Vrou­we­lijk­heid

Katholiek Nieuwsblad - - FRONT PA­GE - Lin­da Stel­ma In­fo: www.pu­re­wo­man­hood.nl

Pu­re Wo­man­hood helpt jon­ge vrou­wen te le­ven van­uit Gods kracht.

Dich­ter naar God toe­groei­en. Dat is kort ge­zegd het doel van de re­trai­tes van Pu­re Wo­man­hood. Van 20 tot 22 ok­to­ber is het weer zo­ver. Twin­tig jon­ge vrou­wen bren­gen een week­end door in een kloos­ter om sa­men de Mis vie­ren, te bid­den, ge­zel­lig­heid te be­le­ven, van el­kaar te le­ren en na te den­ken over hun roe­ping.

“Re­trai­tes op­zet­ten was in eer­ste in­stan­tie niet ons eigen idee”, ver­telt Chi­a­ra van Voorst ( 22). De jon­ge ka­tho­lie­ke vrouw zet­te twee­ën­half jaar ge­le­den sa­men met Lid­wi­ne Buir­ma (22) Pu­re Wo­man­hood op. Het doel is om meis­jes en jon­ge vrou­wen te be­moe­di­gen in hun le­ven “als doch­ters van God”, aan te moe­di­gen zui­ver te le­ven en “een vrouw te zijn die leeft van­uit Gods kracht”. Dat be­gon met een web­si­te met een blog waar­in ze schre­ven over hun eigen da­ge­lijk­se le­ven met God. In­mid­dels geeft Pu­re Wo­man­hood work­shops op scho­len en aan ti­ener­groe­pen, heb­ben ze een uit­ge­brei­de web­si­te met vijf blog­gers en hou­den ze re­trai­tes. Dat laat­ste was een idee van de zus­ters be­ne­dic­ti­nes­sen in Te­ge­len. Chi­a­ra: “De zus­ters zei­den: ‘We heb­ben een kloos­ter en we heb­ben nog week­en­den vrij. Is het niet een idee dat jul­lie hier re­trai­tes or­ga­ni­se­ren?’ We merk­ten dat daar wel ani­mo voor was en toen heb­ben we dat op­ge­start. Er zijn wel meer re­trai- “Re­trai­tes van Pu­re Wo­man­hood zijn uniek om­dat ze door en voor jon­ge vrou­wen zijn.”

tes in Ne­der­land, maar uniek aan die van Pu­re Wo­man­hood is dat ze door en voor jon­ge vrou­wen zijn. Het gaat er­om dat we als jon­ge, ge­lo­vi­ge vrou­wen bij el­kaar zijn.”

Roe­ping

De re­trai­te in Te­ge­len heeft een vast pro­gram­ma met in­lei­din­gen en me­di­ta­ties. Tij­dens de ko­men­de bij­een­komst van 20 tot 22 ok­to­ber zul­len Va­der Jo­han­nes van Voorst en twee zus­ters do­mi­ni­ca­nes­sen uit Sit­tard ko­men spre­ken. Een van de in­lei­din­gen gaat al­tijd over “roe­ping” ver­telt Chi­a­ra. “Veel jon­ge vrou­wen zijn zoe­ken­de en lo­pen met de vraag rond wat hun roe­ping is. Daar­om be­ste­den we daar al­tijd aan­dacht aan. Er zijn tij­dens de week­en­den ook al­tijd re­li­gi­eu­zen aan­we­zig en een pries­ter die de biecht af kan ne­men.” De week­en­den doen iets met de jon­ge vrou­wen, ver­telt Chi­a­ra. “Je hoort te­rug dat ze het heel mooi vin­den. Ik denk dat vrou­wen voor­al ge­raakt wor­den door het feit dat ze tijd

kun­nen ne­men voor Aan­bid­ding en kun­nen groei­en in hun re­la­tie met God. Er was ie­mand die zei: ‘Ik wist niet dat er ook nog an­de­re jon­ge ka­tho­lie­ke ge­lo­vi­gen wa­ren.’ Ie­der­een is al­tijd dank­baar en gaat op zon­dag­mid­dag in vreug­de weer naar huis.”

No­veen

Een half jaar ge­le­den vroe­gen de op­richt­sters van Pu­re Wo­man­hood zich af of ze wel door moesten gaan met hun ini­ti­a­tief. Chi­a­ra: “Lid­wi­ne en ik wa­ren al­le­bei druk met on­ze stu­die en het schrij­ven van blogs kost­te veel tijd. Daar­bij kre­gen we er niet heel veel re­ac­ties op. We dach­ten: ‘Moe­ten we dit door­zet­ten of niet?’ We be­slo­ten een no­veen te bid­den tot de Hei­li­ge Thé­rè­se van Li­sieux om dan na ne­gen da­gen te be­slui­ten of we zou­den door­gaan. Van­af dag één ge­beur­de er van al­les. We kre­gen out of the blue een gro­te gift en ie­mand liet we­ten dat ze ons heel graag wil­de hel­pen. In­eens kre­gen we re­ac­ties van

men­sen op on­ze blogs in de trant van ‘Hier heb ik iets aan!’ en we kre­gen een aan­vraag voor een work­shop. Toen wer­den we echt kei­hard be­ves­tigd: da­mes, jul­lie moe­ten door­gaan. Toen heb­ben we ook het ver­nieu­wen van on­ze web­si­te door­ge­zet.”

On­ze­ker­heid

De blogs op pu­re­wo­man­hood.nl zijn het hart van het jon­ge­vrou­wen­pro­ject. Er ko­men the­ma’s aan de or­de als ge­bed, zui­ver­heid, schoon­heid en re­la­ties. Zo gaat er een ar­ti­kel over het vin­den van de man die voor jou be­stemd is: ‘Waar is de prins op het wit­te paard?’ Een an­de­re blog heeft als ti­tel ‘We heb­ben al­le­maal won­den – 5 stap­pen voor ge­ne­zing’. Ook zijn er ver­ha­len te vin­den over on­ze­ker­heid en het ge­voel “min­der waard te zijn dan de prach­ti­ge mo­del­len van de re­cla­me”. Chi­a­ra: “On­ze­ker­heid is een heel groot on­der­werp on­der vrou­wen. Ze zijn on­ze­ker over hun ui­ter­lijk en hun pres­ta­ties. Ze vra­gen zich af: wie ben ik nou, wie ben ik in God? Wat is mijn roe­ping? Je kan zo gauw ont­moe­digd ra­ken en van je pad af­ra­ken. Het is dan be­lang­rijk om te we­ten dat wij vrou­wen wor­ste­len met de­zelf­de din­gen. Haal je je ze­ker­heid uit je ui­ter­lijk, je ge­wicht of het heb­ben van een re­la­tie of kun je die ook uit God ha­len?”

God stuurt wel iets

Chi­a­ra is zelf ook nog op zoek naar haar pre­cie­ze le­vens­roe­ping. Ze doet mo­men­teel een mas­ter the­o­lo­gie in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Van­af een af­stand blijft ze be­trok­ken bij Pu­re Wo­man­hood. “Ik bid veel om er­ach­ter te ko­men wat ik moet gaan doen. Ik wil ook echt open­staan voor God. Ik zou graag op een di­rec­te ma­nier voor de Kerk wil­len wer­ken. Misschien kan ik Pu­re Wo­man­hood ver­der uit­brei­den.” Chi­a­ra ziet veel mo­ge­lijk­he­den maar vindt het niet erg dat ze nog niet weet wat God wil dat ze gaat doen. “We doen wat God zegt maar hoe­ven niet voor­uit te gaan ren­nen op zijn plan­nen. Hij stuurt wel iets. Dat heeft Hij ons in Pu­re Wo­man­hood al la­ten zien.”

Chi­a­ra van Voorst

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.