IS pleegt ge­no­ci­de

Katholiek Nieuwsblad - - KN VARIA -

De aan­staan­de re­ge­ring gaat er­ken­nen dat IS ge­no­ci­de pleegt. Dat la­ten de vier co­a­li­tie­part­ners CDA, VVD, Chris­tenU­nie en D66 we­ten. Het nieu­we Ka­bi­net maakt met dit nieu­we be­sluit de weg vrij voor Jus­ti­tie om te­rug­ke­ren­de IS-strij­ders te ver­vol­gen voor ge­no­ci­de. Op dit mis­drijf staat le­vens­lang. De si­tu­a­tie is ur­gent, want de ko­men­de we­ken zul­len mo­ge­lijk hon­der­den IS-strij­ders te­rug­ke­ren naar Eu­ro­pa. Het ka­li­faat staat na drie jaar vech­ten op in­stor­ten. Zo’n zes­dui­zend Eu­ro­pe­se IS-strij­ders zijn naar het ka­li­faat ver­trok­ken. Van de on­ge­veer 280 Ne­der­land­se Sy­rië­gan­gers zijn er mo­ge­lijk veer­tig ge­sneu­veld en vijf­tig le­vend te­rug­ge­keerd. Twee­de Ka­mer­lid Pie- ter Omt­zigt (CDA) be­loof­de tij­dens de ver­kie­zin­gen al dat hij zich hard wil­de ma­ken voor be­rech­ting van IS-ji­ha­dis­ten voor ge­no­ci­de. Vo­ri­ge week nam de par­le­men­tai­re as­sem­blee van de Raad van Eu­ro­pa una- niem het rap­port van Pieter Omt­zigt over IS en ge­no­ci­de aan. Daar­mee ver­zoe­ken de par­le­men­ta­ri­ërs uit 47 lan­den om ge­no­ci­de die IS pleegt op Ye­zi­di (zie foto), chris­te­nen en niet-Soen­ni­ti­sche mos­lims te er­ken­nen en daar­mee te ver­kla­ren dat de ge­no­ci­de­con­ven­tie van kracht is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.