Na­jaars­ac­tie Ar­nul­fus Stich­ting van start

Met­nog­maar­goedt­wee­maan­den­voor­de­boeg­na­der­thet­nieu­we­jaar2018me­tras­se­schre­den. Voor­mij­als­nieu­we­d­i­rec­teur­vanAr­nul­fusS­tich­tin­gen Ka­tho­liekNieuws­blad bre­ke­ner­druk­ke tij­den­aan.De­af­ge­lo­pen­we­kenston­den­in­het­te­ken­van­ken­nis­ma­ken.Nuis­het­tij­domal­le ge­sprek­ken,er­va­rin­ge

Katholiek Nieuwsblad - - FRONT PAGE -

Het is nu al dui­de­lijk dat in de­ze plan­nen de the­ma’s ‘ver­bin­den en ver­bre­den’ cen­traal zul­len staan. Dat is hard no­dig om ons van har­te ka­tho­lie­ke ge­luid ook in de toe­komst luid en dui­de­lijk te kun­nen la­ten klin­ken. ‘Ver­bin­den en ver­bre­den’ be­gint in de eer­ste plaats met ont­moe­ting. Ont­moe­ting met le­zers, do­na­teurs, vol­gers op so­ci­a­le me­dia, be­zoe­kers van on­ze web­si­te en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den. On­ze le­zers­dag van 12 no­vem­ber aan­staan­de in Nieuw­kuijk biedt hier­voor een uit­ge­le­zen mo­ge­lijk­heid. Tij­dens de­ze dag vol ont­moe­ting en in­spi­ra­tie wil­len we sa­men ver­der bou­wen aan de ge­meen­schap die Ka­tho­liek

Nieuws­blad een warm hart toe­draagt. De dag biedt u de ge­le­gen­heid ken­nis te ma­ken met al­le men­sen die

Ka­tho­liekNieuws­blad ma­ken én ons om te ho­ren wat er leeft en wat u in­spi­reert. Daar­mee kan KN nog ver­der wor­den ver­be­terd. Van­zelf­spre­kend is er op de­ze dag van al­les te be­le­ven: Va­ti­caan­cor­res­pon­den­te Mar­ta Pe­tro­sil­lo neemt u mee in haar da­ge­lijk­se werk­zaam­he­den, hoofd­re­dac­teur An­ton de Wit sig­neert zijn nieuw­ste boek Uit­ge­dut!, en er zijn ver­schil­len­de work­shops, een me­di­ta­tie­ve bij­een­komst, mu­ziek, een uit­ge­breid kin­der­pro­gram­ma en de zon­dag­se Mis. De dag wordt af­ge­slo­ten met een ge­zel­li­ge bor­rel. Tus­sen­door is er ruim­schoots ge­le­gen­heid tot ont­moe­ting met re­dac­teu­ren, free­lan­cers, co­lum­nis­ten en an­de­re be­zoe­kers. U bent van har­te uit­ge­no­digd! Om jon­ge­ren en ge­zin­nen be­ter te be­rei­ken, is ver­de­re ont­wik­ke­ling no­dig van on­ze di­gi­ta­le me­dia, waar­on­der het druk be­zoch­te www.ka­tho­lieknieuws­blad.

nl. Steeds meer men­sen ma­ken voor­al ge­bruik van de di­gi­ta­le snel­weg en apps om zich te la­ten in­for­me­ren en in­spi­re­ren. We wil­len hun ook nog be­ter de mo­ge­lijk­heid bie­den om over­al te ge­nie­ten van een mo­ment van ver­die­ping en be­zin­ning. Thuis, maar juist ook on­der­weg, bij­voor­beeld tij­dens een va­kan­tie of be­de­vaart. Ook wil Ka­tho­liekNieuws­blad in­ze en op de ont­wik­ke­ling van an­de­re for­mats, zo­als bij­voor­beeld een ma­ga­zi­ne en the­ma-uit­ga­ven. De eer­ste stap­pen in die rich­ting zijn al ge­zet en de­ze plan­nen zul­len de ko­men­de maan­den ver­der wor­den uit­ge­werkt. Bij dit al­les blijft de we­ke­lijk­se pa­pie­ren edi­tie van Ka­tho­liek

Nieuws­blad ui­ter­aard ver­schij­nen zo­als u dat ge­wend bent. Om al de­ze plan­nen en ini­ti­a­tie­ven te ver­we­zen­lij­ken blijft fi­nan­ci­ë­le steun van on­ze do­na­teurs no­dig. De Na­jaars­ac­tie geeft Ar­nul­fus Stich­ting ie­der jaar weer de mo­ge­lijk­heid om Ka­tho­liekNieuws­blad fi­nan­ci­eel te on­der­steu­nen. Daar­mee blijft de bre­de ver­sprei­ding van de bood­schap van Ka­tho­liekNieuws­blad ge­waar­borgd. Mo­gen we ook dit jaar re­ke­nen op uw ge­bed en fi­nan­ci­ë­le steun? Me­de na­mens het be­stuur van Ar­nul­fus Stich­ting dank ik u al­vast har­te­lijk voor uw gul­le gif­ten.

Met har­te­lij­ke groe­ten, Pa­tri­cia Ka­ger-van He­mert, di­rec­teur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.