‘On­wil om te ver­an­de­ren’

Katholiek Nieuwsblad - - WERELDKERK -

Een deel van de gees­te­lijk­heid vindt de pas­to­ra­le om­me­keer die paus Fran­cis­cus wil, on­ge­wenst. Dat schrijft de Ita­li­aan­se bij­bel­we­ten­schap­per Gi­ulio Ci­rig­na­no in de zon­dag­edi­tie van de Va­ti­caan­se krant Os­ser­va­to­re Ro­ma­no. Er is on­wil om te ver­an­de­ren, vindt Ci­rig­na­no. De oor­zaak ligt vol­gens hem in een ge­brek­ki­ge op­lei­ding, maar ook in het op­ge­slo­ten zit­ten in ou­de idee­ën uit de tijd van de Con­tra­re­for­ma­tie. “Hoe­wel de mees­te ka­tho­lie­ken be­grij­pen dat on­der Fran­cis­cus de tijd ge­ko­men is voor ver­an­de­ring, trek­ken de ‘min­der ver­lich­te’ gees­te­lij­ken he­le ge­meen­schap­pen met zich mee”, al­dus Ci­rig­na­no. “Zij blij­ven bij hun ou­de prak­tij­ken, in een ver­ou­der­de taal, een zich­zelf her­ha­lend den­ken zon­der vi­ta­li­teit.” Ze ver­wis­se­len hier­mee vol­gens hem “vro­me trouw aan het ver­le­den” met trouw aan de Tra­di­tie. Veel gees­te­lij­ken be­schik­ken vol­gens de eme­ri­tus-hoog­le­raar over een ge­brek­ki­ge the­o­lo­gie en een nog ge­rin­ge­re bij­bel­ken­nis. Hun op­lei­ding heeft hier schuld aan, stelt hij: als een uni­ver­si­tai­re op­lei­ding niet het zelf­stan­dig denk­ver­mo­gen van de stu­den­ten prik­kelt en niet leidt tot zelfs maar een “mi­ni­mum aan kri­tisch be­wust­zijn” dan heeft ze in haar op­dracht ge­faald. (KNA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.