Van Geest

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

In het huis van de Va­der zijn ve­le wo­nin­gen (Jo­han­nes 14,2) en in de Rooms-ka­tho­lie­ke Kerk zijn er ve­le wij­zen waar­op men zich kan ver­e­ni­gen in een wo­ning. Er zijn tal­lo­ze or­den en con­gre­ga­ties waar­in man­nen en vrou­wen zich kun­nen voe­gen om een mo­nas­tiek le­ven te lei­den, of, in een meer ac­tief re­li­gi­eus le­ven, de zorg voor zie­ken, de vor­ming van jon­ge­ren of de op­vang van dak­lo­zen ter hand te ne­men. Naast de­ze re­li­gi­eu­ze or­den en con­gre­ga­ties heeft de Rooms-ka­tho­lie­ke Kerk ook een twee­tal rid­der­lij­ke or­den. Een daar­van is de Or­de van het Hei­lig Graf van Je­ru­za­lem. De le­den van de­ze or­de zijn al­len prak­ti­se­rend Rooms-ka­tho­liek en le­ven ‘ge­woon’ als leek in de we­reld. Zij tre­den we­reld­wijd tot de or­de toe tij­dens een eu­cha­ris­tie­vie­ring, waar­in de zo­ge­naam­de in­ves­ti­tuur plaats­vindt. Zij wor­den ech­ter ge­acht zich ac­tief in te zet­ten voor scho­len, zie­ken­hui­zen en op­vang­cen­tra die de ka­tho­lie­ke Kerk heeft in het Hei­lig Land (Is­ra­ël, Pa­les­tijn­se ge­bie­den en Jor­da­nië). Daar­naast vor­men de le­den in een be­paal­de lands­com­man­de­rije een ex­tra­ter­ri­to­ri­a­le ge­meen­schap van chris­te­nen die de ide­a­len van het evan­ge­lie ge­stal­te wil­len ge­ven in ei­gen land. De op­rich­ting van de­ze Rid­der­or­de wordt wel in ver­band ge­bracht met God­fried van Bouil­lon. Maar hier is toch spra­ke van een soort in­ven­ti­on of tra­di­ti­on, om­dat paus Pi­us IX in de vo­ri­ge eeuw de or­de daad­wer­ke­lijk als or­de con­so­li­deer­de, waar voor­heen rid­ders ‘slechts’ in­di­vi­du­eel tot rid­der in de or­de wer­den ge­sla­gen. In het ge­lijk­na­mi­ge boek be­schrij­ven Eric Hobs­bawm en Te­ren­ce Ran­ger (1983) het pro­ces ten be­hoe­ve van, bij­voor­beeld, de con­so­li­da­tie van een na­ti­o­na­le iden­ti­teit, waar­in moed­wil­lig tra­di­ties wor­den “uit­ge­von­den”. Dit vindt dan plaats door be­paal­de ge­beur­te­nis­sen te ac­cen­tu­e­ren of juist te re­tou­che­ren. De so­ci­a­le co­he­sie die hier ide­a­li­ter uit voort­vloeit, is dan op een on­juis­te voor­stel­ling van za­ken ge­ba­seerd. Wie over de iden­ti­teit van een or­de na­denkt, kan even­eens aan het ge­vaar on­der­he­vig ra­ken de­ze te zeer te la­ten be­pa­len door de tendens die in de voor­noem­de in­ven­ti­on of tra­di­ti­on be­slo­ten ligt. Daar­om is het be­lang­rijk dat de le­den van een rid­der­lij­ke or­de kie­zen voor een vorm van ver­bon­den­heid met el­kaar die al­leen is ge­ba­seerd op een be­sef van ‘de tra­di­tie’. Er moet ook spra­ke zijn van een ge­meen­schap­pe­lijk ge­deeld ge­loof, waar­den en nor­men. Dit staat niet los van het be­sef van het ver­le­den. Fei­ten uit het ver­le­den kun­nen dit ge­deel­de ge­loof en het le­ven van ge­deel­de waar­den voe­den. Maar het le­ven van de­ze waar­den is be­lang­rij­ker dan het stre­ven een ‘groots en mee­sle­pend’ ver­le­den te ach­ter­ha­len als doel op zich. Ho­pe­lijk ook voor de le­den die op 4 no­vem­ber tot de Ne­der­land­se lands­com­man­de­rije toe­tre­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.