Pe­ti­tie voor de paus

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Na de ‘broe­der­lij­ke ver­ma­ning’ die ver­schil­len­de kri­ti­sche ka­tho­lie­ken on­langs schre­ven aan paus Fran­cis­cus, is er nu een te­gen­pe­ti­tie ge­start om hem juist te steu­nen in zijn be­leid. De pe­ti­tie, te vin­den en on­der­te­ke­nen via www.pro-po­pe-fran­cis.com, wil ge­wo­ne ka­tho­lie­ken die nor­maal hun stem niet la­ten ho­ren, maar wel ach­ter de paus staan, een ge­le­gen­heid bie­den van zich te la­ten ho­ren. In­mid­dels heb­ben al ruim 20.000 men­sen zich ach­ter dit ini­ti­a­tief ge­schaard. On­der hen ook pro­mi­nen­te ka­tho­lie­ken, zo­als the­o­loog Tomás Halík, fi­lo­soof Char­les Tay­lor en be­ne­dic­tijn An­selm Gr­ün. In de open brief bij de pe­ti­tie wordt de paus be­dankt om zijn the­o­lo­gisch ge­zon­de en moe­di­ge lei­der­schap waar­bij Gods barm­har­tig­heid in het pas­to­raat

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.