Hon­gers­nood’

Katholiek Nieuwsblad - - ACTUEEL -

in het land, wa­re het niet dat de ernst van de si­tu­a­tie pas aan het licht kwam toen Bo­ko Ha­ram uit een deel van het land was te­rug­ge­dron­gen. Na­dat het Ni­ge­ri­aan­se le­ger in de af­ge­lo­pen twee jaar stap voor stap de con­tro­le had te­rug­ge­kre­gen over de ste­den in het noord­oos­ten, kwam er van­uit de na­bij­ge­le­gen dor­pen een toe­stroom op gang van dui­zen­den uit­ge­hon­ger­de men­sen. In de ge­bie­den die nog al­tijd ge­con­tro­leerd wor­den door de ji­ha­dis­ten van Bo­ko Ha­ram is het ech­ter nog al­tijd moei­lijk om hulp­goe­de­ren op de juis­te plek te krij­gen. Ook de he­le re­gio rond het Tsjaad­meer is ge­trof­fen door de cri­sis. In Tsjaad, Ka­meroen, Ni­ge­ria en Ni­ger wo­nen in to­taal 2,3 mil­joen voor Bo­ko Ha­ram ge­vluch­te men­sen.

‘Ver­oor­zaakt door de mens’

Meer naar het oos­ten vin­den we Zuid-Soe­dan, waar dit jaar 5,8 mil­joen men­sen (on­ge­veer 45% van de be- vol­king) af­han­ke­lijk zul­len zijn van voed­sel­hulp. In de jong­ste staat ter we­reld brak in 2013 een bur­ger­oor­log uit, krap twee jaar na het ver­krij­gen van de on­af­han­ke­lijk­heid. Ook hier had al veel kun­nen ge­beu­ren om de si­tu­a­tie te ver­be­te­ren, maar vol­gens de Ver­e­nig­de Na­ties is het aan­bod van hu­ma­ni­tai­re hulp al tal­lo­ze ma­len af­ge­we­zen. De re­ge­ring lijkt lie­ver de le­vens van de be­vol­king op het spel te zet­ten dan het ri­si­co te lo­pen dat de hulp­goe­de­ren te­recht­ko­men bij vij­an­di­ge mi­li­ties. Een van de oor­za­ken voor de hui­di­ge hon­gers­nood in het ge­bied is dat boe­ren er hun land niet meer kun­nen be­wer­ken, om­dat de strij­den­de par­tij­en el­kaar daar be­vech­ten. Met als re­sul­taat dat het on­mo­ge­lijk is ge­wor­den om voed­sel te vin­den en de in­fla­tie met 800% is ge­ste­gen. Vol­gens de VN zijn cir­ca 250.000 kin­de­ren on­der de vijf er ern­stig on­der­voed. Al die kin­de­ren lo­pen het ge­vaar snel te over­lij­den. “De­ze hon­gers­nood is ver­oor­zaakt door de mens”, zo ver­telt mgr. Ba­ra­ni Edu­ar­do Hi­i­boro Kus­sa­la, bis­schop van Tom­bu­ra-Yam­bio en voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie van Soe­dan. “Het klopt dat ver­schil­len­de de­len van het land ge­raakt zijn door de droog­te, maar het voed­sel­ge­brek is te wij­ten aan de on­ze­ker­heid en aan het slech­te be­heer van de eco­no­mie.”

‘Ei­gen agen­da’

Naast het ge­brek aan voed­sel is er ook nood aan schoon drink­wa­ter. Dit laat­ste heeft ge­leid tot de uit­braak van een cho­le­ra- en een ma­ze­len­epi­de­mie. Zo ook in So­ma­lië waar in 2011 al bij­na 260.000 men­sen van de hon­ger om­kwa­men. Op dit mo­ment heb­ben 6,2 mil­joen So­ma­li­ërs, bij­na de helft van de be­vol­king, drin­gend be­hoef­te aan hulp. Dat is, net zo­als zes jaar ge­le­den, deels te wij­ten aan de droog­te, maar voor een groot deel ook aan al-Sha­baab, de ter­ro­ris­ti­sche groe­pe­ring die nog al­tijd een deel van het land con­tro­leert, en aan zwak po­li­tiek lei­der­schap. “De men­se­lij­ke com­po­nent van de­ze cri­sis is dui­de­lijk”, zegt mgr. Gi­or­gio Ber­tin, bis­schop van Gi­bu­ti, apos­to­lisch ad­mi­ni­stra­tor van Mo­ga­dis­hu en voor­zit­ter van Ca­ri­tas So­ma­lië. Hij wijst ook naar de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap. “Ik krijg de in­druk dat de ver­schil­len­de in­ter­na­ti­o­na­le spe­lers ie­der hun ei­gen agen­da heb­ben, in plaats van zich pri­mair te rich­ten op de we­der­op­stan­ding van de So­ma­li­sche staat.”

‘Ge­vaar­lij­ke ge­bie­den’

De aan­we­zig­heid van ver­schil­len­de ge­wa­pen­de groe­pe­rin­gen en clans in So­ma­lië en de daar­mee ge­paard gaan­de on­ze­ker­heid maakt de si­tu­a­tie in dit land nog dra­ma­ti­scher dan el­ders in Afri­ka. “Het kost ons gro­te moei­te om hulp­mid­de­len op de juis­te plek te krij­gen en om goed ons werk te doen in de ui­terst ge­vaar­lij­ke ge­bie­den waar on­ze hulp juist zo hard no­dig is”, be­aamt mgr. Ber­tin. Tra­di­ti­o­neel zijn de So­ma­li­ërs no­ma­den en her­ders, maar door de droog­te is het groot­ste deel van hun die­ren om­ge­ko­men en dus heeft de be­vol­king niets om van te le­ven. Een an­der ge­volg van de droog­te is dat zo’n 40.000 kin­de­ren niet meer naar school gaan. Ze wor­den er door hun ou­ders op uit ge­stuurd om wa­ter te zoe­ken of trek­ken voort­du­rend rond op zoek naar eten. On­der­tus­sen blij­ven de lo­ka­le Ca­ri­tas en an­de­re ka­tho­lie­ke or­ga­ni­sa­ties zich in­zet­ten in So­ma­lië, iets dat prij­zens­waar­dig is in een land waar het chris­ten­dom fei­te­lijk niet be­staat, want door al- Sha­baab ver­bo­den. Vol­gens de laat­ste cij­fers zijn er hon­derd ka­tho­lie­ken in het land, die ge­dwon­gen zijn hun ge­loof in het ge­heim te prak­ti­se­ren. “Ons werk”, zegt mgr. Ber­tin, “is aan­we­zig zijn daar waar de min­ste ze­ker­heid is dat we iets kun­nen on­der­ne­men. Maar met in­ter­na­ti­o­na­le hulp zou­den we nog veel meer kun­nen be­te­ke­nen.” (Vert. SvdB)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.