#Metoo

De talk­shows had­den er hun pro­gram­ma’s vol mee af­ge­lo­pen week: sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie. Na­dat eerst het machts­mis­bruik van film­pro­du­cent Har­vey Wein­stein be­kend werd, lie­ten dui­zen­den vrou­wen op so­ci­a­le me­dia via #metoo we­ten óók slacht­of­fer te zijn van in­ti

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - San­ne Ger­rits

Wat ligt er ten grond­slag aan sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie van vrou­wen?

Pe­ter en Ju­dith van Hoof zijn al ve­le ja­ren be­trok­ken in het tie­ner­werk en zijn te­vens ou­ders van vier kin­de­ren in de leef­tijd van 8-14 jaar. Zij be­stu­deer­den sa­men de ‘The­o­lo­gie van het li­chaam’ en ge­ven daar ook le­zin­gen over. Vol­gens hen heeft het dis­res­pect­vol­le ge­drag dat jon­gens en man­nen naar vrou­wen la­ten zien vaak te ma­ken met de ei­gen­waar­de van de jon­gen zelf. “Als een kind weet waar het voor be­doeld is, na­me­lijk beeld te zijn van God, die lief­de is, dan volgt het ge­drag meest­al van­zelf. Het heeft daar­om geen zin om al­leen te­gen je kind te zeg­gen: ‘Zo moet het en zo moet het niet.’ Het zou ver­in­ner­lijkt moe­ten zijn.” Voor ou­ders is het dus in de eer­ste plaats zaak om hun kin­de­ren te ver­tel­len over wie ze zijn: kind en beeld van God, niet min­der, maar ook niet meer. De Har­vey Wein­steins uit de #metoo-ge­tui­ge­nis­sen wor­den re­gel­ma­tig van God­com­plexen be­schul­digd en zou­den zich niet als kind van God, maar als God zelf zien.

Pro­to­col­len

Go­de­li­va Cop­pens, moe­der van drie jon­ge­ren ver­telt: “Mijn kin­de­ren zit­ten bij de Ki­si-kids. Daar be­ste­den ze ex­pli­ciet aan­dacht aan het on­der­werp ‘lief­de en re­la­ties’ en daar zijn we heel blij mee. Mijn kin­de­ren zijn erg ver­stan­dig op dit ge­bied en lo­pen niet in ze­ven slo­ten te­ge­lijk.” Harm Rui­ter van de or­ga­ni­sa­tie ach­ter de Ki­si-kids legt uit: “Na­tuur­lijk heb­ben we zo­als bij­na ie­de­re or­ga­ni­sa­tie te­gen­woor­dig al­le­maal een ver­kla­ring van goed ge­drag op zak en wer­ken we met pro­to­col­len om on­ge­wenst ge­drag te voor­ko­men.” Maar bij de Ki­si-kids gaan ze nog veel ver­der. On­der het mom van ‘All you gi­ve is lo­ve’ bie­den zij de tie­ners weg­wij­zers voor lief­de en re­la­ties. Daar­bij be­gin­nen ze ook bij het feit dat God lief­de is en wij beeld van Hem. In een stuk­je hand­boek dat KN mocht in­zien staat: “Wat de mees­te men­sen te­gen­woor­dig van­daag over lief­de en re­la­ties den­ken is ver van Gods prach­ti­ge plan ver­wij­derd. Hier­door ont­staan er ve­le si­tu­a­ties waar­in men­sen el­kaar kwet­sen. Ve­le jon­ge men­sen zijn van bin­nen ge­wond ge­raakt of ver­lie­zen stuk­je bij beet­je het be­sef hoe kost­baar zij ei­gen­lijk zijn, om­dat zij op het ge­bied van re­la­ties le­ven wat te­gen­woor­dig ‘nor­maal’ is. Ont­zet­tend veel re­la­ties lo­pen stuk, ook bij vol­was­se­nen. Daar­om wil­len wij jou graag hel­pen om van­af het be­gin de goe­de weg in te slaan.”

Deug­den

Een jeugd­or­ga­ni­sa­tie die tie­ners op het goe­de spoor zet kan dus be­hulp­zaam zijn. Maar het al­ler­be­lang­rijk­ste kun­nen ou­ders zelf doen, vol­gens Pe­ter en Ju­dith van Hoof. “Al­ler­eerst moe­ten de va­ders voor hun zo­nen zelf het goe­de voor­beeld ge­ven. Dat is es­sen­ti­eel.” Goed voor­beeld doet goed vol­gen, een prin­ci­pe dat al bij Aris­to­te­les te vin­den is wan­neer hij schrijft dat deug­den kun­nen wor­den aan­ge­leerd door het ob­ser­ve­ren van ge­drag. Pe­ter en Ju­dith van Hoof be­a­men dit: “Uit­ein­de­lijk kom je dan toch uit bij het ont­wik­ke­len van deug­den.” Hoe doe je dat? “Door het steeds te blij­ven be­noe­men van wat je ziet, steeds dui­de­lijk te ma­ken wat er in be­paal­de si­tu­a­ties ge­beurt en er­over te blij­ven pra­ten met je kind. Voor ou­ders is het daar­om, juist ook bij pu­bers, heel be­lang­rijk om bij je kind be­trok­ken te blij­ven, aan­we­zig te zijn en tijd te ma­ken om het ge­sprek aan gaan.” Ze ha­len het voor­beeld aan dat Chris­top­her West, een be­kend spre­ker over de The­o­lo­gie van het Li­chaam, vaak geeft. “Hij zegt ook: Kijk met je kin­de­ren mee bij de films die ze kij­ken. Zet de band eens stop en be­vraag je kin­de­ren: Wat zien we hier? Ze moe­ten een on­der­schei­dend ver­mo­gen ont­wik­ke­len: is dit goed voor mij­zelf en de an­der? Lief­de is ge­ven. Als wij le­zin­gen ge­ven over de The­o­lo­gie van het Li­chaam stel­len we ook al­tijd: het te­gen­over­ge­stel­de van lief­de is niet haat, het is ne­men. Dat is voor veel men­sen vaak een eye-ope­ner en ook tie­ners be­grij­pen dat als on­der­schei­dend cri­te­ri­um. En dat is ook wat er bij die he­le #metoo si­tu­a­tie aan de hand is: ik pak iets af van de an­der wat ik niet ge­kre­gen heb.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.