Paus te­gen dood­straf

Katholiek Nieuwsblad - - KN VARIA -

De dood­straf zou “op meer pas­sen­de en co­he­ren­te wij­ze” be­han­deld moe­ten wor­den in de Ca­te­chis­mus van de Ka­tho­lie­ke Kerk. Dat zei paus Fran­cis­cus in een toe­spraak tot de le­den van de Pau­se­lij­ke Raad ter Be­vor­de­ring van de Nieu­we Evan­ge­li­sa­tie. “Een mens ter dood ver­oor­de­len is al­tijd een on­men­se­lij­ke maat­re­gel die de men­se­lij­ke waar­dig­heid ver­ne­dert”, al­dus de paus. De dood­straf is vol­gens Fran­cis­cus “op zich­zelf te­gen­strij­dig aan het Evan­ge­lie, om­dat daar­bij uit vrije wil wordt be­slo­ten om een men­sen­le­ven te on­der­druk­ken, dat al­tijd hei­lig is in de ogen van de Schep­per, en waar­van God uit­ein­de­lijk rech­ter is”. De Ca­te­chis­mus zegt over de dood­straf dat “de wet­ti­ge over­heid op goe­de gron­den het recht en de plicht heeft om straf­fen op te leg­gen die in ver­hou­ding staan tot de ernst van het mis­drijf; daar­bij wordt in ge­val van ui­terst zwa­re mis­da­den, de dood­straf niet uit­ge­slo­ten” (CKK 2266). De pau­sen Jo­han­nes Pau­lus II en Be­ne­dic­tus XVI rie­pen tij­dens hun pon­ti­fi­caat her­haal­de­lijk op tot het af­schaf­fen van de dood­straf. (Crux)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.