Mül­ler: ‘Schaam­te’ over mis

Katholiek Nieuwsblad - - WERELDKERK -

De Duit­se kar­di­naal Ger­hard Mül­ler er­voer met het oog op de mis­bruik­ge­val­len bij het we­reld­be­roem­de koor Re­gens­bur­ger Dom­spat­zen “schaam­te voor wat er in de Kerk ge­beurd is”. Mül­ler was voor­dat hij naar Ro­me ge­haald werd, bis­schop van Re­gens­burg. Hij leid­de het on­der­zoek naar mis­stan­den bij het we­reld­be­roem­de koor in.

Vol­gens het vo­ri­ge week ver­sche­nen rap­port zijn sinds 1945 547 le­den van het koor “met ho­ge waar­schijn­lijk­heid” slacht­of­fer ge­wor­den van ge­weld. 67 le­den zou­den sek­su­eel zijn mis­bruikt. Het rap­port is ook kri­tisch over de ver­wer­king van de voor­val­len door het bis­dom en de rol van de voor­ma­li­ge lei­der van het koor, mgr. Ge­org Rat­zin­ger (zie ook pa­gi­na 18). Kar­di­naal Mül­ler zei over de toen­ma­li­ge rol van Rat­zin­ger dat hij­zelf in die tijd nog niet in Re­gens­burg was, “maar ik ben er ze­ker van, dat hij niets wist”.

‘Zwaar­ste ver­grijp’

In de Cor­rie­re del­la Se­ra zei Mül­ler don­der­dag ver­der: “Als man van de Kerk is het leed van de slacht­of­fers, hun fa­mi­lies en ge­meen­schap­pen ook mijn leed.” Hij be­krach­tig­de zijn lijn van ze­ro to­le­ran­ce: mis­bruik is het “zwaar­ste ver­grijp” en de Kerk geen “wil­le­keu­ri­ge we­reld­lij­ke in­stan­tie”. Pa­ter Hans Zoll­ner, die het cen­trum voor be­scher­ming van kin­de­ren van de Pau­se­lij­ke Uni­ver­si­teit Gre­go­ri­a­na leidt, con­sta­teer­de in Avve­ni­re over de rol van Ge­org Rat­zin­ger: “Som­mi­gen schat­ten hem in als im­pul­sief en heet­hoof­dig, an­de­ren noem­den hem zeer be­trouw­baar”, zei Zoll­ner. Rat­zin­ger heeft toe­ge­ge­ven tij­dens re­pe­ti­ties en­ke­le oor­vij­gen te heb­ben uit­ge­deeld. “Zo­iets is van­daag de dag niet te to­le­re­ren, maar dat was toen an­ders”, al­dus Zoll­ner.

Os­ser­va­to­re kri­tisch

In de Va­ti­caan­se krant Os­ser­va­to­re Ro­ma­no ver­scheen za­ter­dag een zeer kri­tisch hoofd­ar­ti­kel over de be­richt­ge­ving rond de kwes­tie. Over ver­ge­lijk­baar ge­weld, ge­pleegd door Ita­li­aan­se mi­li­tai­ren, werd in de pu­blie­ke opi­nie met mild­heid ge­spro­ken, ter­wijl “te­gen­over het in­sti­tuut Kerk ex­treem streng wordt ge­oor­deeld”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.