oord Ke­ve­laer

Katholiek Nieuwsblad - - ACTUEEL -

Het Duit­se Ma­ria­be­de­vaar­doord Ke­ve­laer is op 19 en 20 au­gus­tus het to­neel van het eer­ste ‘Ma­don­na­ri’-fes­ti­val van ons buur­land.

Op het Forum Pax Chris­ti in het stad­je ma­ken in­ter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars op die twee da­gen hun kunst- wer­ken op hou­ten pla­ten die op de grond lig­gen. De straat­kun­ste­naars ma­ken met krijt re­li­gi­eu­ze af­beel­din­gen, waar­on­der Ma­ria’s. De­ze bij­zon­de­re vorm van straat­kunst wordt Ma­don­na­ri ge­noemd. Dat woord komt uit Ita­lië, waar al sinds de zes­tien­de eeuw bij re­li­gi- eu­ze fees­ten en pro­ces­sies krijt­te­ke­nin­gen op open­ba­re plaat­sen wor­den ge­maakt. Als voor­beeld wor­den daar­bij Ma­ria-af­beel­din­gen van be­ken­de schil­ders ge­bruikt. De tra­di­tie wordt in Ita­lië tot op de dag van van­daag voort­ge­zet. De kun­ste­naars die in Ke­ve­laer ac­tief zul­len zijn, ko­men on­der meer uit Duits­land, Ne­der­land, Rus­land, Oe­kra­ï­ne en de Ver­e­nig­de Sta­ten. Aan­lei­ding voor het fes­ti­val is het ju­bi­le­um: dit jaar wordt ge­vierd dat 375 jaar ge­le­den de eer­ste be­de­vaart naar Ke­ve­laer plaats­vond. Ook van­uit Ne­der­land ko­men jaar­lijks ve­le pel­grims naar het plaats­je, dat vlak over de grens bij Nij­me­gen ligt. (KN)

Een ‘Ma­don­na­ri’-kun­ste­naar aan het werk. De­ze vorm van ‘street art’ ont­stond in de zes­tien­de eeuw in Ita­lië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.