Door Ne­der­lan­ders ver­moor­de Bra­zi­li­a­nen hei­lig ver­klaard

Katholiek Nieuwsblad - - KN WERELDKERK -

Paus Fran­cis­cus heeft zon­dag der­tig Bra­zi­li­a­nen die in ok­to­ber 1645 door Ne­der­land­se cal­vi­nis­ti­sche ko­lo­nis­ten zijn ver­moord, hei­lig ver­klaard. De der­tig staan be­kend als de Mar­te­la­ren van Na­tal. De Ne­der­land­se ko­lo­nis­ten pro­beer­den des­tijds de macht over te ne­men van de Por­tu­ge­zen. Bra­zi­li­aan­se ka­tho­lie­ken wer­den ge­dwon­gen pro­tes­tant te wor­den, maar de­ze groep wei­ger­de. De Ne­der­land­se ko­lo­nis­ten had­den maan­den daar­voor ook al een bloed­bad aan­ge­richt on­der ka­tho­lie­ken: in ju­li 1645 wer­den een 73-ja­ri­ge pries­ter en 69 ge­lo­vi­gen tij­dens een H. mis af­ge­slacht. Al­leen van de Mar­te­la­ren van Na­tal zijn de na­men over­ge­le­verd. De paus ver­klaar­de tij­dens de ce­re­mo­nie op het Sint-Pie­ters­plein, waar­bij cir­ca 35.000 ge­lo­vi­gen aan­we­zig wa­ren, ook nog vijf an­de­ren hei­lig, on­der wie drie Mexi­caan­se kin­de­ren van 12 en 13 jaar die in 1520 zijn ver­moord, om­dat zij wei­ger­den hun ka­tho­lie­ke ge­loof te ver­loo­che­nen. De paus roem­de de nieu­we hei­li­gen als “stra­len­de ge­tui­gen van het Evan­ge­lie”. “Hun da­ge­lijk­se kle­ding was de lief­de van Je­zus, die waan­zin­ni­ge lief­de die ons tot het ein­de toe heeft lief­ge­had; die zijn ver­ge­ving en zijn kle­ding heeft ge­schon­ken aan de­ge­nen die Hem krui­sig­den.” Ook wij ge­lo­vi­gen heb­ben het wit­te doop­kleed ont­van­gen, be­na­druk­te Fran­cis­cus. En hij moe­dig­de aan God te vra­gen om de ge­na­de dit doop­kleed el­ke dag weer aan te trek­ken en het schoon te hou­den. “Hoe? Voor­al door zon­der vrees de ver­ge­ving van de Heer te gaan ont­van­gen; dat is de be­slis­sen­de stap om in de bruids­zaal bin­nen te tre­den om het feest van de lief­de met Hem te vie­ren. Wij zijn de ge­lief­den, de ge­no­dig­den voor de brui­loft.” (NOS/CH)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.