Be­jaar­de kunst­dief?

Katholiek Nieuwsblad - - WERELDKERK -

Een ze­ven­tig­plus­ser in Si­ci­lië heeft klaar­blij­ke­lijk zijn wo­ning met ge­sto­len ker­ke­lij­ke kunst ver­fraaid. Tij­dens een huis­zoe­king in Ara­go­na kon de 73-ja­ri­ge man geen slui­ten­de ver­kla­ring ge­ven over de her­komst van twee wer­ken van Do­me­ni­co Proven­za­ni (1736-1794) in zijn wo­ning. Vol­gens de po­li­tie ging het om schil­de­rij­en die al ge­rui­me tijd uit de plaat­se­lij­ke kerk ver­dwe­nen wa­ren. De man hangt een pro­ces we­gens he­ling en dief­stal van na­ti­o­naal cul­tu­reel erf­goed bo­ven het hoofd. Bei­de kunst­wer­ken wa­ren na een res­tau­ra­tie in 1997 als ker­ke­lij­ke in­ven­ta­ris ge­ca­ta­lo­gi­seerd. Toen ze in 2013 voor een ten­toon­stel­ling zou­den wor­den uit­ge­leend, wer­den ze pas ge­mist. Na ver­der on­der­zoek zul­len de schil­de­rij­en weer in de kerk wor­den op­ge­han­gen. (KNA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.