‘Gen­der­the­ra­pie mist we­ten­schap­pe­lij­ke on­der­grond’

Katholiek Nieuwsblad - - KN COLUMN - Ge­slachts­ver­an­de­ren­de the­ra­pie­ën voor kin­de­ren mis­sen we­ten­schap­pe­lij­ke on­der­bou­wing. Dat stelt dr. Paul Cruz, do­cent kin­der­ge­nees­kun­de, en­do­cri­no­lo­gie, cel­bi­o­lo­gie en fy­si­o­lo­gie aan de Washington Uni­ver­si­ty of Me­di­ci­ne.

Kin­de­ren die wor­ste­len met hun sek­su­e­le iden­ti­teit moe­ten geen trans­gen­der­the­ra­pie­ën wor­den op­ge­dron­gen, maar ver­die­nen be­han­de­lin­gen die de on­der­lig­gen­de oor­zaak er­van aan­pak­ken, vin­den me­di­ci.

Geen oor­deel

Van­uit me­disch oog­punt is het niet aan­bie­den van hor­moon­the­ra­pie­ën aan kin­de­ren die wor­ste­len met gen­der­dy­sfo­rie “geen oor­deel” over het kind, maar een kwes­tie van de best mo­ge­lijk me­di­sche zorg, al­dus Cruz. “Het is het bes­te, om­dat zij niet wor­den bloot­ge­steld aan al­le scha­de waar­van wij we­ten dat zij die zul­len on­der­vin­den” met hor­moon­be­han­de­lin­gen.

Ern­sti­ge be­den­kin­gen

Cruz heeft ern­sti­ge be­den­kin­gen bij het be­han­de­len van jon­ge men­sen met zwa­re en po­ten­ti­eel ge­vaar­lij­ke hor­moon­the­ra­pie­ën zon­der dat die eerst we­ten­schap­pe­lijk gron­dig zijn on­der­zocht. Dit wijkt af van de we­ten­schap­pe­lij­ke nor­men die ge­bruikt wor­den om an­de- re be­han­del­me­tho­den te tes­ten. “Wij zoe­ken dus naar de waar­heid door mid­del van ex­pe­ri­men­teel be­wijs.”

‘Nor­maal pro­ces’

De me­di­cus sprak op 11 ok­to­ber tij­dens een pa­nel­bij­een­komst over gen­der­dy­sfo­rie bij de He­ri­ta­ge Foun­da­ti­on, een con­ser­va­tie­ve denk­tank in Washington. Gen­der­dy­sfo­rie is een psy­chisch ver­schijn­sel waar­bij ie­mand zich­zelf meer as­so­ci­eert met het an­de­re ge­slacht dan dat van hem- of haar­zelf. Dr. Mi­chel­la Cre­tel­la, voor­zit­ter van het Ame­ri­kaans Col­le­ge van Kin­der­art­sen, noem­de het toe­die­nen van hor­mo­nen bij gen­der­dys­tro­fie “het be­han­de­len van de pu­ber­teit als een ziek­te, het be­dwin­gen van een nor­maal pro­ces dat be­slis­send is voor de nor­ma­le ont­wik­ke­ling van kin­de­ren.”

Ver­hoog­de ri­si­co’s

Zij wijst er­op dat er geen lan­ge ter­mijn­on­der­zoe­ken be­staan naar hor­moon­on­der­druk­ken­de me­di­cij­nen en in het bij­zon­der naar de ef­fec­ten er­van op kin­de­ren. Wel be­kend zijn ver­hoog­de ri­si­co’s op kan­ker, hart- en vaat­ziek­ten en groei­stoor­nis­sen die ver­band lij­ken te hou­den met de hor­moon­the­ra­pie­ën die ge­bruikt wor­den voor ge­slachts­ver­an­de­ring.

Tij­de­lijk ver­schijn­sel

Cre­tel­la weer­sprak be­we­rin­gen dat in­gaan op de ver­lan­gens tot be­te­re re­sul- ta­ten voor kin­de­ren zou­den lei­den. Zij noem­de de on­der­zoe­ken die daar­aan ten grond­slag lig­gen on­der­maats. Ze ver­tel­de over voor­ma­li­ge pa­ti­ën­ten die rond hun 28e tot an­de­re ge­dach­ten ko­men en zich af­vra­gen wat hen is aan­ge­daan. Cruz wees er­op dat 90% van de jon­ge­ren die met gen­der­dy­sfo­rie kam­pen er uit­ein­de­lijk over­heen blij­ken te groei­en.

Psy­cho­lo­gisch fe­no­meen

Dr. Al­lan Jo­seph­son, af­de­lings­hoofd kin­der­psy­chi­a­trie van de Louis­vil­le Uni­ver­si­teit in Ken­tuc­ky, wijst er­op dat gen­der­dys­tro­fie uit­ein­de­lijk een so­ci­aal en psy­cho­lo­gisch fe­no­meen is. Door hor­moon­the­ra­pie­ën toe te pas­sen wordt voor­bij­ge­gaan aan het on­der­zoe­ken van de on­der­lig­gen­de oor­za­ken en daar­mee aan de meest ef­fec­tie­ve be­han­de­ling. Hij ver­tel­de over een pa­ti­ënt die ad­vies kwam vra­gen over er­va­ren gen­der­dys­tro­fie bij wie tij­dens het ge­sprek ver­dron­gen sek­su­eel mis­bruik bo­ven wa­ter kwam. Wat kin­de­ren met gen­der­dy­sfo­rie bo­ven al­les no­dig heb­ben is be­ves­ti­ging en lief­de, al­dus Jo­seph­son. “Na­tuur­lijk be­ves­tig je je kind. Maar je be­ves­tigt geen ver­keerd idee.” (CNA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.