Voor het le­ven

Katholiek Nieuwsblad - - FRONT PAGE - Sjou­kje Dijkstra

Prof. Henk ten Ha­ve is lid van de Pau­se­lij­ke Aca­de­mie voor het le­ven.

Arts en fi­lo­soof Henk ten Ha­ve werd re­cent be­noemd tot lid van de Pau­se­lij­ke Aca­de­mie voor het Le­ven. Hij werkt al ja­ren in Ame­ri­ka, van waar­uit hij de si­tu­a­tie in zijn va­der­land scherp in de ga­ten houdt. “Het lijkt als­of eu­tha­na­sie ver­wor­den is tot een recht.”

Toen een col­le­ga hem vroeg of hij lid zou wil­len wor­den van de Pau­se­lij­ke Aca­de­mie voor het Le­ven, vond Henk ten Ha­ve dat hij ja moest zeg­gen. “Het voel­de als stu­ring van bo­ven”, zegt de hoog­le­raar, als hij even in Ne­der­land is. Hij kan zich vin­den in de nieu­we be­na­de­ring van de Aca­de­mie. “Om­dat de paus niet wil­de dat het ac­cent al­leen zou lig­gen op het be­gin of het ein­de van het le­ven, heeft hij de sta­tu­ten aan­ge­past. Het mees­te zit er im­mers tus­sen­in. In die be­na­de­ring den­ken we ook na over pro­ble­men als ver­ou­de­ring, le­ven met een han­di­cap, de­men­tie, werk­loos­heid en vluch­te­lin­gen.” De ka­tho­liek op­ge­voe­de Ten Ha­ve is ge­ïn­spi­reerd door Tho­mas van Aqui­no als ge­leer­de, en de meer op so­ci­a­le pro­ble­men ge­rich­te An­to­ni­us van Pa­dua. “Die com­bi­na- tie heeft mij al­tijd aan­ge­trok­ken. Je kunt je ken­nis ge­brui­ken om so­ci­a­le con­di­ties van men­sen te ver­be­te­ren, waar­door je tot op ze­ke­re hoog­te de­ze we­reld kunt ver­be­te­ren met in­spi­ra­tie.”

Mar­ges op­zoe­ken

Ten Ha­ve be­ziet met toe­ne­men­de ver­ba­zing dat in de Ne­der­land­se eu­tha­na­sie­dis­cus­sie het ac­cent al­leen op het ein­de ligt. Neem het door Co­ö­pe­ra­tie Laatste Wil ge­ïn­tro­du­ceer­de ‘eu­tha­na­sie­poe­der’. “In an­de­re lan­den heb­ben ze ge­zegd: de grens voor dis­cus­sie over hulp bij zelf­do­ding ligt bij uit­zicht­loos lij­den, of­wel ter­mi­naal zie­ke men­sen. In Ne­der­land lij­ken we die grens tel­kens te wil­len op­zoe­ken. We gaan er zelfs over­heen.” Het ini­ti­a­tief ver­raadt een ge­brek aan re­gel­ge­ving: “Als je een­maal de deur open zet, kun je het niet meer goed be­heer­sen. Wan­neer je als sa­men­le­ving toe­staat dat men­sen om be­paal­de re­de­nen ge­dood mo­gen wor­den, dan moet je daar dui­de­lij­ke re­gels voor heb­ben. An­ders gaan men­sen toch mar­ges op­zoe­ken, zo­als nu al vaak ge­beurt.”

Op pa­pier

Ten Ha­ve werkt al acht jaar aan de Ame­ri­kaan­se Du­quesne Uni­ver­si­ty. Te­recht wordt er in de VS met ar­gus­ogen naar Ne­der­land ge­ke­ken, zegt hij. “Wij Ne­der­lan­ders mo­gen best wat kri­ti­scher zijn. We zijn al­tijd koop­man­nen én mis­si­o­na­ris­sen ge­weest. Ook on­ze ko­lo­ni­a­le po­li­tiek werd al­tijd als een ethi­sche po­li­tiek be­schouwd, maar fei­te­lijk kwam die neer op het heb­ben van han­dels­pos­ten. Dat is in dit ge­val ook een beet­je zo. We vin­den ons­zelf veel to­le­ran­ter dan de Ame­ri­ka­nen, maar ne­ga­tie­ve as­pec­ten van die zo­ge­naamd to­le­ran­te sa­men­le­ving wor­den daar­door wei­nig be­licht.” Het Ne­der­land­se drugs-, pros­ti­tu­tie- en eu­tha­na­sie­be­leid “is op pa­pier goed ge­re­geld, maar aan de ach­ter­kant ge­beu­ren toch din­gen die men­sen tot voor kort voor on­mo­ge­lijk hiel-

De paus open­de op 5 ok­to­ber de eer­ste bij­een­komst met de nieu­we le­den van de Pau­se­lij­ke Aca­de­mie voor het Le­ven.

Henk ten Ha­ve

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.