Agen­da

Katholiek Nieuwsblad - - KN INSPIRATIE - H. Gerar­dus Ma­jel­la be­de­vaart

Over­din­kel, zo 22 okt

H. Gerar­dus Ma­jel­la be­de­vaart met als the­ma: ‘Wat brengt ons sa­men’. Aan­vang om 10.30 uur met Sa­cra­ments­pro­ces­sie van de kerk (Hoofd­straat 76) naar het park waar om 11.00 uur de H. Mis is. Ook ac­ti­vi­tei­ten voor kin­de­ren. Om 15.00 uur is er een af­slui­tend lof in de kerk. Voor­af­gaand aan de be­de­vaart is er op don­der­dag 19, vrij­dag 20 en za­ter­dag 21 ok­to­ber een Tri­du­üm. El­ke avond om 19.00 uur vie­ring in het te­ken van de H. Gerar­dus Ma­jel­la. In­fo: (053) 53 81 304, www.ma­ria­vlucht.nl

Chris­te­nen in het Mid­den-Oos­ten ’s-Gra­ven­zan­de, di 24 okt

Le­zing over de Chris­te­nen in het Mid­den-Oos­ten door Kerk in Nood. Leer het Mid­den-Oos­ten ken­nen van­uit het oog­punt van drie re­li­gi­eu­zen uit Irak, Sy­rië en Li­ba­non. Lo­ca­tie: Pa­ro­chie­kerk O.-L.-V. Ten­he­mel­op­ne­ming (Iepstraat 1). Aan­vang: 20.00 uur. In­fo: (073) 61 30 820, www.ker­k­in­nood.nl

Ge­loofs­ver­die­ping Dord­recht, di 24 okt

Ge­loofs­ver­die­ping ge­or­ga­ni­seerd door de Hei­li­ge The­re­sia van Ávi­la Pa­ro­chie. Dr. Os­se­forth zal spre­ken over de kerk­va­der Au­gus­ti­nus en vriend­schap. Aan­vang: 20.00 uur. Lo­ca­tie: Ti­tus Brands­ma Ge­dach­te­nis­ka­pel (No­lens­weg 8). In­fo: www.ka­tho­liek­d­recht­ste­den.nl, fran­ck.bag­gen@ka­tho­liek­d­recht­ste­den.nl

Kloos­ter­le­ven in Twen­te Hen­ge­lo, di 24 okt

Le­zing over ‘Kloos­ter­le­ven in Twen­te van­af de Mid­del­eeu­wen’ door mr. Kien­huis. Aan­vang: 20.00 uur. Lo­ca­tie: pas­to­rie naast de St.-Lam­ber­tus­ba­si­liek (We­men­straat 2). In­fo: (074) 24 35 514, sint­lam­ber­tus­hen­ge­lo.nl

Me­di­ta­tie­vie­ring Leu­ven­heim, wo 25 okt

El­ke vier­de woens­dag van de maand is er in Re­trai­te­cen­trum Klein Si­on (Arn­hem­se­straat 60) een me­di­ta­tie­vie­ring o.l.v. pries­ter Koos Smits. De vie­ring be­staat uit een H. Mis, over­we­ging, aan­bid­ding en biecht­ge­le­gen­heid.

Aan­vang: 15.00 uur. In­fo: (06) 51 92 69 39, www.klein­si­on.nl

Zie­ken­ze­ge­ning Ros­ma­len, wo 25 okt

Ma­ria­vie­ring met een zie­ken­ze­ge­ning met mo­ge­lijk­heid tot hand­op­leg­ging in de St.-Lam­ber­tus­kerk (To­ren­straat 1). Aan­vang: 19.00 uur. In­fo: www.ma­ria­jo­han­nes.nl

Oe­cu­me­ni­sche Lu­ther­wan­de­ling Gul­pen-Vaals, za 28 okt

Oe­cu­me­ni­sche Lu­ther­wan­de­ling van 17 ki­lo­me­ter lang ter af­slui­ting van de her­den­king dat 500 jaar gel­den de Re­for­ma­tie plaats­vond. Aan­vang: 10.00 uur bij de Pro­tes­tant­se Toe­ris­ten­kerk (Ros­straat 5) Gul­pen. On­der­weg wor­den ver­ha­len ver­teld en zijn er me­di­ta­tie­ve mo­men­ten. Af­slui­ting om 16.00 uur in Vaals. Deel­na­me: gra­tis. In­fo: (043) 45 03 449, www.sp­vlim­burg.nl

In­ter­na­ti­o­naal fes­ti­val Beau­raing (B), za 29 okt

In­ter­na­ti­o­naal fes­ti­val van re­li­gi­eu­ze mu­ziek in het Ma­ria­hei­lig­dom van Beau­raing (rue de l’aubé­pi­ne, 6). Aan­vang: 15.00 uur. In­fo: 0493/13.83.41, www.fes­ti­val­de­beau­raing.com

Feest­dag H. Ma­ria-Te­re­sa Tau­scher Sit­tard, ma 30 okt

Feest­dag H. Ma­ria-Te­re­sa Tau­scher in Be­zin­nings­huis Re­gi­na Car­me­li (Kol­len­berg 2). Aan­vang om 09.00 uur met een H. Mis bij het graf met ver­e­ring van een re­liek van de H. Ma­ria-Te­re­sa. Aan­slui­tend een pre­sen­ta­tie over de hei­li­ge Ma­ria-Te­re­sa, af­slui­ting om 11.30 uur met het mid­dag­ge­bed. In­fo/op­ga­ve: (046) 45 70 993, www.re­gi­n­a­car­me­li.nl

Tai­zé-bij­een­kom­sten Til­burg, wo 22 nov, Den Bosch, do 23 nov

Tai­zé-bij­een­kom­sten met broe­der Se­bas­ti­aan van de oe­cu­me­ni­sche kloos­ter­ge­meen­schap Tai­zé. 22 no­vem­ber jon­ge­ren­avond met mgr. De Kor­te en abt Ber­nar­dus. Aan­vang: 17.45 uur met een maal­tijd, aan­slui­tend work­shops en een Tai­zé­vie­ring in de Pet­rus Don­ders­kerk (En­schot­se­straat 124). 23 no­vem­ber bij­een­komst voor do­cen­ten en men­sen die pas­to­raal ac­tief zijn in het Sint-Jans­cen­trum (Pa­pen­hulst 4). In­fo/op­ga­ve: www.jong­bis­dom­den­bosch.nl, tai­zein­til­burg@hot­mail.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.