50 jaar bis­dom

Een ju­bi­le­um­jaar be­sluit je met een feest­je. Zo den­ken ze er in ie­der ge­val over in Bel­gisch Lim­burg, waar ‘50 jaar bis­dom Has­selt’ af­ge­lo­pen don­der­dag - pre­cies de twin­tig­ste ver­jaar­dag van de bis­schops­wij­ding van mgr. Patrick Hoog­mar­tens - in en rond de

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Benoit Lan­noo

Het Bel­gi­sche bis­dom Has­selt vier­de het ju­bi­le­um in stijl.

‘De be­trok­ken­heid die men­sen to­nen in de pa­ro­chies is wer­ke­lijk lo­vens­waar­dig’

“We heb­ben de voor­bije maan­den, via on­der meer de ze­ven­jaar­lijk­se Kro­nings­fees­ten in Ton­ge­ren vo­rig jaar zo­mer en de ze­ven­jaar­lijk­se Vir­ga Jes­se­fees­ten in Has­selt de­ze zo­mer, aan hon­derd­dui­zen­den men­sen la­ten zien dat chris­te­nen ‘geen do­lers, maar pel­grims, Gods volk on­der­weg’ zijn,” ver­telt de bis­schop van Has­selt, ver­wij­zend naar het the­ma van het ju­bi­le­um­jaar. De pel­gri­ma­ge, het cen­tra­le the­ma van het feest­jaar voor de vijf­tig­ste ver­jaar­dag van zijn bis­dom, gaat mgr. Patrick Hoog­mar­tens bij­zon­der na aan het hart, want hij is al de­cen­nia met het pel­grim­spas­to­raal in de weer. Het be­gon toen hij in 1996 als Has­selt­se jon­ge­ren­vi­ca­ris bij de voor­be­rei­ding van de We­reld­jon­ge­ren­da­gen met het fe­no­meen ken­nis­maak­te. “Acht­dui­zend jon­ge chris­te­nen die van Pa­rijs naar Char­t­res op weg gin­gen, ik wist niet wat ik zag. Zelf trok ik het jaar er­op – ik was net bis­schop be­noemd maar nog niet ge­wijd - met de fiets naar de We­reld­jon­ge­ren­da­gen in Pa­rijs. En ik ben als bis­schop-re­fe­rent voor de jon­ge­ren­pas­to­raal zul­ke pel­grims­toch­ten blij­ven on­der­steu­nen. Of je nu één en­ke­le dag op be­de­vaart gaat of ge­du­ren­de lan­ge­re tijd, een pel­grims­tocht is een ster­ke ma­nier om je ge­loof in vriend­schap met an­de­re ge­lo­vi­gen te de­len en uit te dra­gen.”

50 jaar bis­dom Has­selt

Het bis­dom Has­selt mag dan nog maar een hal­ve eeuw oud zijn, de chris­te­lij­ke aan­we­zig­heid in de streek is min­stens an­der­half mil­len­ni­um ou­der. De eer­ste ver­mel­ding van een bis­schop in de La­ge Lan­den is die van de Ar­me­ni­ër Sar­ba­ti­os, om­streeks 350. Wel­licht ging het om een soort le­ger­bis­schop. Het is de­ze Sint-Ser­vaas die zijn bis­schops­ze­tel van Ton­ge­ren, de oud­ste stad van Bel­gië, naar Maas­tricht over­bracht. In de ze­ven­de eeuw ver­schoof het epi­cen­trum van de re­gio, en dus ook de bis­schops­ze­tel, van daar­uit naar Luik. Zo komt het dat ge­lo­vi­gen op het grond­ge­bied van de Bel­gi­sche pro­vin­cie Lim­burg tot vijf­tig jaar ge­le­den tot het bis­dom Luik be­hoor­den. Het bis­dom Has­selt is in­der­daad het jong­ste van de acht Bel­gi­sche bis­dom­men. Ten tij­de van het Twee­de Va­ti­caans Con­ci­lie leef­de de idee dat te gro­te bis­dom­men het best op­ge­splitst kon­den wor­den om gro­te­re na­bij­heid met de ge­lo­vi­gen te be­rei­ken. Het bis­dom Ant­wer­pen werd in 1961 al af­ge­splitst van wat sinds­dien het aarts­bis­dom Me­che­len-Brus­sel heet. En hoe- wel een Ton­ger­se pro­fes­sor aan het Luik­se Groot-Se­mi­na­rie, Jo­zef- Ma­ria Heus­schen, in 1962 al hulp­bis­schop werd voor de pas­to­raal op het grond­ge­bied van de Vlaam­se pro­vin­cie Lim­burg, wist de Frans­ta­li­ge po­li­tie­ke klas­se de for­me­le af­split­sing van Has­selt van het bis­dom Luik toch tot 31 mei 1967 te ver­hin­de­ren.

So­ci­aal be­wo­gen ker­ke­lijk le­ven

Mgr. Heus­schen had op het Con­ci­lie in­druk ge­maakt en het was evi­dent dat hij de eer­ste bis­schop van Has­selt werd. Zijn ge­zond­heid liet ech­ter te wen­sen over en zijn vi­ca­ris-ge­ne­raal, mgr. Paul Schru­ers, werd in 1970 al hulp­bis­schop en in 1972 be­noemd tot co­ad­ju­tor, hulp­bis­schop met recht op op­vol­ging. “De vo­ri­ge pau­se­lij­ke nun­ti­us zei mij ooit dat ons bis­dom ook in die zin uit­zon­der­lijk is,” ver­telt mgr. Hoog­mar­tens. “Mgr. Schru­ers was vijf­tien jaar co­ad­ju­tor van mgr. Heus­schen en ik heb ze­ven jaar als co­ad­ju­tor aan Paul Schru­ers’ zij­de mo­gen wer­ken,”. Het bis­dom Has­selt werd in­der­daad vorm­ge­ge­ven on­der im­puls van twee ‘bis­schop­stan­dems’. Mgr. Schru­ers deel­de met zijn voor­gan­ger het elan van het Twee­de Va­ti­caans Con­ci­lie. Het nieu­we bis­dom had, op Has­selt, Genk, Sint-Trui­den en Ton­ge­ren na, nau­we­lijks ste­de­lij­ke cen­tra en geen ka­pit­tel­ker­ken. Maar Bel­gisch Lim­burg ken­de wel een ste­vi­ge de­mo­gra­fi­sche groei. Ge­luk­kig had het pres­by­te­ri­um van die be­gin­ja­ren uit zijn stu­die- en sta­ge­ja­ren in de ge­ïn­du­stri­a­li­seer­de Luik­se voor­ste­den een ste­vi­ge so­ci­a­le re­flex over­ge­hou­den. Les pe­tits vi­cai­res lim­bour­geois, zo­als ze wel eens ge­noemd wer­den, ani­meer­den in tal­lo­ze plat­te­landspa­ro­chies en in de ci­tés rond de Lim­burg­se steen­kool­mij­nen een zeer so­ci­aal be­wo­gen ker­ke­lijk le­ven.

Die­pe spi­ri­tu­a­li­teit

Mgr. Hoog­mar­tens, slechts 65 len­tes jong en al 20 jaar bis­schop, erf­de van zijn voor­gan­ger Schru­ers dan weer de aan­dacht voor spi­ri­tu­e­le diep­gang. “Bij ons gaat geen en­ke­le bis­schops­raad van start zon­der eerst een ge­za­men­lijk con­tem­pla­tief ge­sprek over de drie le­zin­gen van de ko­men­de zon­dag,” ver­telt de bis­schop niet zon­der trots. Die spi­ri­tu­e­le zoek­tocht van gro­te groe­pen men­sen kleur­de het he­le ju­bi­le­um­jaar. De ma­ri­a­le om­me­gan­gen in Ton­ge­ren en Has­selt, een tra­di­tie die het bis­dom Has­selt deelt met Maas- tricht, Sus­te­ren, en Aken, wa­ren hoog­te­pun­ten van een­vou­di­ge maar die­pe en mas­sa­le volks­de­vo­tie.

Be­trok­ken­heid

Daar­naast heeft bis­schop Hoog­mar­tens er ook op ge­staan tij­dens dit feest­jaar naar al­le vijf­tien de­ke­na­ten van het bis­dom te trek­ken voor een pas­to­raal be­zoek van vier vol­le da­gen. “De be­trok­ken­heid die men­sen, jong en oud, to­nen in de pa­ro­chies, in ar­men­ver­e­ni­gin­gen, asiel­cen­tra, woon­zorg­cen­tra, zie­ken­hui­zen, scho­len, jeugd­be­we­gin­gen, noem maar op, het is wer­ke­lijk lo­vens­waar­dig. Er is naast al­le ar­moe­de ook veel edel­moe­dig­heid in ons bis­dom, vaak van­uit ge­loofs­over­tui­ging. Men­sen van al­le ge­ne­ra­ties ge­tuig­den tij­dens ge­loofs­avon­den over hun diep­ste Gods­re­la­tie.” Dat wa­ren ont­roe­ren­de mo­men­ten, niet al­leen voor de bis­schop trou­wens. “En we gaan ver­der op weg,” be­sluit gaat mgr. Patrick Hoog­mar­tens. “Als kerk­ge­meen­schap wil­len we, zo­als paus Fran­cis­cus het ons uit­druk­ke­lijk vraagt, naar bui­ten tre­den, ar­men blij­ven ont­moe­ten, het ge­loof aan­bie­den aan al wie we op on­ze weg te­gen­ko­men.” En met het nieu­we the­ma voor het ko­men­de werk­jaar voor ogen be­sluit de feest­vie­ren­de bis­schop: “Wat is er mooi­er dan het mys­te­rie aan te rei­ken van ‘door God be­mind en ge­roe­pen te zijn’?”+

Mgr. Patrick Hoog­mar­tens: ‘Als kerk­ge­meen­schap wil­len we naar bui­ten tre­den.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.