Kne­vel

Katholiek Nieuwsblad - - KN ACTUEEL - Andries Kne­vel

Nog even en het is 31 ok­to­ber 2017. Dan vie­ren we we­reld­wijd 500 jaar Re­for­ma­tie. Op die dag pu­bli­ceer­de Lu­ther zijn 95 stel­lin­gen, te­gen met na­me de af­laat­han­del, waar­door on­be­doeld het start­sein voor de Re­for­ma­tie werd ge­ge­ven. Ik schrijf daar in dit blad ge­heel vrij­moe­dig over om­dat ik paus Fran­cis­cus aan mijn kant heb staan. Im­mers, vol­gens de paus had Lu­ther ge­lijk toen de­ze stel­de dat een mens uit ge­na­de za­lig wordt, zon­der goe­de wer­ken. Die wer­ken zijn er wel, maar dan als vrucht van de ge­na­de. En in de twee­de plaats had Lu­ther vol­gens de paus ook ge­lijk toen hij de mis­stan­den in de Kerk van die da­gen, zo­wel in de Duit­se ge­bie­den als Ro­me he­kel­de. Het zal u niet ver­ba­zen dat ik mij de­ze we­ken veel met Lu­ther be­zig­houd. Ik preek over zijn ont­dek­king, ik schrijf er me­di­ta­ties over en dus ook de­ze co­lumn. Maar ik neem aan dat de ge­schie­de­nis van Lu­ther u in gro­te lij­nen wel be­kend is. Daar­om in de­ze co­lumn een aan­tal pun­ti­ge uit­spra­ken van hem, ver­za­meld door prof. dr. Her­man Sel­der­huis uit Apel­doorn. Wat mij daar­bij op­viel is het feit dat het me­ren­deel zo maar ook door paus Fran­cis­cus en te­vens ook door de vo­ri­ge paus ge­zegd had kun­nen zijn. Voor­waar een mooi oe­cu­me­nisch ge­ge­ven.

1. Hoe diep een zon­daar ook valt, de poort naar

ver­ge­ving mag voor hem nooit dicht zijn. 2. Als je chris­ten bent, krijg je ze­ker met al­ler

lei twij­fels en ver­zoe­kin­gen te ma­ken. 3. Het chris­te­lijk le­ven be­staat uit slechts twee

de­len: ge­lo­ven en lief­heb­ben. 4. Het chris­te­lijk le­ven is niet vroom zijn, maar

vroom wor­den. 5. Nie­mand heeft al­le ga­ven, dus aan ie­de­re

chris­ten man­keert wel wat. 6. Wie vroom voor God wil zijn, moet van zich

zelf maar niets ver­wach­ten. 7. Als ons ge­loof zo ze­ker en sterk was als zou

moe­ten, zou­den we ster­ven van vreug­de. 8. On­ze God moet wel een heel goed ie­mand zijn, dat Hij zelfs van waar­de­lo­ze ke­rels als mij houdt. 9. Je kunt God niet be­grij­pen bui­ten Chris­tus om. 10. Als je God wilt le­ren ken­nen, moet je naar de

krib­be kij­ken en dan naar het kruis. 11. Wie ter­neer­ge­sla­gen is, moet niet al­leen blij­ven, maar de ge­meen­schap van de Kerk op­zoe­ken. 12. Je moet Chris­tus eerst als Ver­los­ser ken­nen,

voor­dat je Hem als voor­beeld neemt. 13. Als je niet weet wat zon­de is, weet je ook niet

waar­om Chris­tus is ge­stor­ven. 14. Als de aan­vech­ting het he­vigst is, is het ge

loof het sterkst. 15. Aan­bid­ding is, zich tot God wen­den, Hem in nood aan­roe­pen en Hem dan­ken voor hulp.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.