In­dia: Kerk fe­li­ci­teert pre­si­dent

Katholiek Nieuwsblad - - WERELDKERK -

De bis­schop­pen van In­dia heb­ben de nieuw­ge­ko­zen pre­si­dent van het land, Ram Nath Ko­vind, ge­vraagd zich in te span­nen voor recht­vaar­dig­heid en vre­de voor al­le be­vol­kings­groe­pen. In een ver­kla­ring fe­li­ci­te­ren ze de op 20 ju­li ge­ko­zen pre­si­dent, en ver­ze­ke­ren zij hem van hun “ge­be­den voor zijn goe­de ge­zond­heid en voor wijs­heid en kracht, zo­dat hij ons ge­lief­de land kan lei­den naar vre­de, ont­wik­ke­ling en recht­vaar­dig­heid voor al­le be­vol­kings­groe­pen”. De ver­kla­ring van de In­di­a­se bis­schop­pen is te be­grij­pen te­gen de ach­ter­grond van re­cent hin­doe­ïs­tisch ge­weld te­gen an­ders­ge­lo­vi­ge min­der­he­den, in het bij­zon­der mos­lims en chris­te­nen. Zij moe­ten vre­zen voor lynch­par­tij­en, ge­dwon­gen be­ke­rin­gen en brand­stich­ting. Eer­der de­ze maand pu­bli­ceer­de de bis­schop­pen al een ver­kla­ring, waar­in een veer­tig­tal re­li­gi­eu­ze lei­ders en in­tel­lec­tu­e­len de lynch­par­tij­en ver­oor­deel­den, en op­rie­pen tot recht­vaar­dig­heid en vreed­zaam sa­men­le­ven. Vol­gens de on­der­te­ke­naars heerst er een “at­mos­feer van angst” in In­dia, die de schei­ding van re­li­gie en over­heid, de grond­wet en de de­mo­cra­tie in ge­vaar brengt. De re­ge­ren­de BJP, par­tij van zo­wel pre­si­dent Ko­vind als pre­mier Mo­di, on­der­houdt nau­we be­trek­kin­gen met hin­doe-ex­tre­mis­ten. In 2010 zei Ko­vind als BJP-woord­voer­der: “De is­lam en het chris­ten­dom zijn we­zens­vreemd aan on­ze na­tie.” (CNA/EWTN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.