Zorg Award

De schrij­ven­de arts Alie Hoek – van Koo­ten won vo­ri­ge week de Chris­te­lij­ke Zorg Award voor haar in­zet en be­trok­ken­heid bij chris­te­lij­ke zorg. “Ze is een voor­beeld voor ve­len”

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Ma­ris­ka Or­bán

Alie Hoek-van Koo­ten wint de Chris­te­lij­ke Zorg Award 2017.

Alie Hoek – van Koo­ten is geen on­be­ken­de arts, ze­ker niet voor chris­te­nen. Ja­ren­lang gaf de Pro Li­fe arts les op de Chris­te­lij­ke Ho­ge­school Ede. Zij is als arts ver­bon­den aan Ele­os, een GGZ-in­stel­ling die van­uit een chris­te­lij­ke iden­ti­teit en in na­vol­ging van de Bij­bel­se op­roep tot barm­har­tig­heid be­han­de­ling en be­ge­lei­ding biedt aan men­sen met psy­chi­a­tri­sche of psy­cho­so­ci­a­le pro­ble­men.

Zeer ge­dre­ven

Daar­naast zat ze acht jaar in de Pro Li­fe Raad en geeft als Pro Li­fe Ver­trou­wens­arts ad­vies over me­dische­thisch vra­gen, voor­al over ge­zins­vor­ming. Ab­win Lu­teijn, ma­na­ger Pro Li­fe: “Ik ken Alie als een zeer ge­dre­ven en be­trok­ken arts, die men­sen per­soon­lijk ad­vi­seert en bij­staat bij moei­lij­ke le­vens­be­schou­we­lij­ke vra­gen. Die er zelfs niet voor schroomt om op zon­dag te bel­len, als dat no­dig is. Ik her­in­ner mij het te­le­foon­tje waar­bij Alie mij op­riep in ac­tie te ko­men voor een on­ge­bo­ren ba­by met een ‘open rug­ge­tje’. De art­sen had­den de ou­ders ge­ad­vi­seerd abor­tus te ple­gen. Alie vond dat wij als chris­te­lij­ke zorg­ver­ze­ke­raar voor de be­scherm­waar­dig­heid van dit on­ge­bo­ren kind moesten op­ko­men. Haar te­le­foon­tje heeft er toe ge­leid dat het kind­je in de buik van de moe­der is ge­o­pe­reerd en dat het in­mid­dels een vro­lij­ke kleu­ter is. Alie geeft met haar be­trok­ken­heid en ken­nis al ja­ren uit­ste­kend in­vul­ling aan de func­tie van Pro Li­fe Ver­trou­wens­arts. En is een voor­beeld voor ve­len.”

Waar­schu­wen

Maar nog meer be­kend is Alie Hoek – Van Koo­ten als pu­bli­cis­te bin­nen de ge­re­for­meer­de ge­zind­te. Ze schreef veel ar­ti­ke­len en co­lumns in het Re­for­ma­to­risch Dagblad, on­der meer over vreemd­gaan. Over dat laat­ste zei ze zelf, al eer­der: “Al­le stuk­jes die ik tot nu toe ge­schre­ven heb, zijn waar­ge­beurd. Ik ver­an­der het wel en com­bi­neer soms twee ver­ha­len tot een. Ik wil men­sen waar­schu­wen voor drie din­gen. Al­ler­eerst, voor je het weet zit je in een re­la­tie met een an­der ver­wik­keld. En twee, we ont­moe­ten zo­veel men­sen, dus je kunt snel ie­mand aar­dig vin­den, maar stop er met­een mee. En drie, als iets ver­keerd dreigt te gaan, kan het toch goed af­lo­pen. Als er spra­ke is van een bui­ten­ech­te­lij­ke re­la­tie den­ken we met­een dat ze uit el­kaar gaan, maar als je er mee stopt met be­hulp van je part­ner, kun je sa­men ver­der en zelfs je re­la­tie ver­die­pen, om­dat je weet hoe kost­baar dat is.”

Ar­beids­par­ti­ci­pa­tie van vrou­wen

Ook heeft ze in haar stuk­ken aan­dacht voor ar­beids­par­ti­ci­pa­tie van chris­te­lij­ke vrou­wen. “Een man kiest een be­roep en gaat als van­zelf­spre­kend in dat be­roep wer­ken. Voor een man, hoe je het ook wendt of keert, zit zijn be­roep heel diep. Het ge­zin is na­tuur­lijk ook be­lang­rijk, maar dat is toch veel min­der één. Voor een vrouw is het ge­zin num­mer een.”, stelt ze in RMU Con­tact. “Als vrou­wen geen kin­de­ren kun­nen krij­gen of als vrou­wen graag zou­den wil­len trou­wen, heb­ben ze daar dan ook veel ver­driet van. Maar als chris­ten­vrouw mag je zoe­ken naar de in­vul­ling van je be­roep en hoe je dat waar kunt ma­ken in je ei­gen om­stan­dig­he­den. Je moet wel de con­se­quen­ties over­zien. Dat is een heel af­we­gings­pro­ces. Stel je voor dat al de ge­trouw­de vrou­wen die ver­pleeg­kun­di­ge zijn, niks meer aan hun be­roep doen. Dan zou er toch een groot te­kort zijn? Het is toch prach­tig als het wel kan? Mijn ge­zin stond op een en daar­na kwam mijn werk, daar­na pas het werk in de ge­meen­te. Ik ging niet met mijn man mee op be­zoek, maar sprak wel een he­le­boel ge­meen­te­le­den door de te­le­foon en kon ze dan te woord staan.” Ver­der heeft de chris­te­lij­ke arts een vijf­tal boe­ken ge­schre­ven. De mees­ten gaan over het hu­we­lijk, het ge­zin, ver­liefd­heid en sek­su­a­li­teit in het hu­we­lijk. Zo­als het boek: Trouw en te­der: sek­su­a­li­teit in het hu­we­lijk en het boek Vonk of vuur: als je ver­liefd bent over al­le as­pec­ten van ver­liefd­heid. Alie Hoek- van Koo­ten is ge­trouwd met een do­mi­nee en ze heb­ben drie kin­de­ren. De Chris­te­lij­ke Zorg Award is een ini­ti­a­tief van Pro Li­fe Zorg­ver­ze­ke­rin­gen en wordt jaar­lijks uit­ge­reikt aan een per­soon of in­stan­tie, die zich op een bij­zon­de­re ma­nier heeft in­ge­zet voor de chris­te­lij­ke zorg in Ne­der­land.

Alie Hoek-van Koo­ten mocht vo­ri­ge week don­der­dag de Chris­te­lij­ke Zorg Award 2017 in ont­vangst ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.