Kne­vel

Katholiek Nieuwsblad - - ACTUEEL - An­dries Kne­vel

Zel­den ben ik een kerk bin­nen­ge­lo­pen en heb ik daar­na zo ver­baasd uit mijn ogen ge­ke­ken. Het ge­beur­de on­langs in de ka­tho­lie­ke kerk in Bos en Lom­mer in Am­ster­dam. Een mooi ge­bouw, ro­buust en stoer. Maar toen ik de deur open­deed, kwam mij een gro­te bak ge­luid te­ge­moet en moest ik met mijn ogen knip­pe­ren van­we­ge de hel­le kleu­ren. In de­ze Jo­zef­kerk in Am­ster­dam is na­me­lijk het kin­der­speel­pa­ra­dijs Can­dy Cast­le ge­ves­tigd. En dus staat de kerk vol met gro­te speel­toe­stel­len en bui­te­len de kin­de­ren over el­kaar heen in in­ge­ni­eus ge­bouw­de kleur­rij­ke in­stal­la­ties, op de plek waar vroe­ger de be­min­de ge­lo­vi­gen za­ten. Uit de ve­le luid­spre­kers schal­len kin­der­lied­jes, maar ook mo­der­ne hip­hop, waar­van de tekst die­zelf­de be­min­de ge­lo­vi­gen zou heb­ben doen ver­ble­ken. Ken­ne­lijk is de kerk ver­kocht aan een han­di­ge on­der­ne­mer, want ik be­greep dat het kin­der­speel­pa­ra­dijs aan een be­hoef­te in de wijk vol­doet. Ik weet niet pre­cies wel­ke the­o­lo­gi­sche en ju­ri­di­sche we­gen de ka­tho­lie­ke Kerk volgt als een kerk­ge­bouw wordt af­ge­sto­ten en ver­kocht, maar ik mag toch ho­pen dat daar waar het ge­bouw een ster­ke­re li­tur­gi­sche func­tie heeft dan een wil­le­keu­rig pro­tes­tants kerk­ge­bouw, de kerk, waar ooit de ta­fel van de Eucha­ris­tie stond en daar­ach­ter het ta­ber­na­kel, op een net­te ma­nier ‘ont­wijd’ is. Zo­dat het weer een se­cu­lier ge­bouw werd van hout en ste­nen. Ik be­zocht dit ge­bouw in het ka­der van de vijf­de­li­ge do­cu­men­tai­re­se­rie Toen was ge­loof heel ge­woon, die op 29 ju­li op NPO2 start. Het is een zoek­tocht naar de vraag hoe Kerk en sa­men­le­ving de af­ge­lo­pen vijf­tig jaar zijn ver­an­derd. En zo kwam ik bij het ver­drie­ti­ge fe­no­meen van de kerk­slui­tin­gen. Wat doe je als je een kerk moet slui­ten en ver­ko­pen? Dan ga je naar een kerk­ma­ke­laar. Heus, die be­staan, en daar­om was ik met die kerk­ma­ke­laar op pad. Zij wist van bij­na al­le kerk­ge­bou­wen die te koop staan, maar ook van de vraag die er is naar kerk­ge­bou­wen. Ze nam me bij­voor­beeld mee naar een kerk­ge­bouw in Zaan­dam dat ver­bouwd was tot een ap­par­te­men­ten­com­plex, een voor­beeld van een ge­slaagd pro­ces. En ze nam me mee naar Can­dy Cast­le, een voor­beeld van een mis­luk­te her­be­stem­ming. Want, vindt zij, met kerk­ge­bou­wen die af­ge­sto­ten wor­den, moet je be­hoed­zaam en met een ze­ker res­pect om­gaan. Dat gaat steeds be­ter, nu de mi­gran­ten­ker­ken groei­en en er be­hoef­te is aan gro­te­re kerk­ge­bou­wen. Het is zelfs zo dat er in het Wes­ten een schaars­te is ont­staan aan af­ge­sto­ten ge­bou­wen. Bij al het tries­te nieuws over kerk­slui­tin­gen is dit dan een klein licht­punt­je. Als anek­do­te: voor een draai­dag moesten we in een be­paal­de plaats ver­za­me­len bij de ka­tho­lie­ke kerk mid­den in het dorp. Daar ston­den we dus, maar toen ik goed op het bord­je van de kerk keek, bleek er een Fi­li­pijn­se pink­ster­ge­meen­te in te zit­ten. Toen wist ik nog niet van Can­dy Cast­le. Mag ik de kerk­be­stu­ren vra­gen dat nooit (meer) te doen?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.