Ka­tho­liek Bel­gië in beeld

Katholiek Nieuwsblad - - KNVA­RIA -

De Bel­gi­sche bis­schop­pen­con­fe­ren­tie werkt, in na­vol­ging van de Kerk in on­der meer Frank­rijk en Duits­land, aan een jaar­boek dat al­le re­le­van­te in­for­ma­tie over de ka­tho­lie­ke we­reld in Bel­gië ver­za­melt. Niet al­leen bin­nen­ker­ke­lij­ke ge­ge­vens over hoe­veel pries­ters, dia­kens of re­li­gi­eu­zen er zijn, hoe­veel vrij­wil­li­ge ca­te­chis­ten de pa­ro­chies tel­len of hoe­veel vorm­sels er wor­den toe­ge­diend ko­men aan bod, maar ook hoe­veel geld ge­lo­vi­gen via ker­ke­lij­ke or­ga­ni­sa­ties aan ar­moe­de­be­strij­ding do­ne­ren, hoe­veel vluch­te­lin­gen door de Kerk wor­den ge­huis­vest en an­de­re voor­beel­den van de con­cre­te in­zet van de Kerk in de sa­men­le­ving. “We heb­ben inspi­ra­tie ge­von­den bij bui­ten­land­se voor­beel­den, waar de rooms-ka­tho­lie­ke Kerk rui­me er­va­ring heeft met een we­ten­schap­pe­lij­ke mo­ni­to­ring van haar ac­ti­vi­tei­ten op heel di­ver­se do­mei­nen,” legt de se­cre­ta­ris­ge­ne­raal van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. Her­man Co­sijns uit. Voor het pro­ject werd een ju­rist aan­ge­wor­ven, die be­ge­leid wordt door aca­de­mi­ci van de Ne­der­lands­ta­li­ge KU Leu­ven en van de Frans­ta­li­ge Uni­ver­si­té Ca­tho­li­que de Lou­vain. Het werk moet cir­ca vol­gend na­jaar pu­bli­ca­tie-klaar zijn. (Benoit Lan­noo)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.