3500 ki­lo­me­ter ro­zen­krans­ge­bed

Katholiek Nieuwsblad - - FRONT PAGE -

Met de ro­zen­krans ste­vig in de hand ge­klemd bidt een ge­lo­vi­ge aan de kust in het Pool­se Gdansk voor de red­ding van Po­len en van de we­reld. Op het feest van Ma­ria van de Ro­zen­krans ba­den hon­derd­dui­zen­den ka­tho­lie­ken za­ter­dag een ‘Ro­zen­krans aan de grens’. Ze kwa­men sa­men in 320 ker­ken langs de 3500 ki­lo­me­ter lan­ge Pool­se grens, en in ver­schil­len­de ‘ge­beds­zo­nes’ in de open­lucht, om zo een ke­ten van ge­bed te vor­men. Vol­gens de woord­voer­der van de Pool­se bis­schop­pen­con­fe­ren­tie was het de op een na groot­ste ge- beds­wa­ke in Eu­ro­pa, na die van de We­reld­jon­ge­ren­da­gen van 2016. Ook van­daag bid­den men­sen over­al ter we­reld de ro­zen­krans. Het is pre­cies hon­derd jaar ge­le­den dat het zon­ne­won­der zich voor­deed in het Por­tu­ge­se Fa­ti­ma

Ze heb­ben hun ge­zin ja­ren ge­le­den toe­ge­wijd aan het On­be­vlekt Hart van Ma­ria en heb­ben een steen­tje met hun na­men in de ka­pel van Fa­ti­ma. “En dan gaat Ma­ria er­mee aan de slag.” Geert en An­ge­li­que Hüs­ste­ge wa­ren be­kend met Lour­des, maar veel min­der met Fa­ti­ma. “Ja, ik had er wel eens over ge­hoord van een paar oud­tan­tes”, ver­telt Geert. “Die had­den in de ja­ren der­tig het noor­der­licht ge­zien dat Ma­ria in Fa­ti­ma had aan­ge­kon­digd”, vult zijn vrouw aan. “Die ba­den ook nog da­ge­lijks de ro­zen­krans, wat bij ons thuis toen niet meer ge­beur­de.”

Ver­bon­den met Ma­ria

Dat was al­le­maal een beet­je naar de ach­ter­grond ge­raakt toen de bood­schap­pen van Fa­ti­ma met na­me door het na­de­ren­de eeuw­feest dich­ter­bij be­gon­nen te ko­men. “Wij ont­moet­ten ook me­vrouw Els de Rui­ter van het We­reld­a­pos­to­laat van Fa­ti­ma en zijn er boe­ken over gaan le­zen. Je ziet dat de bood­schap van Fa­ti­ma er een van ge­loof, hoop en lief­de is, een die de we­reld kan red­den.” “Zo­lang wij el­kaar ken­nen heb­ben wij el­ke dag sa­men de ro­zen­krans ge­be­den. Als je ie­de­re dag de ro­zen­krans bidt, ben je nooit lan­ger dan drie da­gen in nood, is een van de be­lof­tes. Dan merk je dat we echt een moe­der in de he­mel heb­ben.” Uit hun groei­en­de ver­bon­den­heid met Ma­ria, ge­sterkt door Fa­ti­ma, zijn twee ico­nen voort­ge­ko­men met al­ler­lei ge­loof­s­mo­men­ten uit het le­ven van Je­zus. Be­gon­nen met de barm­har­tig­heid, en daar­na de lief­de, hangt nu een wit pa­neel aan de muur dat een icoon van de hoop moet wor­den.

Ver­kon­di­ging door ico­nen

In de loop der ja­ren heb­ben de Hüs­ste­ges het ac­cent ver­legd van het puur schil­de­ren van ico­nen naar een vorm van ver­kon­di­ging door mid­del van ico­nen. Het is iets dat zij sa­men als ge­lo­vig echt­paar doen. Geert: “Je taak als icoon­schil­der is dat je le­ven en wer­ken sa­men ver­kon­di­ging van de Blij­de Bood­schap is. Eerst het rijk Gods zoe­ken en de rest zal je wor­den ge­ge­ven. Dat is een stap van ver­trou­wen. Het is niet van­zelf­spre­kend of ge­liefd dat zo te doen. Men heeft het liefst dat je ge­woon voor het geld werkt, voor je brood. Maar het is ris­kant. Het vraagt echt ver­trou­wen op het woord van God. Dat is een stap die je vaak op­nieuw moet ma­ken. Ik ben over­ge­gaan van an­tie­ke ico­nen op uit­slui­tend ei­gen werk. Na ver­loop van tijd was ik ook niet meer te­vre­den met ten­toon­stel­lin­gen waar­bij men­sen al­leen zeg­gen ‘het is mooi’. Het moet iets van be­zin­ning zijn.Wat wij nu met het rond­rei­zen met on­ze ico­nen doen, is als het wa­re een ge­loofs­weg neer­zet­ten in het le­ven van Je­zus. Dat men­sen daar­over kun­nen me­di­te­ren. Daar heb­ben we ook film­pjes voor ge­maakt. Het is net als met kin­de­ren. Als die naar hun ou­ders kij­ken le­ren ze er­van en gaan ze op ze lij­ken. Dat is wat wij er­mee wil­len be­rei­ken. Wij wil­len die bij­zon­de­re mo­men­ten uit het le­ven van Je­zus zicht­baar ma­ken en uit­dra­gen.”

An­ge­li­que: “Wij ho­pen naar zo­veel mo­ge­lijk pa­ro­chies en ge­meen­schap­pen te kun­nen gaan zo­dat de men­sen daar de mys­te­ries uit het le­ven van Je­zus kun­nen be­kij­ken en over­we­gen. Zo­dat ze zien wie Je­zus wer­ke­lijk is.” Het echt­paar hoopt zo bij te dra­gen aan be­zin­ning op de mys­te­ries op het le­ven van Je­zus waar Ma­ria van Fa­ti­ma om ge­vraagd heeft. (JP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.