Een Va­ti­caan­se zo­mer

Katholiek Nieuwsblad - - COLUMN - Mar­ta Pe­tro­sil­lo

In de op het oog zo kal­me Va­ti­caan­se zo­mer sloe­gen de re­sul­ta­ten van het rap­port over mis­bruik bij het koor Re­gens­bur­ger Dom­spat­zen in als een bom. Bij­na vijf­hon­derd pa­gi­na’s vol vre­se­lij­ke din­gen die zich tus­sen de ja­ren vijf­tig en de ja­ren ne­gen­tig heb­ben voor­ge­daan en waar­van 547 le­den het slacht­of­fer wer­den. Je zou ver­wach­ten dat de zaak diep­gaan­de re­flec­tie zou op­roe­pen over hoe dit kon ge­beu­ren, maar de pers con­cen­treer­de zich lie­ver op de broer van de eme­ri­tus-paus, Ge­org Rat­zin­ger, die der­tig jaar lei­ding gaf aan het koor. Al moet ge­zegd wor­den dat de jour­na­lis­ten daar­bij wer­den ‘ge­hol­pen’ door de uit­spra­ken van ad­vo­caat Ul­rich We­ber, de au­teur van het rap­port, die vra­gen stel­de bij de ver­kla­rin­gen van de broer van Be­ne­dic­tus XVI: “Vol­gens mij ver­telt hij niet de he­le waar­heid”, zei We­ber tij­dens de pers­con­fe­ren­tie waar­bij het rap­port werd ge­pre­sen­teerd. Hij be­schul­digt Rat­zin­ger er­van “te heb­ben weg­ge­ke­ken, of in ie­der ge­val niet te heb­ben in­ge­gre­pen”. Heel wat min­der me­dia-aan­dacht was er voor de ver­ha­len van de slacht­of­fers die hun koor­lei­der Rat­zin­ger vrij­plei­ten. Zij ver­tel­len over een man die wel­is­waar streng was, zo­als hij ove­ri­gens zelf ook heeft toe­ge­ge­ven, maar die het ook heb­ben over een “opa die el­ke week snoep­jes uit­deel­de” en die ze­ker niets af­wist van het mis­bruik, om­dat “hij de in­druk gaf dat hij zich he­le­maal niet be­wust was van wat zich in de we­reld bui­ten de mu­ziek af­speel­de”. An­der nieuws dat de ron­de deed over de­ze dra­ma­ti­sche zaak is de sug­ges­tie dat het rap­port van in­vloed zou zijn ge­weest op het weg­stu­ren van kar­di­naal Mül­ler als pre­fect van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer. De kar­di­naal zelf ont­kent ten stel­lig­ste dat iets der­ge­lijks is ge­beurd en her­in­nert er­aan dat hij de aan­zet heeft ge­ge­ven tot het on­der­zoek toen hij aan het hoofd stond van het bis­dom Re­gens­burg. Hoe dan ook gaat Mül­ler nog al­tijd ge­bukt on­der de be­schul­di­gin­gen van Ma­rie Col­lins, zelf slacht­of­fer van sek­su­eel mis­bruik en voor­ma­lig lid van de Va­ti­caan­se com­mis­sie ter be­scher­ming van min­der­ja­ri­gen. Vol­gens Col­lins zou de kar­di­naal niet vol­doen­de heb­ben ge­daan in de strijd te­gen pe­do­fi­lie en zou hij zelfs zijn best heb­ben ge­daan om het werk van de com­mis­sie te blok­ke­ren. Er was ech­ter nog meer gis­werk gaan­de de af­ge­lo­pen da­gen. Zo kreeg de bood­schap van Be­ne­dic­tus XVI bij de be­gra­fe­nis van zijn vriend kar­di­naal Meis­ner vol­op aan­dacht. In de brief schreef de eme­ri­tus-paus dat de Duit­se pre­laat leef­de “in de die­pe we­ten­schap dat de Heer zijn Kerk niet ver­laat ook al dreigt het boot­je soms om te slaan”. Die zin werd di­rect ge­ïn­ter­pre­teerd als kri­tiek op paus Fran­cis­cus in plaats van een bood­schap aan Meis­ner, die een van de vier kar­di­na­len was die in de zo­ge­he­ten du­bia-brief om op­hel­de­ring vroe­gen over Amo­ris Lae­ti­tia. Wat veel men­sen ech­ter wa­ren ‘ver­ge­ten’, is dat het beeld van het boot­je van Pet­rus dat in moei­lijk­he­den ver­keert al va­ker werd ge­bruikt door Be­ne­dic­tus XVI. Bij­voor­beeld in 2005 toen kar­di­naal Rat­zin­ger de tra­di­ti­o­ne­le kruis­weg in Ro­me leid­de tij­dens de laat­ste le­vens­da­gen van Jo­han­nes Pau­lus II. En ook op de och­tend van 27 fe­bru­a­ri 2013, de dag voor­dat hij te­rug­trad als paus. In de­ze wel­licht zo rus­ti­ge zo­mer­maand, is het kort­om be­ter je fan­ta­sie niet te veel de vrije loop te la­ten. (Vert. SvdB)

Er was de af­ge­lo­pen da­gen nog meer gis­werk gaan­de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.