Di­ri­gent

Met het koor ‘La Cha­pel­le Sau­va­ge’ trekt di­ri­gent Ka­rel De Wil­de al ver­schil­len­de ja­ren een mu­zi­kaal spoor door ve­le har­ten. Van­uit zijn ge­loof ge­tuigt hij over de diep­gang en de kracht van mu­ziek. “Mu­ziek heft een beet­je de slui­er van de he­mel op.”

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Pie­ter Der­deyn

Di­ri­gent Ka­rel De Wil­de trekt een mu­zi­kaal spoor door ve­le har­ten.

Wie Ka­rel aan het werk ge­zien heeft, weet dat hij een ge­pas­si­o­neerd di­ri­gent is. In zijn 27 le­vens­ja­ren be­trad hij al ve­le po­dia, en bin­nen­kort volgt het Re­qui­em van Mo­zart. Hoe zou het voe­len om met en­ke­le zwaai­be­we­gin­gen een heel or­kest op gang te bren­gen? “Het is heer­lijk om daar te staan. Di­ri­ge­ren is heel boei­end en veel­zij­dig. Het is ook een eer om li­tur­gi­sche mees­ter­wer­ken te mo­gen bren­gen. Je wordt er­door in ver­bin­ding ge­steld met zo­veel men­sen die door de eeu­wen heen de­ze wer­ken uit­ge­voerd en be­luis­terd heb­ben, en er­mee heb­ben ge­be­den. Zo ben je ei­gen­lijk deel van de ge­meen­schap der hei­li­gen. Het feit dat de­ze mu­ziek over­al ter we­reld wordt ge­bracht, geeft een beeld van de uni­ver­sa­li­teit van de Kerk.”

Ver­bin­ding

In­ter­na­ti­o­naal is in ie­der ge­val het koor dat Ka­rel sa­men met zijn vrouw in 2011 op­richt­te. “Daar­om is di­ri­ge­ren ook een gro­te ver­ant­woor­de­lijk­heid en een wa­re kunst, om al die ver­schil­len­de per­soon­lijk­he­den sa­men te bren­gen. Dat vraagt om di­plo­ma­tie en een ster­ke lei­ding; maar toch niet te sterk, om hun idee­ën niet te do­den. Er moet een sym­bi­o­se tot stand ko­men tus­sen de uni­ci­teit van al die stij­len.” Ook een waai­er van le­vens­be­schou­win­gen ko­men sa­men in het koor. “Het is won­der­lijk hoe mu­ziek de ster­ke kracht heeft om men­sen te ver­bin­den waar ze soms lijn­recht te­gen­over el­kaar staan. Tij­dens een uit­voe­ring komt er een geest die men­sen in de­zelf­de rich­ting kneedt van ont­van­ke­lijk­heid en open­heid. Dat is heel mys­te­ri­eus.”

Ef­fect

Met door­leef­de over­tui­ging laat Ka­rel ons proe­ven van wat hij ont­dek­te over ‘de kracht van mu­ziek’. Hij spreekt over ‘ge­wij­de mu­ziek’, waar­van de in­spi­ra­tie recht­streeks uit de Bij­bel komt, of daar­naar ver­wijst in eer­der ver­ho­len be­woor­din­gen. “Mu­ziek is een voor­proef­je van de he­mel. Ook al be­grijp je er in eer­ste in­stan­tie niet veel van, toch heeft mu­ziek ef­fect. Het is een har­mo­nisch af­ge­stem­de fy­si­sche tril­ling die li­chaam en geest be­ïn­vloedt. Dat is in niets new age. Je kan het ver­ge­lij­ken met de stra­ling van een zon­ne­bank. De mens heeft een hu­meur dat be­paald wordt door hor­mo­nen, en mu­ziek werkt in op de stof­wis­se­ling en de hart­slag. Daar­om wordt mu­ziek er­va­ren als aan­ge­naam en rust­ge­vend. Je wordt ge­mas­seerd door mu­ziek.”

Es­sen­tie

“Op die mo­men­ten krijg je de kans om naar ge­voe­lens en idee­ën te luis­te­ren die van­uit het ge­we­ten op­ko­men. Zo brengt mu­ziek je tot de es­sen­tie. Het doet je even halt hou­den en be­sef­fen dat geld en ma­te­rie niet het be­lang­rijkst zijn in het le­ven. Je denkt dan bij­voor­beeld plots aan een per­soon die je al lang niet meer ge­zien hebt en waar je nog eens con­tact mee zou moe­ten op­ne­men. Mu­ziek is deel van het pro­ces om een mens ten goe­de te ke­ren. Het is zon­der twij­fel een weg­wij­zer naar God. Daar­om is het doel van een con­cert ver­an­de­ring te­weeg­bren­gen.”

Eén gro­te me­di­ta­tie

De­ze mu­ziek­mi­cro­be kreeg Ka­rel al heel vroeg te pak­ken. “Nog voor de ja­ren van mijn ver­stand hoor­de ik al in de Mis or­gel en gre­go­ri­aan­se ge­zan­gen klin­ken, en nu nog merk ik dat de­ze klan­ken een ge­voel van thuis­ko­men op­wek­ken.” Te­gen­woor­dig is mu­ziek voor hem top­sport en ge­bed. “Mu­ziek vraagt heel veel dis­ci­pli­ne en trai­ning om tech­niek te ont­wik­ke­len. Maar voor mij is al­les ge­bed. Het in­stu­de­ren, het voor­be­rei­den van de par­ti­tu­ren, de tech­niek: dat al­les komt recht­streeks voort uit de in­ter­pre­ta­tie van de tek­sten. Bij­voor­beeld het ge­zang Re­qui­em ae­ter­nam do­na eis Do­mi­ne: ‘Heer geef hen de eeu­wi­ge rust.’ Dat zijn zes woor­den, zes on­der­wer­pen waar­van­daan je ver­trekt, en die op zich heel veel be­te­ke­nis heb­ben. Waar ga je mu­zi­kaal dan de klem­toon leg­gen? Daar­over moet je na­den­ken. Ga je de Heer sme­ken of dan­ken? Dat be­ïn­vloedt de in­to­na­tie. Op die ma­nier is de he­le voor­be­rei­ding één gro­te me­di­ta­tie.”

Re­qui­em

Bin­nen­kort di­ri­geert Ka­rel het ico­ni­sche Re­qui­em van Mo­zart. De op­dracht voor de­ze ‘do­den­mis’ kwam van een graaf, voor zijn over­le­den vrouw. Tij­dens het com­po­ne­ren ech­ter ging Mo­zarts ge­zond­heid zelf zeer sterk ach­ter­uit. Daar­door zag hij dit werk als zijn ei­gen do­den­mis, waar­in hij al­les moest leg­gen wat hij ooit nog wou of zou kun­nen schrij­ven. Ook Ka­rel proeft in dit mees­ter­werk hoe diep­gaand Mo­zart het ge­bed voor de over­le­de­nen om­zet in mu­ziek. “In het licht van de dood wordt vaak al­les dui­de­lijk om­trent het le­ven. Ook door de­ze mu­ziek te be­luis­te­ren en het ster­ven te over­we­gen, word je op­ge­wekt om nu reeds te on­der­schei­den wat be­lang­rijk is in het le­ven, en de rest los te la­ten.”

La Cha­pel­le Sau­va­ge o.l.v. Ka­rel De Wil­de - RE­QUI­EM Wolf­gang Ama­de­us Mo­zart Zon­dag 5 no­vem­ber 2017 om 20.00 uur (deu­ren open 19.30 uur) Kar­mel­kerk, Burgstraat 46, 9000 Gent http://www.lacha­pel­lesau­va­ge.be

y h p ra g o t h P t h ec er b o R y rr ie h T : o t F

Ka­rel De Wil­de: “Di­ri­ge­ren is boei- end en veel­zij­dig. Het is een eer om li­tur­gi­sche mees­ter­wer­ken te mo­gen bren­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.