Mgr. Wiertz stopt

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

De bis­schop van Roer­mond, Frans Wiertz, gaat met in­gang van 2 de­cem­ber met eme­ri­taat. Dat heeft het bis­dom vo­ri­ge week be­kend ge­maakt. Het ker­ke­lijk recht vraagt di­o­ce­sa­ne bis­schop­pen die hun 75e le­vens­jaar heb­ben be­reikt de paus ont­slag aan te bie­den. Mgr. Wiertz, die op 2 de­cem­ber 75 wordt, heeft dat en­ke­le maan­den ge­le­den al ge­daan, schrijft hij in een brief aan de ge­lo­vi­gen van zijn bis­dom. Het ont­slag is door paus Fran­cis­cus aan­vaard. “In mijn ont­slag­brief heb ik de paus te­vens ver­zocht om mij na 2 de­cem­ber niet te be­noe­men tot ad­mi­ni­stra­tor van ons bis­dom. Dit in ver­band mijn sterk ver­min­derd ge­zichts­ver­mo­gen. Dat be­te­kent dat ik op 2 de­cem­ber ook echt mijn bis­schop­pe­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten be­ëin­dig.” Mocht de paus nog geen op­vol­ger heb­ben be­noemd kan het ka­pit­tel een waar­ne­mend be­stuur­der aan­wij­zen. Wiertz, die ruim 24 jaar het bis­dom heeft ge­leid, schrijft dat zijn ambt “een taak is, waar je meer men­sen voor no­dig hebt. Eén man al­leen, be­zit niet al­le ta­len­ten die no­dign zijn om het ambt van bis­schop in te vul­len. Ge­luk­kigl mag ik zeg­gen dat ik in al die ja­ren on­der­steund benb door on­mid­del­lij­ke me­de­wer­kers bij het bis­dom, in ded staf, het ka­pit­tel, de ad­vies­ra­den, het groot­se­mi­na­rie,r het pries­ter- en dia­ken­col­le­ge, door pas­to­raal wer­kersk en ca­te­chis­ten en door ve­le vrij­wil­li­gers in kerk­be­stu­ren,s werk­groe­pen en pa­ro­chies. Zij al­len – u al­len – hebt mij door daad en ge­bed ge­hol­pen om het bis­schops­ambt in­vul­ling te ge­ven via li­tur­gie, ca­te­che­se, dia­co­nie en pas­to­raat. Al­len heel veel dank daar­voor.” De bis­schop schrijft zich be­wust te zijn van “be­per­kin­gen, zon­dig­he­den en te­kor­ten”. “Ik re­a­li­seer me dat er in de loop van de ja­ren on­der u ook men­sen zijn ge­weest, die zich door mijn toe­doen ge­kwetst heb­ben ge­voeld. Daar­voor wil ik een be­roep doen op uw ga­ve tot ver­ge­ving.” “Ik heb het ambt van bis­schop met gro­te vreug­de mo­gen ver­vul­len. Er zijn ze­ker moei­lij­ke pe­ri­o­den ge­weest, maar ik mag in gro­te dank­baar­heid te­rug­zien op de bij­na kwart eeuw dat ik uw bis­schop mocht zijn en met u door de tijd mocht trek­ken. Het zijn ge­luk­ki­ge ja­ren ge­weest.” Op za­ter­dag 9 de­cem­ber zal bis­schop Wiertz tij­dens een fees­te­lij­ke dank­vie­ring in de Sint-Chris­tof­fel­ka­the­draal en een ont­vangst in De Oran­je­rie in Roer­mond af­scheid ne­men. (KN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.