Agen­da

Katholiek Nieuwsblad - - INSPIRATIE -

Boet­pro­ces­sie Veur­ne (B), zo 30 jul De eni­ge boet­pro­ces­sie die in Vlaan­de­ren nog be­staat. Kleur­rij­ke groe­pen, die het Ou­de en Nieu­we Tes­ta­ment uit­beel­den, con­tras­te­ren met de boe­te­lin­gen die bloots­voets een kruis of beel­den­groep trek­ken. Aan­vang om 10.00 uur met het over­bren­gen van het kruis, aan­slui­tend H. Mis in de St.-Wal­bur­ga­kerk (Sint-Wal­bur­gas­traat 13). De pro­ces­sie is om 15.30 uur in de bin­nen­stad. In­fo: www.boet­pro­ces­sie.be Tie­ner­kamp Break-out Hei­loo, do 3 t/m ma 7 aug Tie­ner­kamp voor tie­ners van 12 t/m 15 jaar ge­or­ga­ni­seerd door bis­dom Haar­lem-Am­ster­dam. Lo­ca­tie: Ju­li­a­na­kloos­ter O.-L.-V. ter Nood (Hooge­weg 65). Pro­gram­ma: sport en spel, ge­loofs­ver­die­ping, H. Mis­sen, bon­te avond en ge­zel­lig sa­men­zijn. In­fo/op­ga­ve: (072) 737 00 85, zus­ters@ol­v­ter­nood.nl Ge­beds­dag voor roe­pin­gen Brug­ge (B), vr 4 aug El­ke vrij­dag is er in de ka­pel van de pa- ters kar­me­lie­ten (Ezel­straat 26) een ge­beds­dag voor roe­pin­gen. Aan­vang 12.00 uur met een hei­li­ge Mis. Ver­der is er aan­bid­ding en ves­pers. In­fo: 050/44.38.86, kar­mel.be Eer­her­stel van Ma­ria Til­burg, za 5 aug El­ke eer­ste za­ter­dag van de maand is er in de O.-L.-V. ter Nood­ka­pel (Ka­pel­hof 6) een bij­een­komst ter eer­her­stel van Ma­ria. Pro­gram­ma: in­lei­ding, ro­zen­krans, H. Mis, biecht­ge­le­gen­heid. Aan­vang 11.00 uur. In­fo: (013) 720 09 70, (06) 24 50 66 08 Za­ter­dag­mid­dag­con­cert Haar­lem, t/m za 30 sep Za­ter­dag­mid­dag­con­cer­ten op het or­gel in de Sint-Bavo­ka­the­draal (Leid­s­evaart 146). Aan­vang 15.00 uur. Toe­gang gra­tis, col­lec­te na af­loop. Met bij­zon­de­re aan­dacht voor de Haar­lem­se com­po­nis­ten Hen­drik An­dries­sen en Al­bert de Klerk. In­fo: www.rk­ba­vo.nl, www.wil­li­bror­dus­or­gel.nl In­fo­avon­den r.-k. ba­sis­school Ros­ma­len, do 10 & do 24 aug In­fo­avon­den van Stich­ting Mag­no­lia

die per 2017-2018 een nieu­we ka­tho­lie­ke ba­sis­school start. De school is in­ter­na­ti­o­naal ge­o­ri­ën­teerd en biedt ge­ïn­te­greerd on­der­wijs. Lo­ca­tie: Het Tref­punt (Sint-Jo­zef­straat 1). Aan­vang 20.00 uur. In­fo: (06) 34 40 07 84, www.stich­ting­mag­no­lia.org Hoog­mis en pro­ces­sie Hil­ver­sum, di 15 aug Op het hoog­feest van Ma­ria Ten­he­mel­op­ne­ming is er een H. Mis in de St.-Vi­tus­kerk (Em­ma­straat 5) met aan­slui­tend een pro­ces­sie. Aan­vang 11.00 uur. In­fo: www.vi­tus.nl Stil week­end Thorn, vr 18 t/m zo 20 aug Stil week­end in Foy­er de Cha­ri­té (On­der de Bo­men 2) o.l.v. Foy­er­va­der Pie­rik. The­ma: ‘Lief­de is: de fun­da­men­te­le en aan­ge­bo­ren roe­ping van el­ke mens.’ Ken­nis ma­ken met de schoon­heid van het Woord en de kracht van de stil­te. In­fo/op­ga­ve: (0475) 56 27 70, www.foy­er-thorn.nl Re­trai­te Bie­zen­mor­tel, vr 25 t/m zo 27 aug Re­trai­te ‘Ge­weld­loos­heid en recht­vaar- di­ge vre­de’ ge­or­ga­ni­seerd door de Kon­fe­ren­tie Ne­der­land­se Re­li­gi­eu­zen i.s.m. Pax Chris­ti Vlaan­de­ren. Lo­ca­tie: De Beu­ken­hof (Ca­pu­cij­nen­straat 46). Voor ie­der­een die zich van­uit een re­li­gi­eu­ze be­wo­gen­heid wil in­zet­ten voor ge­rech­tig­heid en vre­de. Met in­lei­din­gen, groeps­ge­sprek­ken, me­di­ta­tie­ve mo­men­ten en cre­a­tie­ve werk­vor­men. In­fo/op­ga­ve: (073) 692 13 01, cm­br@knr.nl We­reld­ge­beds­dag Schep­ping Den Bosch, vr 1 sep Op de We­reld­ge­beds­dag voor de Schep­ping vra­gen chris­te­nen in Den Bosch aan­dacht voor de be­scher­ming van de aar­de. Het pro­gram­ma be­gint om 13.30 uur met een ope­nings­vie­ring in de pro­tes­tant­se Gro­te Kerk (Kerk­straat 20). Aan­slui­tend is er een pro­ces­sie langs plek­ken in ‘s-Her­to­gen­bosch waar con­cre­te in­zet voor de aar­de zicht­baar wordt ge­maakt. Af­slui­ting van de ge­beds­dag vindt plaats met een oe­cu­me­ni­sche ge­beds­vie­ring in de Sint-Jans­ka­the­draal (To­ren­straat 16) met on­der an­de­ren mgr. Gerard de Kor­te. In­fo: (073) 613 03 14, www.ma­ria­jo­han­nes.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.