Be­ne­dic­tus XVI: li­tur­gie moet hoog­ste pri­o­ri­teit heb­ben

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Een on­juis­te in­ter­pre­ta­tie van de li­tur­gie­her­vor­ming heeft Gods aan­we­zig­heid ver­duis­terd en is oor­zaak van de cri­sis in de Kerk. Dat schrijft paus-eme­ri­tus Be­ne­dic­tus XVI in het voor­woord van een Rus­si­sche ver­ta­ling van zijn ver­za­meld werk over de li­tur­gie. “Niets gaat bo­ven de god­de­lij­ke ere­dienst. Met de­ze woor­den ves­tigt St.-Be­ne­dic­tus in zijn Re­gel de ab­so­lu­te pri­o­ri­teit van de god­de­lij­ke ere­dienst bo­ven ie­de­re an­de­re taak in het mo­nas­tie­ke le­ven”, schrijft Be­ne­dic­tus. “Door pri­o­ri­teit te ge­ven aan de li­tur­gie be­na­drukt Be­ne­dic­tus on­dub­bel­zin­nig de pri­o­ri­teit van God zelf in ons le­ven: ‘Op het uur van het ge­tij­den­ge­bed, zo­dra je de bel hoort, laat al­les wat je in je han­den hebt’, raadt hij met ui­ter­ste zorg.” De mo­der­ne mens lijkt dit be­sef ver­lo­ren te heb­ben, maar “toch is de pri­o­ri­teit van God die wij zijn ver­ge­ten voor ie­der­een van be­lang. Als God niet lan­ger be­lang­rijk is, ver­schui­ven de cri­te­ria van wat be­lang­rijk is”. (KN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.